✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th
✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th

สัญลักษณ์คณะ วิสัยทัศน์

Text box item sample content

Faculty of Engineering Core Values

ปรัชญา

พัฒนาคน พัฒนาวิศวกรรม สร้างนวัตกรรมและนำความรู้สู่สังคม

ปณิธาน

 มุ่งมั่นพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการและวิจัยด้านวิศวกรรมศาสตร์ เป็นคนดีมีคุณธรรมและจริยธรรม เป็นที่พึ่งพาและชี้นำสังคมได้

วิสัยทัศน์

ผลิตวิศวกรและสร้างสรรค์เทคโนโลยีระดับสากล

อัตลักษณ์

บัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญทั้งในเชิงทฤษฏีและปฏิบัติ

เอกลักษณ์

การสร้างสรรค์ประดิษฐกรรมสู่นวัตกรรม

พันธกิจ

          1. จัดการศึกษาและผลิตวิศวกรระดับสากล และมีจรรยาวิชาชีพ

          2. วิจัยและสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมระดับสากล

          3. บริการงานด้านวิศวกรรม

          4. จัดหารายได้ที่สามารถบริหารจัดการและพัฒนา เพื่อพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

เป้าประสงค์

          1. เพื่อผลิตวิศวกร นักอุตสาหกรรม และนักวิจัยที่มีคุณภาพ มีจรรยาบรรณ

          2. เพื่อสร้างสรรค์ผลงานวิจัย พัฒนางานด้านวิศวกรรม สร้างนวัตกรรม ที่มีผลกระทบ ต่อสังคม

          3. เพื่อมีความเชื่อมโยงกับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมในการสร้างความรู้และใช้ ความรู้อย่างมีระบบ

          4. เพื่อทำนุบำรุง อนุรักษ์และจรรโลงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย

          5. เพื่อบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

          6. เพื่อให้มีอันดับความสามารถในการแข่งขันของคณะอยู่ในตำแหน่งไม่ต่ำกว่า 5 อันดับแรก