✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th
✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th

งานวิจัยและบริการวิชาการ

งานบริการวิชาการและวิจัย

บุคลากร

ฐิติยศ ประกายธรรม

งานวิจัยและบริการวิชาการ
thitiyos.p@eng.kmutnb.ac.th

นางสาวธัญญาภรณ์ มากนาคา

งานวิจัยและบริการวิชาการ
02-555-2000 ต่อ 8124
tanyaporn.m@eng.kmutnb.ac.th

นางปาณิสรา พ่วงศรี

งานวิจัยและบริการวิชาการ
02-555-2000 ต่อ 8124
panisara.p@eng.kmutnb.ac.th

นางลักขณา ชอบดำรงธรรม

งานวิจัยและบริการวิชาการ
02-555-2000 ต่อ 8124
lakana.c@eng.kmutnb.ac.th

ภารกิจ

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

แนวทางการทำวิจัยและพัฒนาร่วมกับสำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

แบบขออนุมัติเดินทางและเบิกค่าใช้จ่ายไปเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ ( Word )

แบบฟอร์มการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)
– แบบฟอร์ม MOU กับสถาบันการศึกษาในประเทศ ( Word )
– แบบฟอร์ม MOU กับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ ( Word )
– แบบฟอร์ม MOU กับบริษัทในประเทศ ( Word )
– แบบฟอร์ม MOU กับบริษัทต่างประเทศ ( Word )

แบบข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนนักวิจัยใหม่ ( Word )

แบบข้อเสนอโครงการวิจัยทุนยุทธศาสตร์ ( Word )

แบบฟอร์มรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการต่อยอดผลงานปริญญานิพนธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2562 ( Word )
– เทมเพลทโปสเตอร์ โครงการต่อยอดผลงานปริญญานิพนธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( JPG )

แบบแสดงความจำนงการบริจาค คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ลดหย่อนภาษี2เท่า) ( PDF)

ขั้นตอนการทำงาน

คู่มือ
ประกาศ
ระเบียบ
ขั้นตอนการทำงาน