✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th
✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th
ทุนการศึกษา ทุนวิจัย

Category

ร่วมกิจกรรมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ระหว่างวันที่ 2-6 กรกฎาคม 2563 ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563” ณ โรมแรมเซ็นทารา แกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิด์ กรุงเทพฯ ลงทะเบียนส่งผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2563 ผ่านทาง www.nrct.go.th และจัดส่งข้อเสนอโครงการทางไปรษณีย์ ภายในวันที่ 15 พ.ค. 63 ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา-ประจำปี-2563-1-1Download
Read More
ทุนการศึกษาต่อต่างประเทศแก่นักศึกษาภายในหน่วยงานของท่าน ด้วยมหาวิทยาลัย Kyushu Institute of Technology (Kyutech) ประเทศญี่ปุ่น ได้ประกาศรับสมัครนักศึกษายื่นใบสมัครสอบชิงทุนรัฐบาลญี่ปุ่น MXT SCHOASHP 2020 เพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาโท 3 ทุน และบริญญาเอก 1 ทุน ณ School of Computer Science and Systems Engineeingมหาวิทยาลัย Kyushu Institute of Technoloyy (Kyuttch) ประเทศญี่ปุ่น โดยผู้ที่สนใจสมาถขาไปศึษาเงื่อนไขการสมัครรับทุนและ Download เอกสารประกอบการสมัครไต้ที่ https:/crgo. page.link/aWE3 ทั้งนี้ผู้ที่สนใจโปรดแจความปสงค์กามัยบทุนพคมแนนไฟล์สแกน เอกสารประกอมการสมัคร (เท่าที่มี) มาที่ดีเมล์ icc@op.kmutnb.ac.th ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2562 โดยตั้งชื่อหัวขด Apply for MEXT SCHOL ARSHIP 2020
Read More
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. เปิดรับสมัครโครงการต่อยอดผลงานปริญญานิพนธ์ ความคิด สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ประจำปี 2563 เพื่อส่งเสริมพัฒนาโครงงานปริญญานิพนธ์ให้มีคุณภาพสูง ส่งเสริมให้ภาควิชาได้มีผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวแทนของภาควิชา และ การเผยแพร่ความรู้สู่สังคม ผ่านการจัดแสดงนิทรรศการ กำหนดการเปิดรับหัวข้อโครงงานปริญญานิพนธ์ นี้ ถึงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและส่งข้อเสนอโครงการ งานวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เบอร์โทรภายใน 8124 ดาวน์โหลดข้อเสนอโครงการได้ทาง https://bit.ly/2JvmI0C
Read More
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. เปิดรับสมัครทุน “โครงการส่งเสริมการจดทะเบียนสิทธิบัตร และอนุสิทธิบัตร ประจำปี 2563” เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรเห็นความสำคัญของการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ให้ความรู้ ด้านการเขียนแบบคำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร เพิ่มจำนวนการจดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร และ ให้บุคลากรได้ทำงานตามภาระงานสายวิชาการอย่างสมบูรณ์ กำหนดการยื่นเอกสารเพื่อขอรับทุน บัดนี้ ถึงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 สำหรับผู้ที่สนใจ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและยื่นเอกสารขอรับทุนได้ที่ งานวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์  เบอร์โทรภายใน 8124 ดาวน์โหลดเอกสารขอรับทุน www.eng.kmutnb.ac.th หรือ http://goo.gl/j6bQPq      
Read More
1 2 3 4

Recent Comments