✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th
✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th

TCAS Admission

http://www.admission.kmutnb.ac.th

วีดีโอแนะนำหลักสูตร

VDO Tour

วิศวกรรมเครื่องมือวัดและอิเล็กทรอนิกส์ (IEE)

วิศวกรรมอุตสาหการ (IE)

วิศวกรรมโยธา (CE)

วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ (ECE)

วิศวกรรมการผลิต (PE)

วิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต (MPTE)

วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์ (MHLE)

วิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ (MAE)

วิศวกรรมเคมี (CHE)

วีดีโอ ENG ALL STAR ตอนพิเศษ

ENGALLSTAR ตอนพิเศษ

โบรชัวร์

Brochure