✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th
✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th

สายด่วนคณบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมเกียรติ นนทแก้ว

udomkiat.n@eng.kmutnb.ac.th