✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th
✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th

งานบริหารและธุรการ

งานบริหารและธุรการ

บุคลากร

นางสาวพรพิมล เรืองปราชญ์

งานเลขานุการ
02-555-2000 ต่อ 8105
pornpimon.r@eng.kmutnb.ac.th

นางอัญชลีย์ กองสมิง

งานการเจ้าหน้าที่
02-555-2000 ต่อ 8116
ancharee.k@eng.kmutnb.ac.th

นางดรุณี ดีเลิศไพบูลย์

งานการเจ้าหน้าที่
02-555-2000 ต่อ 8116
darunee.d@eng.kmutnb.ac.th

นางปทุมพร ผลเขียว

งานบริการเอกสาร
patrumporn.p@eng.kmutnb.ac.th

นางสาวปรียาณันท์ พัฒนกิติกรณ์

งานสารบรรณ
02-555-2000 ต่อ 8112
peeyanun.p@eng.kmutnb.ac.th

ภารกิจ

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

แบบประเมิน

– แบบฟอร์มสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ , (Word )
– แบบฟอร์มสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการ , (Word )
– เกณฑ์ภาระผลงาน ผศ. รศ. ศ. ,( PDF )

หน่วยการเจ้าหน้าที่

1. แบบฟอร์มบันทึกขออนุมัติตัวบุคคลไปราชการต่างประเทศ ( Word )
– ตราคณะวิศวกรรมศาสตร์ (Logo) Thai ( JPEG )
– ตราคณะวิศวกรรมศาสตร์ (Logo) English ( JPEG)

2. ขอหนังสือรับรอง ( PDF )
3. คำขอมีบัตรประจำตัวหรือขอบัตรประจำตัวใหม่ ( PDF )
4. ใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว ( PDF )
5. ใบลาพักผ่อน ( PDF)
6. ใบลาพักผ่อนไปต่างประเทศ ( PDF )
7. ใบลากิจส่วนตัวเพื่อเดินทางไปต่างประเทศ ( PDF)
8. ใบลาอุปสมบท ( PDF)
9. ใบยกเลิกวันลา ( PDF )
10. แบบรายงานลาเข้ารับการตรวจเลือก-หรือเข้ารับการเตรียมพล ( PDF )
11. แบบรายงานผลเกี่ยวกับการลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ ( PDF )
12. แบบใบลาไปศึกษา-ฝึกอบรม-ปฏิบัติการวิจัย-หรือดูงาน ( PDF )
13. แบบใบลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ ( PDF )
14. แบบใบลาไปประกอบพิธีฮัจย์-ณ-เมืองเมกกะ-ประเทศซาอุดิอาระเบีย ( PDF )
15. แบบใบลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ ( PDF )
16. แบบใบลาติดตามคู่สมรส ( PDF )
17. แบบใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร ( PDF )
18. ใบขอเพิ่มวุฒิ ( PDF )
19. แบบใบลาออกจากราชการ (PDF)
20. ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุคลากร ( PDF )
21. แบบประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ราชการของพนักงานพิเศษ ( PDF )
22. แบบฟอร์มการแจ้งกรณีถึงแก่กรรมเพื่อขอรับสวัสดิการสงเคราะห์บุคลากร ( PDF )
23. แบบฟอร์มการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
– แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงาน ( Word )
– แบบฟอร์มขอตำแหน่ง ผศ. รศ. ศ ( Word )
– ตารางสรุปรายการผลงานวิจัย ( Word )
24. หนังสือรับรองและขอเบิกบำเหน็จดำรงชีพกรณีผู้รับบำนาญอายุตั้งแต่ 65 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ( PDF )
25. แบบประวัติส่วนบุคคล ( PDF )
26. แบบฟอร์มประวัติเพื่อต่อสัญญาจ้าง ( Word )
27. แบบประเมินภาระงานสอน ( PDF )
28. แบบฟอร์มใบสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงาน มหาวิทยาลัย ( PDF )
29. แบบฟอร์มใบสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานพิเศษ ( PDF )
30. แบบฟอร์มสัญญาจ้างนักศึกษาช่วยงานวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( Word )
31. แบบฟอร์มคำขอมีบัตรประจำตัว หรือบัตรเพื่อใช้ เข้า-ออก อาคาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ( PDF )
32. แบบประวัติและผลงานเพื่อประกอบการพิจารณาต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ( Word )
33. ใบสำคัญแทนใบเสร็จรับเงินในการขอเช่ารถไปงานศพต่างจังหวัด ( PDF )
34. แบบฟอร์มเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการภายในประเทศ ( Word )
35. ตัวอย่างการเขียนแบบประเมินสายสนับสนุน ( Word )
36. แบบประเมินความรู้ความสามารถสายวิชาการ ( Word )
37. แบบฟอร์มบันทึกขออนุมัติตัวบุคคลไปราชการต่างประเทศ
– แบบประวัติส่วนตัวและผลงาน (สายสนับสนุน) ( Word )
– แบบฟอร์มประเมินค่างานต.ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ ( Word )
– แบบฟอร์มประเมินค่างานต.ชำนาญงาน ชำนาญงานพิเศษ ( Word )
– แบบฟอร์มการทำสัญญาค้ำประกันของผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการเงินหรือพัสดุ ( PDF )

38. แบบเสนอขอพิจารณาคุณภาพตำราหรือหนังสือ ( Word )
39. แบบฟอร์มสัญญาจ้างพนักงานพิเศษ (PDF )

หน่วยสารบรรณ


– แบบฟอร์มการใช้รถ ( PDF)

ขั้นตอนการทำงาน

คู่มือ
ประกาศ
ระเบียบ

ลิ้งค์ข้อมูลเพิ่มเติม

กองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์ ( Link )