ชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ตำแหน่ง ภาควิชา
ผศ.ดร.กรองแก้ว เลาหลิดานนท์ krongkaew.l@eng.kmutnb.ac.th อาจารย์ วิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ
ผศ.ดร.เขมพัฒน์ ตันติวัฒนกูล khemapat.t@eng.kmutnb.ac.th อาจารย์ วิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ
ผศ.ดร.จักร จันทลักขณา chak.c@eng.kmutnb.ac.th อาจารย์ วิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ
นางฉัตรชนก ตันจตุรงค์ chutchanok.t@eng.kmutnb.ac.th วิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ
ผศ.ดร.ชัยณรงค์ ศรีกุลวงศ์ อาจารย์ วิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ
นายชัยวัฒน์ ผิวบาง chaiwat.p@eng.kmutnb.ac.th วิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ
รศ.ดร.ชาญยุทธ โกลิตะวงษ์ chanyut.k@eng.kmutnb.ac.th อาจารย์ วิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ
ผศ.ดร.ต้นคิด จันทรัศมี tonkid.c@eng.kmutnb.ac.th อาจารย์ วิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ
ผศ.ทศพร สุนทรเภสัช tosaporn.s@eng.kmutnb.ac.th อาจารย์ วิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ
นายธนภัทร พุทธศรี thanapat.p@eng.kmutnb.ac.th วิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ
ดร.ธีรพล ศรียุบล theerapol.s@eng.kmutnb.ac.th อาจารย์ วิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ
ผศ.ดร.บุญชัย วัจจะตรากุล boonchai.w@eng.kmutnb.ac.th อาจารย์ วิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ
ดร.ปิยลักษณ์ เพชรแอง piyalux.t@eng.kmutnb.ac.th อาจารย์ วิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ
ผศ.ดร.ปูมยศ วัลลิกุล pumyos.v@eng.kmutnb.ac.th อาจารย์ วิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ
ผศ.ดร.พิสิฐ ยงยิ่งศักดิ์ถาวร pisit.y@eng.kmutnb.ac.th อาจารย์ วิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ
ผศ.ดร.เพชร เจียรนัยศิลาวงศ์ petch.j@eng.kmutnb.ac.th รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ
รศ.ดร.ภูดิส ลักษณะเจริญ pudit.l@eng.kmutnb.ac.th อาจารย์ วิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ
ผศ.มานพ คงคานิธิ manop.k@eng.kmutnb.ac.th อาจารย์ วิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ
นายศราวุธ สินมั่น วิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ
รศ.ดร.สมรัฐ เกิดสุวรรณ somrat.k@eng.kmutnb.ac.th อาจารย์ วิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ
ดร.สว่างทิตย์ ศรีกิจสุวรรณ sawangtits.s@eng.kmutnb.ac.th อาจารย์ วิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ
รศ.ดร.สินชัย ชินวรรัตน์ sinchai.c@eng.kmutnb.ac.th อาจารย์ วิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ
นางสาวสิริพร สุดแก้ว siriporn.s@eng.kmutnb.ac.th วิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ
ผศ.ดร.สุธรรม ปทุมสวัสดิ์ suthum.p@eng.kmutnb.ac.th อาจารย์ วิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ
ผศ.ดร.สุวณิช จิตศิริพาณิช suvanit.c@eng.kmutnb.ac.th อาจารย์ วิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ
ศ.ดร.สุวัฒน์ กุลธนปรีดา suwut.k@eng.kmutnb.ac.th วิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ
นายอนันต์ ประถังธานี anan.p@eng.kmutnb.ac.th วิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ
ผศ.ดร.อริสรา ชัยกิตติรัตนา arisara.c@eng.kmutnb.ac.th อาจารย์ วิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ
นายอัศวิน สุขวัจน์ aswin.s@eng.kmutnb.ac.th วิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ
รศ.ดร.อุดมเกียรติ นนทแก้ว udomkiat.n@eng.kmutnb.ac.th คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ
ดร.พงศธร สายสุจริต phongsatorn.s@eng.kmutnb.ac.th อาจารย์ วิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ
ผศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ นิ่มดำ pongsak.n@eng.kmutnb.ac.th อาจารย์ วิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ
ดร.ธีรวัจน์ แสงเพชร์ teerawat.s@eng.kmutnb.ac.th อาจารย์ วิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ
ผศ.ดร.พัชรินทร์ แซ่จัน patcharin.s@eng.kmutnb.ac.th อาจารย์ วิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ
นางสาวนพรัตน์ คล้ายคลึง nopparat.k@eng.kmutnb.ac.th วิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ
ผศ.ดร.ธาดา สุขศิลา thada.s@eng.kmutnb.ac.th อาจารย์ วิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ
ดร.เอกรินทร์ พงพินิจธนา ekkarin.p@eng.kmutnb.ac.th อาจารย์ วิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ
นางสาวสาวิตรี วิบูลชัยชีพ วิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ
ดร.บารมี ปัทมพรหม baramee.p@eng.kmutnb.ac.th อาจารย์ วิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ
ดร.อารักษ์ ตระการกูล arruck.tr@eng.kmutnb.ac.th อาจารย์ วิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ
นางสาวกรรณิกา หนูชู kannika.n@eng.kmutnb.ac.th วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
ผศ.ดร.ไกรสร ไชยซาววงศ์ kraisorn.c@eng.kmutnb.ac.t อาจารย์ วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
ผศ.คทาเทพ สวัสดิพิศาล khatathap.s@eng.kmutnb.ac.th อาจารย์ วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
นายคมสัน ภู่มาลี komsan.p@eng.kmutnb.ac.th อาจารย์ วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
นางสาวอภิชา วงศ์จำรัส chadtamon.w@eng.kmutnb.ac.th วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
นางสาวฉันทนา เมตตาจิตต์ chantana.m@eng.kmutnb.ac.th วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
ผศ.ชัชชัย เสริมพงษ์พันธ์ chatchai.s@eng.kmutnb.ac.th อาจารย์ วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
รศ.ดร.ชาตรี มหัทธนจาตุภัทร chatree.m@eng.kmutnb.ac.th อาจารย์ วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
รศ.ไชยันต์ สุวรรณชีวะศิริ chaiyan.s@eng.kmutnb.ac.th อาจารย์ วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
รศ.ดร.ณชล ไชยรัตนะ อาจารย์ วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
นายณัฐินันท์ สกุลภักดี อาจารย์ วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
ดร.ดนุชา ประเสริฐสม อาจารย์ วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
นางธนวรรณ สุทัน อาจารย์ วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
ผศ.ดร.ธีรธรรม บุณยะกุล อาจารย์ วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
รศ.ธีรพล เดโชเกียรติถวัลย์ อาจารย์ วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
ผศ.ดร.นพดล ฉาบแก้ว อาจารย์ วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
ผศ.ดร.นภดล วิวัชรโกเศศ อาจารย์ วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
รศ.ดร.บัลลังก์ เนียมมณี อาจารย์ วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
ศ.ดร.ประยุทธ อัครเอกฒาลิน อาจารย์ วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
นายประเสริฐ ดาวลอย อาจารย์ วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
ผศ.ปรีชา ทองดิษฐ์ อาจารย์ วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
นายปัญญา อรรถเสยโย อาจารย์ วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
ผศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ กีรติวินทกร อาจารย์ วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
ดร.พิสิฐ วนิชชานันท์ อาจารย์ วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
นายพิสิษฐ์ อิทธิยาวุฒิ อาจารย์ วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
รศ.ดร.พิสิษฐ์ ลิ่วธนกุล อาจารย์ วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
ผศ.ดร.เพ็ญนภา ไพโรจน์อมรชัย อาจารย์ วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
นายรังสฤษดิ์ กองผาพา อาจารย์ วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
ผศ.รุสลี่ สุทธวีร์กูล อาจารย์ วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
ดร.เรวัต ศิริโภคาภิรมย์ อาจารย์ วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
รศ.ดร.วรา วราวิทย์ อาจารย์ วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
นายวัชระ ภัคมาตร์ อาจารย์ วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
ผศ.ดร.วิทวัส ผ่องญาติ อาจารย์ วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
รศ.ดร.วิไลพร แซ่ลี้ อาจารย์ วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
นายวิสุทธิ์ องค์คุณารักษ์ อาจารย์ วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
นายศักดิ์สิทธิ์ งามแดน อาจารย์ วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
ผศ.ดร.ศิริชัย รุจิพัฒนพงศ์ อาจารย์ วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
รศ.ดร.สมพร สิริสำราญนุกูล อาจารย์ วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
ผศ.สิทธิพร เกิดสำอางค์ อาจารย์ วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
รศ.ดร.สุขสันติ์ นุ่นงาม อาจารย์ วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
นายสุรศักดิ์ ชื่นเทศ อาจารย์ วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
นายโสภณ อภิรมย์วรการ อาจารย์ วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
นางสาวองค์อร รัตนนาถถาวร อาจารย์ วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
ผศ.ดร.อภิบาล พฤกษานุบาล อาจารย์ วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
นางสาวอรอุมา เทศประสิทธิ์ อาจารย์ วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
รศ.ดร.เอกรัฐ บุญภูงา อาจารย์ วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
ผศ.ดร.วันวิสาข์ ไทยวิโรจน์ อาจารย์ วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
ผศ.ดร.แคทรียา สุวรรณศรี อาจารย์ วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
นางสาวพิมพ์ฤทัย ทรายข้าว อาจารย์ วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
ผศ.ดร.วรัญญู วงษ์เสรี อาจารย์ วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
ผศ.ดร.ดำรงฤทธิ์ เศรษฐ์ศิริโชค อาจารย์ วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
ดร.สุกฤตา ปริปุรณะ อาจารย์ วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
ผศ.ดร.ฐะปะนีย์ ตรีรัตนภรณ์ อาจารย์ วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
ดร.ยืนยง นิลสยาม อาจารย์ วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
ดร.คณบดี ศรีสมบูรณ์ อาจารย์ วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
ดร.จิรวุฒิ เบญจนราสุทธิ์ อาจารย์ วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
รศ.ดร.จรัมพร หรรษมนตร์ อาจารย์ วิศวกรรมการผลิต
ผศ.ดร.จิรพงศ์ ลิม อาจารย์ วิศวกรรมการผลิต
ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ จันทร์ทอง อาจารย์ วิศวกรรมการผลิต
นางสาวดาราพรรณ วงษาก้อ อาจารย์ วิศวกรรมการผลิต
ดร.เต็มสิริ ทรัพย์สมาน อาจารย์ วิศวกรรมการผลิต
นายถนอม ลี้ตระกูล อาจารย์ วิศวกรรมการผลิต
นายถนอมศักดิ์ อรรถสิษฐ์ อาจารย์ วิศวกรรมการผลิต
ดร.นพรัตน์ สีม่วง อาจารย์ วิศวกรรมการผลิต
นายประจวบ จริยาเมธา อาจารย์ วิศวกรรมการผลิต
ผศ.ประมุข เจนกิตติยนต์ อาจารย์ วิศวกรรมการผลิต
ผศ.พิพิถนนท์ พูลสวัสดิ์ อาจารย์ วิศวกรรมการผลิต
รศ.ดร.เพ็ญศิริ ทองผดุงโรจน์ อาจารย์ วิศวกรรมการผลิต
นายมนต์ชัย เทียนทอง อาจารย์ วิศวกรรมการผลิต
นายวชิร ฉายสุวรรณ อาจารย์ วิศวกรรมการผลิต
นายวัชระ กาญจนะ อาจารย์ วิศวกรรมการผลิต
ผศ.วิรัช อยู่ชา อาจารย์ วิศวกรรมการผลิต
รศ.วิโรจน์ เตชะวิญญูธรรม อาจารย์ วิศวกรรมการผลิต
รศ.ศิริพร ดาวพิเศษ อาจารย์ วิศวกรรมการผลิต
ผศ.สมฤกษ์ ปุจฉาการ อาจารย์ วิศวกรรมการผลิต
นายสายันต์ พรายมี อาจารย์ วิศวกรรมการผลิต
รศ.ดร.สุเทพ บุตรดี อาจารย์ วิศวกรรมการผลิต
รศ.ดร.สุรพล ราษฎร์นุ้ย อาจารย์ วิศวกรรมการผลิต
ผศ.ดร.สุรังศี เดชเจริญ อาจารย์ วิศวกรรมการผลิต
ผศ.ดร.แสนสด พานิช อาจารย์ วิศวกรรมการผลิต
นางอนงค์นาฎ สารกอง อาจารย์ วิศวกรรมการผลิต
นายอนุพงศ์ อารีรักษ์ อาจารย์ วิศวกรรมการผลิต
รศ.ดร.อุบลรัตน์ หวังรักษ์ดีสกุล อาจารย์ วิศวกรรมการผลิต
นางสาวอุมาพร สุนทรพงศ์ อาจารย์ วิศวกรรมการผลิต
ผศ.ดร.พรศักดิ์ ศรีสังสิทธิสันติ อาจารย์ วิศวกรรมการผลิต
ผศ.ดร.สุพัฒน์ เอี่ยมสุภาพงษ์ อาจารย์ วิศวกรรมการผลิต
ผศ.ดร.นิรมล เรืองพยุงศักดิ์ อาจารย์ วิศวกรรมการผลิต
ดร.อมรพันธุ์ พันธุ์โอภาส อาจารย์ วิศวกรรมการผลิต
ดร.สิทธิพงค์ มหาธนบดี อาจารย์ วิศวกรรมการผลิต
นายยุทธนา นาคนาม อาจารย์ วิศวกรรมการผลิต
ดร.คมกมล จองบุญวัฒนา อาจารย์ วิศวกรรมการผลิต
ผศ.ดร.รามิล เกศวรกุล อาจารย์ วิศวกรรมการผลิต
นายอนุกูล ทำนา อาจารย์ วิศวกรรมการผลิต
ดร.วิษณุ จิตวิริยะ อาจารย์ วิศวกรรมการผลิต
นายธนภัทร สังขรัตน์ อาจารย์ วิศวกรรมการผลิต
นายสิริวัทน์ ดีน้อย อาจารย์ วิศวกรรมการผลิต
นายวชิระ กั้วพรม อาจารย์ วิศวกรรมการผลิต
นางสาวกัญญารัตน์ พิมพ์ศรี อาจารย์ วิศวกรรมการผลิต
นางสาวอรุณรัตน์ ศุขเทวา อาจารย์ วิศวกรรมการผลิต
ผศ.ดร.กานต์ พนาศุภมัสดุ อาจารย์ วิศวกรรมเคมี
นายกิตติ ธัมสัตยา อาจารย์ วิศวกรรมเคมี
รศ.ดร.ไกรพัฒน์ จีนขจร อาจารย์ วิศวกรรมเคมี
รศ.ดร.จันทรพร ผลากรกุล อาจารย์ วิศวกรรมเคมี
นายเฉลิมพงษ์ ชนะภัย อาจารย์ วิศวกรรมเคมี
ผศ.ดร.ชัยวัฒน์ ประไพนัยนา อาจารย์ วิศวกรรมเคมี
รศ.ดร.ถิราวุธ พงศ์ประยูร อาจารย์ วิศวกรรมเคมี
ผศ.ดร.พนิตนาฎ จันทรานุภาพ อาจารย์ วิศวกรรมเคมี
รศ.ดร.พัชรินทร์ วรธนกุล อาจารย์ วิศวกรรมเคมี
ผศ.พิชาญ ตันติชัยปกรณ์ อาจารย์ วิศวกรรมเคมี
ดร.พิสิษฐ์ ใจสถาพร อาจารย์ วิศวกรรมเคมี
นายไพโรจน์ วงศ์วิโรจน์ธนา อาจารย์ วิศวกรรมเคมี
รศ.ดร.ภาวนี นรัตถรักษา อาจารย์ วิศวกรรมเคมี
ผศ.ดร.มณพิไลย นรสิงห์ อาจารย์ วิศวกรรมเคมี
ผศ.ดร.รุ่งโรจน์ เกาะคู อาจารย์ วิศวกรรมเคมี
ผศ.วรรณกุล บำรุงสาลี อาจารย์ วิศวกรรมเคมี
นางสิริกันยา สุธีรวัฒนานนท์ อาจารย์ วิศวกรรมเคมี
นางสุพัตรา วัฒนกิจไพบูลย์ อาจารย์ วิศวกรรมเคมี
นางสุรีรัตน์ ชนะภัย อาจารย์ วิศวกรรมเคมี
รศ.ดร.อนุรักษ์ ปีติรักษ์สกุล อาจารย์ วิศวกรรมเคมี
ผศ.ดร.ปกรณ์ กิตติภูมิวงศ์ อาจารย์ วิศวกรรมเคมี
นายอดิศักดิ์ โตจะนะ อาจารย์ วิศวกรรมเคมี
ผศ.ดร.สุภัค ตันติศิรินทร์ อาจารย์ วิศวกรรมเคมี
นางสาวชะมีมะฮ วันหรั่ง อาจารย์ วิศวกรรมเคมี
ผศ.ดร.สุชาตา เกิดผลภัทระ อาจารย์ วิศวกรรมเคมี
ผศ.ดร.สุวิมล วงศ์สกุลเภสัช อาจารย์ วิศวกรรมเคมี
นายอภิชัย ทาจี้ อาจารย์ วิศวกรรมเคมี
นางสาวนันท์นภัส กำจรกิตติคุณ อาจารย์ วิศวกรรมเคมี
นายพรมสรรค์ ศรีสุแล อาจารย์ วิศวกรรมเคมี
นางสาวสุกัญญา หงษ์ทอง อาจารย์ วิศวกรรมเคมี
นางสาวขนิษฐา โตเจริญ สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
นางสาวขวัญหทัย เกิดผล สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
นางจันจิรา ศรียุบล สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
นางสาวชลิดา นวนนุ่น สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
นางดรุณี ดีเลิศไพบูลย์ สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
นางสาวธัญญาภรณ์ มากนาคา สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
นายนรินทร์ เขื่อนแก้ว สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
นางสาวบุษกร อินท์ทรัพย์ สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
นางปทุมพร ผลเขียว สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
นายประวิศ วงศ์จำนงค์ สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
นายปรีชา สาสิงห์ สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
นางปาณิสรา พ่วงศรี สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
นางสาวปาริชาติ อุตส่าห์พานิช สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
นายไพโรจน์ อิ่มมาก สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
นางลักขณา ชอบดำรงธรรม สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
นางวรินธร สุขสุศรี สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
นายศิริศักดิ์ หลีจงงิ้ว สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
นายสมพงษ์ อนุพัตร์ สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
นายสมพันธุ์ ลางคุณเสน สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
นางสาวสาทิพย์ เจริญสุข สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
นางสุดา ภูผา สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
นายสุทิน สุขเจริญ สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
นางสุภาภรณ์ ดิสวัสดิ์ สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
นายอภิวัฒน์ มณีงาม สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
นางอรวรรณ ชีนาวานิชย์ สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
นางสาวอรสา ศิริราช สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
นางอรอนงค์ ศาสตรินทร์ สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
นางอัญชลีย์ กองสมิง สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
นายกิตติสุข พงษ์แก้ว สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
นายเสฎฐวุฒิ ปิ่นทอง สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
นางสาวพรพิมล เรืองปราชญ์ สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
นางสาววารุณี บัวกล้า สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
นายแต้ม มากนาคา สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
นางสาวฐิติมา ธีระวงษาสกุล สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
นายสงกรานต์ คำขอด สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
นางสาวนันทิดา บุตรเพ็ง สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
นางสาวปวรา กุศลสกุล สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
นายกิติศักดิ์ โคมน้อย สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
นางสาวนิพิษฐา แก้ววิเชียร สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
นางสาวนิรมล บุรกรณ์ สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
นางสาวเกล็ดแก้ว สุทธิบุตร สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
นางสาวชิดชนก ปริยภารัตน์ สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
นายทศพล ชุมภร สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
นายสมศักดิ์ สวนตะโก สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
นางสาวเบญจพร จงใจวาณิชย์กิจ สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
รศ.ดร.ฉัตรชัย นิมมล อาจารย์ วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์
ผศ.ธีรศักดิ์ ศรีมิตรรุ่งโรจน์ อาจารย์ วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์
รศ.พรชัย จงจิตรไพศาล อาจารย์ วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์
นางสาวพัชรวีณ์ สุรีย์เดโชชัย อาจารย์ วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์
นายพันคำ ศรีอุทัย อาจารย์ วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์
นางสาวรุ้งตะวัน เทศทิม อาจารย์ วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์
นางสาววรัญญา สินช้าง อาจารย์ วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์
รศ.ดร.ศุภชัย ตระกูลทรัพย์ทวี อาจารย์ วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์
ดร.สถาพร วังฉาย อาจารย์ วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์
นายสนชัย สุขย้อย อาจารย์ วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์
นายสุบิน จะเชือนรัมย์ อาจารย์ วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์
รศ.ดร.อนุชา หิรัญวัฒน์ อาจารย์ วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์
ผศ.ดร.อัศวิน ยอดรักษ์ อาจารย์ วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์
ผศ.ดร.จุฑามาศ ชุมลักษณ์ อาจารย์ วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์
นายพชร จุ้ยพลอย อาจารย์ วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์
รศ.ดร.สุภาภรณ์ สุวรรณรังษี อาจารย์ วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์
นายนิติธร คงแก้ว อาจารย์ วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์
นายศิวดล ชัยวันดี อาจารย์ วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์
นายกฤษฎา อิทธิโพธิรัตน์ อาจารย์ วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์
ดร.ธฤต รัตนมณี อาจารย์ วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์
นางสาววารุณี ศิริรส อาจารย์ วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์
นางสาววนิดา เหล่ารักษาเกียรติ อาจารย์ วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์
ดร.พีรพัฒน์ อรัญนารถ อาจารย์ วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์
ดร.กิตติชัย อธิกุลรัตน์ อาจารย์ วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์
ผศ.ดร.กฤตธี เอียดเหตุ อาจารย์ วิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต
ผศ.ดร.กิตติชัย ฟักพันธุ์ อาจารย์ วิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต
นายจิตตกร ทรงต่อศรีสกุล อาจารย์ วิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต
นางชนกอัญ อมรปาน อาจารย์ วิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต
ผศ.ดร.ณัฏฐพงศ์ สอนสุวิทย์ อาจารย์ วิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต
นายดิลก พูลผล อาจารย์ วิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต
ผศ.ดร.ธนภักษ์ เมธนาวิน อาจารย์ วิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต
ผศ.ดร.ธนศักดิ์ นิลสนธิ อาจารย์ วิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต
นางแน่งน้อย ภูมิเดช อาจารย์ วิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต
ผศ.ดร.ปิโยรส พรหมดิเรก อาจารย์ วิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต
ดร.ภูตินันท์ เอื้อวงษ์สุวรรณ อาจารย์ วิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต
นางสาวมยุรี ยี่หลั่นสุวรรณ อาจารย์ วิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต
ผศ.สมควร วัฒนกิจไพบูลย์ อาจารย์ วิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต
รศ.ดร.สมฤกษ์ จันทรอัมพร อาจารย์ วิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต
นายสุชาติ อำนักมณี อาจารย์ วิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต
นายสุรพล ปัญญาแก้ว อาจารย์ วิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต
นายหนูจันทร์ ศรีบุญเรือง อาจารย์ วิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต
ผศ.ดร.วัลลภ หาญณรงค์ชัย อาจารย์ วิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต
ผศ.ดร.ธำรงค์สิน สิริพงษ์สกุล อาจารย์ วิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต
ผศ.ดร.รังสินี แคนยุกต์ อาจารย์ วิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต
นายเจนณรงค์ ตั้งตรงไพโรจน์ อาจารย์ วิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต
ผศ.ดร.แคททรียา ทวีทรัพย์ อาจารย์ วิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต
ผศ.ดร.ธนพร โรจน์หิรัญสกุล อาจารย์ วิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต
ดร.อทิตยา โต๊ะสัน อาจารย์ วิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต
ดร.ทศพล ตรีรุจิราภาพงศ์ อาจารย์ วิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต
รศ.ดร.กฤษณ์ อ่างแก้ว อาจารย์ วิศวกรรมเครื่องมือวัดและอิเล็กทรอนิกส์
รศ.ดร.จิระศักดิ์ ชาญวุฒิธรรม อาจารย์ วิศวกรรมเครื่องมือวัดและอิเล็กทรอนิกส์
ผศ.ดร.เชิดพงษ์ ดีเลิศไพบูลย์ อาจารย์ วิศวกรรมเครื่องมือวัดและอิเล็กทรอนิกส์
ผศ.ดร.ทักษิณ แสงสุวรรณ อาจารย์ วิศวกรรมเครื่องมือวัดและอิเล็กทรอนิกส์
นางสาวมานีสงค์ ปฐมวิริยะวงศ์ อาจารย์ วิศวกรรมเครื่องมือวัดและอิเล็กทรอนิกส์
ผศ.ดร.โยทกา ชมภูศรี อาจารย์ วิศวกรรมเครื่องมือวัดและอิเล็กทรอนิกส์
นางสาวรัศมี ประวันนา อาจารย์ วิศวกรรมเครื่องมือวัดและอิเล็กทรอนิกส์
ผศ.ศวุฒ บุศยอังกูร อาจารย์ วิศวกรรมเครื่องมือวัดและอิเล็กทรอนิกส์
ดร.ศุภฤกษ์ จันทร์ศุภเสน อาจารย์ วิศวกรรมเครื่องมือวัดและอิเล็กทรอนิกส์
นางสาวปาณิสรา ปุกสันเทียะ อาจารย์ วิศวกรรมเครื่องมือวัดและอิเล็กทรอนิกส์
นางสุพัตรา ดวงหิรัญ อาจารย์ วิศวกรรมเครื่องมือวัดและอิเล็กทรอนิกส์
รศ.ดร.สุมาลี อุณหวณิชย์ อาจารย์ วิศวกรรมเครื่องมือวัดและอิเล็กทรอนิกส์
นายสุรชัย จันทร์ฉาย อาจารย์ วิศวกรรมเครื่องมือวัดและอิเล็กทรอนิกส์
นายสุรัตน์ สุกรรณะ อาจารย์ วิศวกรรมเครื่องมือวัดและอิเล็กทรอนิกส์
ผศ.สุวัฒน์ รอดผล อาจารย์ วิศวกรรมเครื่องมือวัดและอิเล็กทรอนิกส์
นายอลงกรณ์ หาญรินทร์ อาจารย์ วิศวกรรมเครื่องมือวัดและอิเล็กทรอนิกส์
นายอังคาร คุ้มชู อาจารย์ วิศวกรรมเครื่องมือวัดและอิเล็กทรอนิกส์
รศ.ดร.กมลวัลย์ ลือประเสริฐ อาจารย์ วิศวกรรมโยธา
ผศ.ดร.กวิน ตันติเสวี อาจารย์ วิศวกรรมโยธา
รศ.ดร.กิตติชัย ธนทรัพย์สิน อาจารย์ วิศวกรรมโยธา
รศ.ดร.ชีวลัค พงษ์บูรณกิจ อาจารย์ วิศวกรรมโยธา
รศ.ดร.เทอดศักดิ์ รองวิริยะพานิช อาจารย์ วิศวกรรมโยธา
นางธันยพัฒน์ เดชดนู อาจารย์ วิศวกรรมโยธา
ผศ.ดร.นิรันดร์ อนันต์ธนกุล อาจารย์ วิศวกรรมโยธา
นายนิรันดร์ เพชรพลอย อาจารย์ วิศวกรรมโยธา
ศ.ดร.ปิติ สุคนธสุขกุล อาจารย์ วิศวกรรมโยธา
ผศ.ดร.พิจิตร เจียมวรางกูร อาจารย์ วิศวกรรมโยธา
รศ.ดร.พิทยา แจ่มสว่าง อาจารย์ วิศวกรรมโยธา
รศ.ดร.พิสณฑ์ อุดมวรรัตน์ อาจารย์ วิศวกรรมโยธา
รศ.ดร.มาโนช สรรพกิจทิพากร อาจารย์ วิศวกรรมโยธา
รศ.ดร.วรรณวิทย์ แต้มทอง อาจารย์ วิศวกรรมโยธา
นายสมัย เพ็งเลีย อาจารย์ วิศวกรรมโยธา
รศ.ดร.สุพรชัย อุทัยนฤมล อาจารย์ วิศวกรรมโยธา
นางสาวอทิตา กั้วพรม อาจารย์ วิศวกรรมโยธา
รศ.ดร.อรุษ เพชรเชิดชู อาจารย์ วิศวกรรมโยธา
ผศ.อุทัยฤทธิ์ โรจนวิภาต อาจารย์ วิศวกรรมโยธา
รศ.ดร.ณพล อยู่บรรพต อาจารย์ วิศวกรรมโยธา
ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ ธนศรีสถิตย์ อาจารย์ วิศวกรรมโยธา
นางสาวนริศร์สรา พิชัยเบญจสุข อาจารย์ วิศวกรรมโยธา
ผศ.ดร.มรุพัชร จำนงค์วงศ์ อาจารย์ วิศวกรรมโยธา
นางสาวพิมพ์ประภา กลิ่นหอมหวล อาจารย์ วิศวกรรมโยธา
ดร.สิทธิศักดิ์ แจ่มนาม อาจารย์ วิศวกรรมโยธา
นางสาวสรัลพรทิพย์ นิวาศะบุตร อาจารย์ วิศวกรรมโยธา
รศ.ดร.กฤษดา อัศวรุ่งแสงกุล อาจารย์ วิศวกรรมอุตสาหการ
นางสาวการะเกด บัวแก้ว อาจารย์ วิศวกรรมอุตสาหการ
ผศ.ดร.กุศล พิมาพันธุ์ศรี อาจารย์ วิศวกรรมอุตสาหการ
ผศ.ดร.ชยธัช เผือกสามัญ อาจารย์ วิศวกรรมอุตสาหการ
ผศ.ดร.ชาติชาย อัศดรศักดิ์ อาจารย์ วิศวกรรมอุตสาหการ
ดร.ณฤทธิ์ศักดิ์ ตันติทิพย์วรรณ อาจารย์ วิศวกรรมอุตสาหการ
ผศ.ดร.ธนสาร อินทรกำธรชัย อาจารย์ วิศวกรรมอุตสาหการ
รศ.ดร.ธีรเดช วุฒิพรพันธ์ อาจารย์ วิศวกรรมอุตสาหการ
นายนันฐวัตร์ ภาคกุหลาบ อาจารย์ วิศวกรรมอุตสาหการ
รศ.ดร.นันทกฤษณ์ ยอดพิจิตร อาจารย์ วิศวกรรมอุตสาหการ
ผศ.ดร.เปรมพร เขมาวุฆฒ์ อาจารย์ วิศวกรรมอุตสาหการ
ผศ.ดร.พิพัฒน์ ไพศาลภาณุมาศ อาจารย์ วิศวกรรมอุตสาหการ
ผศ.ดร.วิชัย รุ่งเรืองอนันต์ อาจารย์ วิศวกรรมอุตสาหการ
ผศ.สมชาย พรชัยวิวัฒน์ อาจารย์ วิศวกรรมอุตสาหการ
ผศ.อมรรัตน์ ชุมภู อาจารย์ วิศวกรรมอุตสาหการ
นางสาวอรนุช อาลีมีน อาจารย์ วิศวกรรมอุตสาหการ
ศ.ดร.อรรถกร เก่งพล อาจารย์ วิศวกรรมอุตสาหการ
นางสาวพัชรินทร์ นันท์จันทร์ อาจารย์ วิศวกรรมอุตสาหการ
ผศ.ดร.วรพจน์ มีถม อาจารย์ วิศวกรรมอุตสาหการ
นายสุวัฒน์ โสภา อาจารย์ วิศวกรรมอุตสาหการ
ผศ.ดร.สิรวิชญ์ สว่างนพ อาจารย์ วิศวกรรมอุตสาหการ
นางสาวฉวีวรรณ สิทธิ์ดา อาจารย์ วิศวกรรมอุตสาหการ
นางสาวพิมปไพ หาธรรม อาจารย์ วิศวกรรมอุตสาหการ
ผศ.ดร.ไชยนรินทร์ อัครวโรดม อาจารย์ วิศวกรรมเครื่องมือวัดและอิเล็กทรอนิกส์
ผศ.ดร.นที ทองอุ่น อาจารย์ วิศวกรรมเครื่องมือวัดและอิเล็กทรอนิกส์
ดร.สาธิต มังคลาจารย์ อาจารย์ วิศวกรรมเครื่องมือวัดและอิเล็กทรอนิกส์
นายจรูญ สีคำสา สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
นางวาริณี บัวบาน สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
นายสัมพันธ์ ชุบทะศรี สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
นางสาวพัชรี เกตุนิล สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
นายวงศกร วงศาโรจน์ อาจารย์ วิศวกรรมเครื่องมือวัดและอิเล็กทรอนิกส์
นายวิทยา กุดแถลง อาจารย์ วิศวกรรมเครื่องมือวัดและอิเล็กทรอนิกส์
นายนพดล พัดชื่น อาจารย์ วิศวกรรมเครื่องมือวัดและอิเล็กทรอนิกส์