✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th
✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th

แจ้งเรื่องถึงคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ.

รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ธนทรัพย์สิน

kittichai.t@eng.kmutnb.ac.th