✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th
✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th
ทุนการศึกษา ทุนวิจัย

Category

1. ทุนอุดหนุนวิชาการ หลักสูตรโครงการสมทบพิเศษ จำนวนทุนละ 21,000.00 บาท (สองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) 2. ทุนพัฒนาวิชาการ หลักสูตรปกติ (ทุนเรียนดี) จำนวนทุนละ 7,000.00 บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน) 3. ทุนพัฒนาวิชาการ หลักสูตรปกติ (ทุนขาดแคลน) มอบทุนตามจำนวนเงินใบเสร็จค่าบำรุงการศึกษาและไม่เกินจำนวนเงินค่าบำรุงการศึกษาที่ชำระให้มหาวิทยาลัย (ไม่รวมค่าประกัน/ค่าธรรมเนียม/ค่าปรับ ฯลฯ)
Read More
ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ 0073/2564 ลงวันที่ 15 กันยายน 2564 เรื่อง รายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษาในโครงการทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการปกติ โครงการสมทบพิเศษ โครงการเสริมทักษะภาษาอังกฤษ และโครงการหลักสูตรพิเศษ (หลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ) ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 2)
Read More
1 2 3 4 5 6

Recent Posts

Recent Comments