✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th
✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th

บุคลากร

ค้นหาบุคลากรในคณะวิศวกรรมศาสตร์

สำนักงานคณบดี

นาง สิริกันยา สุธีรวัฒนานนท์

หัวหน้าสำนักงานคณบดี

Mrs. Sirikanya Suteerawatananon

Head of Dean’s Office

Email : sirikanya.s@eng.kmutnb.ac.th

นางสาวพรพิมล เรืองปราชญ์

งานเลขานุการ
02-555-2000 ต่อ 8105
pornpimon.r@eng.kmutnb.ac.th

นางปทุมพร ผลเขียว

งานบริการเอกสาร
patrumporn.p@eng.kmutnb.ac.th

งานการเจ้าหน้าที่

นางดรุณี ดีเลิศไพบูลย์

งานการเจ้าหน้าที่
02-555-2000 ต่อ 8116
darunee.d@eng.kmutnb.ac.th

นางอัญชลีย์ กองสมิง

งานการเจ้าหน้าที่
02-555-2000 ต่อ 8116
ancharee.k@eng.kmutnb.ac.th

งานสารบรรณ

นางสาวปรียาณันท์ พัฒนกิติกรณ์

งานสารบรรณ
02-555-2000 ต่อ 8112
peeyanun.p@eng.kmutnb.ac.th

งานนโยบายและแผน

Read More

นางสาวปาริชาติ อุตส่าห์พานิช

งานนโยบายและแผน
02-555-2000 ต่อ 8107
parichart.u@eng.kmutnb.ac.th

นางสาวขวัญหทัย เกิดผล

งานนโยบายและแผน
02-555-2000 ต่อ 8107
kwanhatai.k@eng.kmutnb.ac.th

งานพัสดุ

Read More

นางสาวบุษกร อินท์ทรัพย์

งานพัสดุ
02-555-2000 ต่อ 8115
busakorn.i@eng.kmutnb.ac.th

นางสาวชลิดา นวนนุ่น

งานพัสดุ
02-555-2000 ต่อ 8115
chalida.n@eng.kmutnb.ac.th

นางสาวชิดชนก ปริยภารัตน์

งานพัสดุ
02-555-2000 ต่อ 8115
chidchanok.p@eng.kmutnb.ac.th

นายพรภวิษย์ อุ่นจัตตุรพร

งานพัสดุ
02-555-2000 ต่อ 8115
pornpawit.o@eng.kmutnb.ac.th

นายณัชพล มลิสม

งานพัสดุ
02-555-2000 ต่อ 8115
nutchapon.m@eng.kmutnb.ac.th

งานวิชาการ

Read More

นางจันจิรา ศรียุบล

งานวิชาการ
02-555-2000 ต่อ 8110
junjira.s@eng.kmutnb.ac.th

นางสาวปวรา กุศลสกุล

งานวิชาการ
02-555-2000 ต่อ 8114
pawara.k@eng.kmutnb.ac.th

นางสาววารุณี บัวกล้า

งานวิชาการ
02-555-2000 ต่อ 8114
warunee.b@eng.kmutnb.ac.th

นางสาวเกล็ดแก้ว สุทธิบุตร

งานวิชาการ
02-555-2000 ต่อ 8147
kledkaew.s@eng.kmutnb.ac.th

นายทศพล ชุมภร

งานกิจการนักศึกษา
02-555-2000 ต่อ 8113
todsapon.c@eng.kmutnb.ac.th

นางสาวปิยพร เข็มชี้สิน

งานกิจการนักศึกษา
02-555-2000 ต่อ 8113
piyaporn.k@eng.kmutnb.ac.th

งานการเงิน

Read More

นางสุภาภรณ์ ดิสวัสดิ์

งานการเงิน
02-555-2000 ต่อ 8111
supaporn.d@eng.kmutnb.ac.th

นางอรอนงค์ ศาสตรินทร์

งานการเงิน
02-555-2000 ต่อ 8108
onanong.s@eng.kmutnb.ac.th

นางสาวขนิษฐา โตเจริญ

งานการเงิน
02-555-2000 ต่อ 8111
kanitta.t@eng.kmutnb.ac.th

นางสาวนันธิดา บุตรเพ็ง

งานการเงิน
02-555-2000 ต่อ 8111
nantida.b@eng.kmutnb.ac.th

นางสาวณพัชญา ยศปินตา

งานการเงิน
02-555-2000 ต่อ 8108
napatchaya.y@eng.kmutnb.ac.th

นายมนตรี กวานานนท์

งานการเงิน
02-555-2000 ต่อ 8108
montri.k@eng.kmutnb.ac.th

งานวิจัยและบริการวิชาการ

Read More

นางลักขณา ชอบดำรงธรรม

งานวิจัยและบริการวิชาการ
02-555-2000 ต่อ 8124
lakana.c@eng.kmutnb.ac.th

นางปาณิสรา พ่วงศรี

งานวิจัยและบริการวิชาการ
02-555-2000 ต่อ 8124
panisara.p@eng.kmutnb.ac.th

นางสาวธัญญาภรณ์ มากนาคา

งานวิจัยและบริการวิชาการ
02-555-2000 ต่อ 8124
tanyaporn.m@eng.kmutnb.ac.th

ฐิติยศ ประกายธรรม

งานวิจัยและบริการวิชาการ
thitiyos.p@eng.kmutnb.ac.th

ศูนย์คอมพิวเตอร์

Read More

นายอภิวัฒน์ มณีงาม

ศูนย์คอมพิวเตอร์
02-555-2000 ต่อ 8121
apiwat.m@eng.kmutnb.ac.th

นายตริณเมษฐ์ สังขพัฒน์

ศูนย์คอมพิวเตอร์
02-555-2000 ต่อ 8121
trinnamet.s@eng.kmutnb.ac.th

นายวรเดช ปลั่งจิรางกูล

ศูนย์คอมพิวเตอร์
02-555-2000 ต่อ 8121
woradet.p@eng.kmutnb.ac.th

งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ

Read More

นายไพโรจน์ อิ่มมาก

งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
02-555-2000 ต่อ 8125
pirote.i@eng.kmutnb.ac.th

นายเสฎฐวุฒิ ปิ่นทอง

งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
02-555-2000 ต่อ 8150
saetthawut.p@eng.kmutnb.ac.th

นายสงกรานต์ ปุญญธรไพบูลย์

งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
02-555-2000 ต่อ 8150
songkran.k@eng.kmutnb.ac.th

นายแต้ม มากนาคา

งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
tam.m@eng.kmutnb.ac.th

นายกิตติสุข พงษ์แก้ว

งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
kittisuk.p@eng.kmutnb.ac.th

นายสมพันธุ์ ลางคุณเสน

งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
sompan.l@eng.kmutnb.ac.th

นายปรีชา สาสิงห์

งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
preecha.s@eng.kmutnb.ac.th

นายสมพงษ์ อนุพัตร์

งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
sompong.a@eng.kmutnb.ac.th

นายประวิศ วงศ์จำนงค์

งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
pavit.w@eng.kmutnb.ac.th

นายนิรุต แก้วจินดา

งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
nirut.k@eng.kmutnb.ac.th

นายณัฐพงษ์ ฉิมพาลี

งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
nattapong.c@eng.kmutnb.ac.th

งานประชาสัมพันธ์

นายศิริศักดิ์ หลีจงงิ้ว

งานประชาสัมพันธ์
sirisak.r@eng.kmutnb.ac.th

นางสาวเบญจพร จงใจวาณิชย์กิจ

งานประชาสัมพันธ์
02-555-2000 ต่อ 8126
benjaporn.j@eng.kmutnb.ac.th

Center for International Engineering Programs

นางสาวปานรดา ชุติมันต์

Center for International Engineering Programs
02-555-2000 ต่อ 8146
parnrada.c@eng.kmutnb.ac.th

งานอุตสาหกรรมสัมพันธ์

นางสาวณัชชา กนกเพ็ชรรัตน์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
02-555-2000 ต่อ 8118
natcha.k@eng.kmutnb.ac.th

ปราจีนบุรี

นางสาวพัชรี เกตุนิล

ปราจีนบุรี
phatcharee.g@eng.kmutnb.ac.th

นางวาริณี บัวบาน

ปราจีนบุรี
varinee.b@eng.kmutnb.ac.th

นายสัมพันธ์ ชุบทะศรี

ปราจีนบุรี
samphan.s@eng.kmutnb.ac.th

นายจรูญ สีคำสา

ปราจีนบุรี
jaroon.s@eng.kmutnb.ac.th