ชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ตำแหน่ง ภาควิชา
รศ.ดร.กรองแก้ว เลาหลิดานนท์ krongkaew.l@eng.kmutnb.ac.th อาจารย์ วิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ
ผศ.ดร.เขมพัฒน์ ตันติวัฒนกูล khemapat.t@eng.kmutnb.ac.th อาจารย์ วิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ
ผศ.ดร.จักร จันทลักขณา chak.c@eng.kmutnb.ac.th อาจารย์ วิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ
นางฉัตรชนก ตันจตุรงค์ chutchanok.t@eng.kmutnb.ac.th วิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ
รศ.ดร.ชัยณรงค์ ศรีกุลวงศ์ chainarong.s@eng.kmutnb.ac.th อาจารย์ วิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ
นายชัยวัฒน์ ผิวบาง chaiwat.p@eng.kmutnb.ac.th วิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ
รศ.ดร.ชาญยุทธ โกลิตะวงษ์ chanyut.k@eng.kmutnb.ac.th อาจารย์ วิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ
ผศ.ดร.ต้นคิด จันทรัศมี tonkid.c@eng.kmutnb.ac.th อาจารย์ วิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ
ผศ.ทศพร สุนทรเภสัช tosaporn.s@eng.kmutnb.ac.th อาจารย์ วิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ
นายธนภัทร พุทธศรี thanapat.p@eng.kmutnb.ac.th วิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ
ผศ.ดร.บุญชัย วัจจะตรากุล boonchai.w@eng.kmutnb.ac.th หัวหน้าภาควิชา วิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ
ผศ.ดร.ปูมยศ วัลลิกุล pumyos.v@eng.kmutnb.ac.th อาจารย์ วิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ
ผศ.ดร.พิสิฐ ยงยิ่งศักดิ์ถาวร pisit.y@eng.kmutnb.ac.th อาจารย์ วิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ
รศ.ดร.เพชร เจียรนัยศิลาวงศ์ petch.j@eng.kmutnb.ac.th รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ
รศ.ดร.ภูดิส ลักษณะเจริญ pudit.l@eng.kmutnb.ac.th อาจารย์ วิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ
ผศ.มานพ คงคานิธิ manop.k@eng.kmutnb.ac.th อาจารย์ วิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ
นายศราวุธ สินมั่น sarawut.s@eng.kmutnb.ac.th วิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ
รศ.ดร.สมรัฐ เกิดสุวรรณ somrat.k@eng.kmutnb.ac.th อาจารย์ วิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ
ดร.สว่างทิตย์ ศรีกิจสุวรรณ sawangtits.s@eng.kmutnb.ac.th อาจารย์ วิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ
รศ.ดร.สินชัย ชินวรรัตน์ sinchai.c@eng.kmutnb.ac.th อาจารย์ วิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ
นางสาวสิริพร สุดแก้ว siriporn.s@eng.kmutnb.ac.th วิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ
รศ.ดร.สุธรรม ปทุมสวัสดิ์ suthum.p@eng.kmutnb.ac.th อาจารย์ วิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ
ผศ.ดร.สุวณิช จิตศิริพาณิช suvanit.c@eng.kmutnb.ac.th อาจารย์ วิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ
ศ.ดร.สุวัฒน์ กุลธนปรีดา suwat.k@eng.kmutnb.ac.th วิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ
นายอนันต์ ประถังธานี anan.p@eng.kmutnb.ac.th วิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ
ผศ.ดร.อริสรา ชัยกิตติรัตนา arisara.c@eng.kmutnb.ac.th อาจารย์ วิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ
รศ.ดร.อุดมเกียรติ นนทแก้ว udomkiat.n@eng.kmutnb.ac.th คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ
ดร.พงศธร สายสุจริต phongsatorn.s@eng.kmutnb.ac.th อาจารย์ วิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ
ผศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ นิ่มดำ pongsak.n@eng.kmutnb.ac.th ที่ปรึกษาหัวหน้าส่วนงานด้านอุตสาหกรรมสัมพันธ์ วิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ
ผศ.ดร.ธีรวัจน์ แสงเพชร์ teerawat.s@eng.kmutnb.ac.th อาจารย์ วิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ
ผศ.ดร.พัชรินทร์ แซ่จัน patcharin.s@eng.kmutnb.ac.th อาจารย์ วิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ
นางสาวนพรัตน์ คล้ายคลึง nopparat.k@eng.kmutnb.ac.th วิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ
ผศ.ดร.ธาดา สุขศิลา thada.s@eng.kmutnb.ac.th อาจารย์ วิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ
ผศ.ดร.เอกรินทร์ พงพินิจธนา ekkarin.p@eng.kmutnb.ac.th อาจารย์ วิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ
นางสาวสาวิตรี วิบูลชัยชีพ savitee.v@eng.kmutnb.ac.th วิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ
ผศ.ดร.บารมี ปัทมพรหม baramee.p@eng.kmutnb.ac.th อาจารย์ วิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ
ดร.อารักษ์ ตระการกูล arruck.tr@eng.kmutnb.ac.th อาจารย์ วิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ
นางสาวกรรณิกา หนูชู kannika.n@eng.kmutnb.ac.th วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
ผศ.ดร.ไกรสร ไชยซาววงศ์ kraisorn.c@eng.kmutnb.ac.th อาจารย์ วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
ผศ.คทาเทพ สวัสดิพิศาล khatathap.s@eng.kmutnb.ac.th อาจารย์ วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
อ.คมสัน ภู่มาลี komsan.p@eng.kmutnb.ac.th อาจารย์ วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
นางสาวอภิชา วงศ์จำรัส apicha.w@eng.kmutnb.ac.th วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
นางสาวฉันทนา เมตตาจิตต์ chantana.m@eng.kmutnb.ac.th วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
ผศ.ชัชชัย เสริมพงษ์พันธ์ chatchai.s@eng.kmutnb.ac.th อาจารย์ วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
รศ.ดร.ชาตรี มหัทธนจาตุภัทร chatree.m@eng.kmutnb.ac.th อาจารย์ วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
รศ.ไชยันต์ สุวรรณชีวะศิริ chaiyan.s@eng.kmutnb.ac.th อาจารย์ วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
ศ.ดร.ณชล ไชยรัตนะ nachol.c@eng.kmutnb.ac.th อาจารย์ วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
อ.ณัฐินันท์ สกุลภักดี nathinan.s@eng.kmutnb.ac.th อาจารย์ วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
ดร.ดนุชา ประเสริฐสม danucha.p@eng.kmutnb.ac.th อาจารย์ วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
ผศ.ดร.ธีรธรรม บุณยะกุล teratam.b@eng.kmutnb.ac.th อาจารย์ วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
รศ.ธีรพล เดโชเกียรติถวัลย์ teerapon.d@eng.kmutnb.ac.th อาจารย์ วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
ผศ.ดร.นพดล ฉาบแก้ว noppadol.c@eng.kmutnb.ac.th อาจารย์ วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
ผศ.ดร.นภดล วิวัชรโกเศศ nophadon.w@eng.kmutnb.ac.th หัวหน้าภาควิชา วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
รศ.ดร.บัลลังก์ เนียมมณี bunlung.n@eng.kmutnb.ac.th อาจารย์ วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
ศ.ดร.ประยุทธ อัครเอกฒาลิน prayoot.a@eng.kmutnb.ac.th อาจารย์ วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
นายประเสริฐ ดาวลอย prasert.d@eng.kmutnb.ac.th วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
ผศ.ดร.ปรีชา ทองดิษฐ์ preecha.t@eng.kmutnb.ac.th อาจารย์ วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
นายปัญญา อรรถเสยโย panya.a@eng.kmutnb.ac.th วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
ผศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ กีรติวินทกร phongsak.k@eng.kmutnb.ac.th อาจารย์ วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
ดร.พิสิฐ วนิชชานันท์ pisit.v@eng.kmutnb.ac.th อาจารย์ วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
อ.พิสิษฐ์ อิทธิยาวุฒิ phisit.i@eng.kmutnb.ac.th อาจารย์ วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
รศ.ดร.พิสิษฐ์ ลิ่วธนกุล pisit.l@eng.kmutnb.ac.th อาจารย์ วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
ผศ.ดร.เพ็ญนภา ไพโรจน์อมรชัย pennapa.p@eng.kmutnb.ac.th อาจารย์ วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
นายรังสฤษดิ์ กองผาพา rangsarit.k@eng.kmutnb.ac.th วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
ผศ.ดร.รุสลี่ สุทธวีร์กูล ruslee.s@eng.kmutnb.ac.th อาจารย์ วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
ดร.เรวัต ศิริโภคาภิรมย์ rawat.s@eng.kmutnb.ac.th อาจารย์ วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
อ.วัชระ ภัคมาตร์ wachara.p@eng.kmutnb.ac.th อาจารย์ วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
ผศ.ดร.วิทวัส ผ่องญาติ witthawas.p@eng.kmutnb.ac.th อาจารย์ วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
รศ.ดร.วิไลพร แซ่ลี้ wilaiporn.l@eng.kmutnb.ac.th อาจารย์ วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
ผศ.วิสุทธิ์ องค์คุณารักษ์ wisute.o@eng.kmutnb.ac.th อาจารย์ วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
นายศักดิ์สิทธิ์ งามแดน saksit.n@eng.kmutnb.ac.th วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
ผศ.ดร.ศิริชัย รุจิพัฒนพงศ์ sirichai.r@eng.kmutnb.ac.th อาจารย์ วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
รศ.ดร.สมพร สิริสำราญนุกูล somporn.s@eng.kmutnb.ac.th อาจารย์ วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
ผศ.สิทธิพร เกิดสำอางค์ sithiporn.k@eng.kmutnb.ac.th อาจารย์ วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
นายสุรศักดิ์ ชื่นเทศ surasak.c@eng.kmutnb.ac.th วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
อ.โสภณ อภิรมย์วรการ sopon.a@eng.kmutnb.ac.th อาจารย์ วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
อ.องค์อร รัตนนาถถาวร ongorn.r@eng.kmutnb.ac.th อาจารย์ วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
ผศ.ดร.อภิบาล พฤกษานุบาล aphibal.p@eng.kmutnb.ac.th อาจารย์ วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
ดร.อรอุมา เทศประสิทธิ์ ornuma.t@eng.kmutnb.ac.th อาจารย์ วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
รศ.ดร.เอกรัฐ บุญภูงา akkarat.b@eng.kmutnb.ac.th อาจารย์ วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
ผศ.ดร.วันวิสาข์ ไทยวิโรจน์ wanwisa.t@eng.kmutnb.ac.th อาจารย์ วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
ผศ.ดร.แคทรียา สุวรรณศรี cattareeya.s@eng.kmutnb.ac.th อาจารย์ วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
นางสาวพิมพ์ฤทัย ทรายข้าว pimruthai.s@eng.kmutnb.ac.th วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
ผศ.ดร.วรัญญู วงษ์เสรี waranyu.w@eng.kmutnb.ac.th อาจารย์ วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
ผศ.ดร.ดำรงค์ฤทธิ์ เศรษฐ์ศิริโชค damrongrit.s@eng.kmutnb.ac.th อาจารย์ วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
ดร.สุกฤตา ปริปุรณะ sukritta.p@eng.kmutnb.ac.th อาจารย์ วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
ผศ.ดร.ฐะปะนีย์ ตรีรัตนภรณ์ tapanee.t@eng.kmutnb.ac.th อาจารย์ วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
ดร.ยืนยง นิลสยาม yuenyong.n@eng.kmutnb.ac.th อาจารย์ วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
ผศ.ดร.คณบดี ศรีสมบูรณ์ kanabadee.s@eng.kmutnb.ac.th อาจารย์ วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
ดร.จิรวุฒิ เบญจนราสุทธิ์ jirawut.b@eng.kmutnb.ac.th อาจารย์ วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
รศ.ดร.จรัมพร หรรษมนตร์ jaramporn.h@eng.kmutnb.ac.th อาจารย์ วิศวกรรมการผลิตและหุ่นยนต์
ผศ.ดร.จิรพงศ์ ลิม jirapong.l@eng.kmutnb.ac.th อาจารย์ วิศวกรรมการผลิตและหุ่นยนต์
ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ จันทร์ทอง nattawut.j@eng.kmutnb.ac.th อาจารย์ วิศวกรรมการผลิตและหุ่นยนต์
อ.ดาราพรรณ วงษาก้อ darapun.v@eng.kmutnb.ac.th อาจารย์ วิศวกรรมการผลิตและหุ่นยนต์
ดร.เต็มสิริ ทรัพย์สมาน temsiri.s@eng.kmutnb.ac.th รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม วิศวกรรมการผลิตและหุ่นยนต์
นายถนอม ลี้ตระกูล tanom.l@eng.kmutnb.ac.th วิศวกรรมการผลิตและหุ่นยนต์
นายถนอมศักดิ์ อรรถสิษฐ์ thanomsak.a@eng.kmutnb.ac.th วิศวกรรมการผลิตและหุ่นยนต์
ผศ.ดร.นพรัตน์ สีม่วง nopparat.s@eng.kmutnb.ac.th หัวหน้าภาควิชา วิศวกรรมการผลิตและหุ่นยนต์
ผศ.ประมุข เจนกิตติยนต์ pramuk.j@eng.kmutnb.ac.th อาจารย์ วิศวกรรมการผลิตและหุ่นยนต์
ผศ.พิพิถนนท์ พูลสวัสดิ์ pipitanon.p@eng.kmutnb.ac.th อาจารย์ วิศวกรรมการผลิตและหุ่นยนต์
รศ.ดร.เพ็ญศิริ ทองผดุงโรจน์ pensiri.t@eng.kmutnb.ac.th อาจารย์ วิศวกรรมการผลิตและหุ่นยนต์
นายมนต์ชัย เทียนทอง monchai.t@eng.kmutnb.ac.th วิศวกรรมการผลิตและหุ่นยนต์
อ.วชิร ฉายสุวรรณ washira.c@eng.kmutnb.ac.th อาจารย์ วิศวกรรมการผลิตและหุ่นยนต์
นายวัชระ กาญจนะ watchara.k@eng.kmutnb.ac.th วิศวกรรมการผลิตและหุ่นยนต์
รศ.วิโรจน์ เตชะวิญญูธรรม wiroj.t@eng.kmutnb.ac.th อาจารย์ วิศวกรรมการผลิตและหุ่นยนต์
ผศ.สมฤกษ์ ปุจฉาการ somrerk.p@eng.kmutnb.ac.th อาจารย์ วิศวกรรมการผลิตและหุ่นยนต์
ดร.สายันต์ พรายมี saiyan.p@eng.kmutnb.ac.th อาจารย์ วิศวกรรมการผลิตและหุ่นยนต์
รศ.ดร.สุเทพ บุตรดี suthep.b@eng.kmutnb.ac.th อาจารย์ วิศวกรรมการผลิตและหุ่นยนต์
ศ.ดร.สุรพล ราษฎร์นุ้ย surapol.r@eng.kmutnb.ac.th อาจารย์ วิศวกรรมการผลิตและหุ่นยนต์
ผศ.ดร.สุรังศี เดชเจริญ surangsee.d@eng.kmutnb.ac.th อาจารย์ วิศวกรรมการผลิตและหุ่นยนต์
ผศ.ดร.แสนสด พานิช sansot.p@eng.kmutnb.ac.th อาจารย์ วิศวกรรมการผลิตและหุ่นยนต์
นางอนงค์นาฎ สารกอง anongnard.s@eng.kmutnb.ac.th วิศวกรรมการผลิตและหุ่นยนต์
นายอนุพงศ์ อารีรักษ์ anupong.a@eng.kmutnb.ac.th วิศวกรรมการผลิตและหุ่นยนต์
รศ.ดร.อุบลรัตน์ หวังรักษ์ดีสกุล ubolrat.w@eng.kmutnb.ac.th อาจารย์ วิศวกรรมการผลิตและหุ่นยนต์
นางสาวอุมาพร สุนทรพงศ์ umaporn.s@eng.kmutnb.ac.th วิศวกรรมการผลิตและหุ่นยนต์
ผศ.ดร.พรศักดิ์ ศรีสังสิทธิสันติ pornsak.s@eng.kmutnb.ac.th รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ วิศวกรรมการผลิตและหุ่นยนต์
ผศ.ดร.สุพัฒน์ เอี่ยมสุภาพงษ์ supat.i@eng.kmutnb.ac.th อาจารย์ วิศวกรรมการผลิตและหุ่นยนต์
ผศ.ดร.นิรมล เรืองพยุงศักดิ์ niramon.r@eng.kmutnb.ac.th อาจารย์ วิศวกรรมการผลิตและหุ่นยนต์
ผศ.ดร.อมรพันธุ์ พันธุ์โอภาส amornphun.p@eng.kmutnb.ac.th ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีหุ่นยนต์ วิศวกรรมการผลิตและหุ่นยนต์
ผศ.ดร.สิทธิพงค์ มหาธนบดี sithipong.m@eng.kmutnb.ac.th อาจารย์ วิศวกรรมการผลิตและหุ่นยนต์
นายยุทธนา นาคนาม yuttana.n@eng.kmutnb.ac.th วิศวกรรมการผลิตและหุ่นยนต์
ดร.คมกมล จองบุญวัฒนา komkamol.c@eng.kmutnb.ac.th อาจารย์ วิศวกรรมการผลิตและหุ่นยนต์
ผศ.ดร.รามิล เกศวรกุล ramil.k@eng.kmutnb.ac.th อาจารย์ วิศวกรรมการผลิตและหุ่นยนต์
ผศ.ดร.วิษณุ จิตวิริยะ wisanu.j@eng.kmutnb.ac.th อาจารย์ วิศวกรรมการผลิตและหุ่นยนต์
ดร.ธนภัทร สังขรัตน์ thanapat.s@eng.kmutnb.ac.th อาจารย์ วิศวกรรมการผลิตและหุ่นยนต์
นายสิริวัทน์ ดีน้อย siriwat.d@eng.kmutnb.ac.th วิศวกรรมการผลิตและหุ่นยนต์
นางสาวกัญญารัตน์ พิมพ์ศรี kanyarat.p@eng.kmutnb.ac.th วิศวกรรมการผลิตและหุ่นยนต์
ผศ.ดร.กานต์ พนาศุภมัสดุ karn.p@eng.kmutnb.ac.th อาจารย์ วิศวกรรมเคมี
อ.กิตติ ธัมสัตยา kitti.t@eng.kmutnb.ac.th อาจารย์ วิศวกรรมเคมี
รศ.ดร.ไกรพัฒน์ จีนขจร kraipat.c@eng.kmutnb.ac.th อาจารย์ วิศวกรรมเคมี
ศ.ดร.จันทรพร ผลากรกุล chantaraporn.p@eng.kmutnb.ac.th อาจารย์ วิศวกรรมเคมี
นายเฉลิมพงษ์ ชนะภัย chalermpong.c@eng.kmutnb.ac.th วิศวกรรมเคมี
รศ.ดร.ชัยวัฒน์ ประไพนัยนา chaiwat.r@eng.kmutnb.ac.th หัวหน้าภาควิชา วิศวกรรมเคมี
รศ.ดร.ถิราวุธ พงศ์ประยูร thirawudh.p@eng.kmutnb.ac.th อาจารย์ วิศวกรรมเคมี
ผศ.ดร.พนิตนาฎ จันทรานุภาพ panitnad.c@eng.kmutnb.ac.th อาจารย์ วิศวกรรมเคมี
รศ.ดร.พัชรินทร์ วรธนกุล patcharin.w@eng.kmutnb.ac.th อาจารย์ วิศวกรรมเคมี
ผศ.พิชาญ ตันติชัยปกรณ์ pichan.t@eng.kmutnb.ac.th อาจารย์ วิศวกรรมเคมี
ดร.พิสิษฐ์ ใจสถาพร phisit.j@eng.kmutnb.ac.th อาจารย์ วิศวกรรมเคมี
อ.ไพโรจน์ วงศ์วิโรจน์ธนา pairoj.w@eng.kmutnb.ac.th อาจารย์ วิศวกรรมเคมี
รศ.ดร.ภาวนี นรัตถรักษา phavanee.n@eng.kmutnb.ac.th อาจารย์ วิศวกรรมเคมี
ผศ.ดร.มณพิไลย นรสิงห์ monpilai.n@eng.kmutnb.ac.th อาจารย์ วิศวกรรมเคมี
ผศ.ดร.รุ่งโรจน์ เกาะคู rungrote.k@eng.kmutnb.ac.th อาจารย์ วิศวกรรมเคมี
ผศ.วรรณกุล บำรุงสาลี wannakul.b@eng.kmutnb.ac.th อาจารย์ วิศวกรรมเคมี
นางสิริกันยา สุธีรวัฒนานนท์ sirikanya.s@eng.kmutnb.ac.th วิศวกรรมเคมี
นางสุพัตรา วัฒนกิจไพบูลย์ supattra.w@eng.kmutnb.ac.th วิศวกรรมเคมี
นางสุรีรัตน์ ชนะภัย sureerat.c@eng.kmutnb.ac.th วิศวกรรมเคมี
รศ.ดร.อนุรักษ์ ปีติรักษ์สกุล anurak.p@eng.kmutnb.ac.th อาจารย์ วิศวกรรมเคมี
ผศ.ดร.ปกรณ์ กิตติภูมิวงศ์ prakorn.k@eng.kmutnb.ac.th อาจารย์ วิศวกรรมเคมี
นายอดิศักดิ์ โตจะนะ adisak.t@eng.kmutnb.ac.th วิศวกรรมเคมี
ผศ.ดร.สุภัค ตันติศิรินทร์ supak.t@eng.kmutnb.ac.th อาจารย์ วิศวกรรมเคมี
นางสาวชะมีมะฮ วันหรั่ง chameema.w@eng.kmutnb.ac.th วิศวกรรมเคมี
ผศ.ดร.สุชาตา เกิดผลภัทระ suchata.k@eng.kmutnb.ac.th อาจารย์ วิศวกรรมเคมี
รศ.ดร.สุวิมล วงศ์สกุลเภสัช suwimol.w@eng.kmutnb.ac.th อาจารย์ วิศวกรรมเคมี
นางสาวนันท์นภัส กำจรกิตติคุณ nannapat.k@eng.kmutnb.ac.th วิศวกรรมเคมี
นายพรมสรรค์ ศรีสุแล pomsan.s@eng.kmutnb.ac.th วิศวกรรมเคมี
นางสาวสุกัญญา หงษ์ทอง sukanya.h@eng.kmutnb.ac.th วิศวกรรมเคมี
นางสาวขนิษฐา โตเจริญ kanitta.t@eng.kmutnb.ac.th สำนักงานคณบดี
นางสาวขวัญหทัย เกิดผล kwanhatai.k@eng.kmutnb.ac.th สำนักงานคณบดี
นางจันจิรา ศรียุบล junjira.s@eng.kmutnb.ac.th สำนักงานคณบดี
นางสาวชลิดา นวนนุ่น chalida.n@eng.kmutnb.ac.th สำนักงานคณบดี
นางดรุณี ดีเลิศไพบูลย์ darunee.d@eng.kmutnb.ac.th สำนักงานคณบดี
นางสาวธัญญาภรณ์ มากนาคา tanyaporn.m@eng.kmutnb.ac.th สำนักงานคณบดี
นายนรินทร์ เขื่อนแก้ว narin.k@eng.kmutnb.ac.th สำนักงานคณบดี
นางสาวบุษกร อินท์ทรัพย์ busakorn.i@eng.kmutnb.ac.th สำนักงานคณบดี
นางปทุมพร ผลเขียว patrumporn.p@eng.kmutnb.ac.th สำนักงานคณบดี
นายประวิศ วงศ์จำนงค์ pavit.w@eng.kmutnb.ac.th สำนักงานคณบดี
นายปรีชา สาสิงห์ preecha.s@eng.kmutnb.ac.th สำนักงานคณบดี
นางปาณิสรา พ่วงศรี panisara.p@eng.kmutnb.ac.th สำนักงานคณบดี
นางสาวปาริชาติ อุตส่าห์พานิช parichart.u@eng.kmutnb.ac.th สำนักงานคณบดี
นายไพโรจน์ อิ่มมาก pirote.i@eng.kmutnb.ac.th สำนักงานคณบดี
นางลักขณา ชอบดำรงธรรม lakana.c@eng.kmutnb.ac.th สำนักงานคณบดี
นางวรินธร สุขสุศรี warintorn.s@eng.kmutnb.ac.th สำนักงานคณบดี
นายศิริศักดิ์ หลีจงงิ้ว sirisak.r@eng.kmutnb.ac.th สำนักงานคณบดี
นายสมพงษ์ อนุพัตร์ sompong.a@eng.kmutnb.ac.th สำนักงานคณบดี
นายสมพันธุ์ ลางคุณเสน sompan.l@eng.kmutnb.ac.th สำนักงานคณบดี
นางสุดา ภูผา suda.p@eng.kmutnb.ac.th หัวหน้าสำนักงานคณบดี สำนักงานคณบดี
นายสุทิน สุขเจริญ sutin.s@eng.kmutnb.ac.th สำนักงานคณบดี
นางสุภาภรณ์ ดิสวัสดิ์ supaporn.d@eng.kmutnb.ac.th สำนักงานคณบดี
นายอภิวัฒน์ มณีงาม apiwat.m@eng.kmutnb.ac.th สำนักงานคณบดี
นางสาวอรสา ศิริราช arasa.s@eng.kmutnb.ac.th สำนักงานคณบดี
นางอรอนงค์ ศาสตรินทร์ onanong.s@eng.kmutnb.ac.th สำนักงานคณบดี
นางอัญชลีย์ กองสมิง ancharee.k@eng.kmutnb.ac.th สำนักงานคณบดี
นายกิตติสุข พงษ์แก้ว kittisuk.p@eng.kmutnb.ac.th สำนักงานคณบดี
นายเสฎฐวุฒิ ปิ่นทอง saetthawut.p@eng.kmutnb.ac.th สำนักงานคณบดี
นางสาวพรพิมล เรืองปราชญ์ pornpimon.r@eng.kmutnb.ac.th สำนักงานคณบดี
นางสาววารุณี บัวกล้า warunee.b@eng.kmutnb.ac.th สำนักงานคณบดี
นายแต้ม มากนาคา tam.m@eng.kmutnb.ac.th สำนักงานคณบดี
นางสาวปรียาณันท์ พัฒนกิติกรณ์ peeyanun.p@eng.kmutnb.ac.th สำนักงานคณบดี
นายสงกรานต์ คำขอด songkran.k@eng.kmutnb.ac.th สำนักงานคณบดี
นางสาวนันธิดา บุตรเพ็ง nantida.b@eng.kmutnb.ac.th สำนักงานคณบดี
นางสาวปวรา กุศลสกุล pawara.k@eng.kmutnb.ac.th สำนักงานคณบดี
นางสาวนิพิษฐา แก้ววิเชียร nipittha.k@eng.kmutnb.ac.th สำนักงานคณบดี
นางสาวนิรมล บุรกรณ์ niramon.b@eng.kmutnb.ac.th สำนักงานคณบดี
นางสาวเกล็ดแก้ว สุทธิบุตร kledkaew.s@eng.kmutnb.ac.th สำนักงานคณบดี
นางสาวชิดชนก ปริยภารัตน์ chidchanok.p@eng.kmutnb.ac.th สำนักงานคณบดี
นายทศพล ชุมภร todsapon.c@eng.kmutnb.ac.th สำนักงานคณบดี
นางสาวเบญจพร จงใจวาณิชย์กิจ benjaporn.j@eng.kmutnb.ac.th สำนักงานคณบดี
รศ.ดร.ฉัตรชัย นิมมล chatchai.n@eng.kmutnb.ac.th อาจารย์ วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์
ผศ.ดร.ธีรศักดิ์ ศรีมิตรรุ่งโรจน์ theerasak.s@eng.kmutnb.ac.th อาจารย์ วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์
รศ.พรชัย จงจิตรไพศาล pronchai.c@eng.kmutnb.ac.th อาจารย์ วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์
นางสาวพัชรวีณ์ สุรีย์เดโชชัย patcharawee.s@eng.kmutnb.ac.th วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์
นางสาวรุ้งตะวัน เทศทิม rungtawan.t@eng.kmutnb.ac.th วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์
นางสาววรัญญา สินช้าง waranya.s@eng.kmutnb.ac.th วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์
รศ.ดร.ศุภชัย ตระกูลทรัพย์ทวี supachai.t@eng.kmutnb.ac.th อาจารย์ วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์
ผศ.ดร.สถาพร วังฉาย sathaphon.w@eng.kmutnb.ac.th อาจารย์ วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์
นายสนชัย สุขย้อย sonchai.s@eng.kmutnb.ac.th วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์
นายสุบิน จะเชือนรัมย์ subin.j@eng.kmutnb.ac.th วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์
รศ.ดร.อนุชา หิรัญวัฒน์ anucha.h@eng.kmutnb.ac.th อาจารย์ วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์
ผศ.ดร.อัศวิน ยอดรักษ์ aswin.y@eng.kmutnb.ac.th อาจารย์ วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์
ผศ.ดร.จุฑามาศ ชุมลักษณ์ juthamas.c@eng.kmutnb.ac.th หัวหน้าภาควิชา วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์
อ.พชร จุ้ยพลอย pachara.j@eng.kmutnb.ac.th อาจารย์ วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์
รศ.ดร.สุภาภรณ์ สุวรรณรังษี supaporn.s@eng.kmutnb.ac.th อาจารย์ วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์
ผศ.ดร.นิติธร คงแก้ว nithitorn.k@eng.kmutnb.ac.th อาจารย์ วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์
นายกฤษฎา อิทธิโพธิรัตน์ kidssada.i@eng.kmutnb.ac.th วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์
ผศ.ดร.ธฤต รัตนมณี tarit.r@eng.kmutnb.ac.th อาจารย์ วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์
นางสาววารุณี ศิริรส warunee.s@eng.kmutnb.ac.th วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์
ดร.วนิดา เหล่ารักษาเกียรติ wanida.l@eng.kmutnb.ac.th อาจารย์ วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์
ดร.พีรพัฒน์ อรัญนารถ pirapat.a@eng.kmutnb.ac.th อาจารย์ วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์
ผศ.ดร.กิตติชัย อธิกุลรัตน์ kittichai.a@eng.kmutnb.ac.th อาจารย์ วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์
ผศ.ดร.กฤตธี เอียดเหตุ kittee.e@eng.kmutnb.ac.th อาจารย์ วิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต
ผศ.ดร.กิตติชัย ฟักพันธุ์ kittichai.f@eng.kmutnb.ac.th หัวหน้าภาควิชา วิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต
อ.จิตตกร ทรงต่อศรีสกุล chittakorn.s@eng.kmutnb.ac.th อาจารย์ วิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต
นางชนกอัญ อมรปาน chanokunn.a@eng.kmutnb.ac.th วิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต
ผศ.ดร.ณัฏฐพงศ์ สอนสุวิทย์ nuttaphong.s@eng.kmutnb.ac.th อาจารย์ วิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต
นายดิลก พูลผล delok.p@eng.kmutnb.ac.th วิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต
ผศ.ดร.ธนภักษ์ เมธนาวิน tanapak.m@eng.kmutnb.ac.th อาจารย์ วิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต
ผศ.ดร.ธนศักดิ์ นิลสนธิ thanasak.n@eng.kmutnb.ac.th อาจารย์ วิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต
นางแน่งน้อย ภูมิเดช nangnoy.p@eng.kmutnb.ac.th วิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต
ผศ.ดร.ปิโยรส พรหมดิเรก piyorose.p@eng.kmutnb.ac.th รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต
ดร.ภูตินันท์ เอื้อวงษ์สุวรรณ putinun.u@eng.kmutnb.ac.th อาจารย์ วิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต
นางสาวมยุรี ยี่หลั่นสุวรรณ mayuree.y@eng.kmutnb.ac.th วิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต
ผศ.สมควร วัฒนกิจไพบูลย์ somkwon.w@eng.kmutnb.ac.th อาจารย์ วิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต
ศ.ดร.สมฤกษ์ จันทรอัมพร somrerk.c@eng.kmutnb.ac.th อาจารย์ วิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต
นายสุชาติ อำนักมณี suchat.a@eng.kmutnb.ac.th วิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต
นายสุรพล ปัญญาแก้ว surapol.p@eng.kmutnb.ac.th วิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต
นายหนูจันทร์ ศรีบุญเรือง nuchan.s@eng.kmutnb.ac.th วิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต
ผศ.ดร.วัลลภ กิติสาธร wanlop.h@eng.kmutnb.ac.th อาจารย์ วิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต
ผศ.ดร.ธำรงค์สิน สิริพงษ์สกุล thamrongsin.s@eng.kmutnb.ac.th อาจารย์ วิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต
ผศ.ดร.รังสินี แคนยุกต์ rungsinee.c@eng.kmutnb.ac.th อาจารย์ วิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต
ผศ.ดร.เจนณรงค์ ตั้งตรงไพโรจน์ jennarong.t@eng.kmutnb.ac.th อาจารย์ วิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต
ผศ.ดร.แคททรียา ทวีทรัพย์ kattareeya.t@eng.kmutnb.ac.th อาจารย์ วิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต
ผศ.ดร.ธนพร โรจน์หิรัญสกุล tanaporn.r@eng.kmutnb.ac.th ที่ปรึกษาหัวหน้าส่วนงานด้านหลักสูตรนานาชาติคณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต
ดร.อทิตยา โต๊ะสัน atitaya.t@eng.kmutnb.ac.th อาจารย์ วิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต
ผศ.ดร.ทศพล ตรีรุจิราภาพงศ์ thotsaphon.t@eng.kmutnb.ac.th อาจารย์ วิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต
รศ.ดร.กฤษณ์ อ่างแก้ว krit.a@eng.kmutnb.ac.th อาจารย์ วิศวกรรมเครื่องมือวัดและอิเล็กทรอนิกส์
รศ.ดร.จิระศักดิ์ ชาญวุฒิธรรม jirasak.c@eng.kmutnb.ac.th หัวหน้าภาควิชา วิศวกรรมเครื่องมือวัดและอิเล็กทรอนิกส์
ผศ.ดร.เชิดพงษ์ ดีเลิศไพบูลย์ chirdpong.d@eng.kmutnb.ac.th อาจารย์ วิศวกรรมเครื่องมือวัดและอิเล็กทรอนิกส์
ผศ.ดร.ทักษิณ แสงสุวรรณ thaksin.s@eng.kmutnb.ac.th รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิศวกรรมเครื่องมือวัดและอิเล็กทรอนิกส์
นางสาวมานีสงค์ ปฐมวิริยะวงศ์ maneesong.p@eng.kmutnb.ac.th วิศวกรรมเครื่องมือวัดและอิเล็กทรอนิกส์
ผศ.ดร.โยทกา ชมภูศรี yotaka.c@eng.kmutnb.ac.th อาจารย์ วิศวกรรมเครื่องมือวัดและอิเล็กทรอนิกส์
นางสาวรัศมี ประวันนา rassamee.p@eng.kmutnb.ac.th วิศวกรรมเครื่องมือวัดและอิเล็กทรอนิกส์
ผศ.ศวุฒ บุศยอังกูร swut.b@eng.kmutnb.ac.th อาจารย์ วิศวกรรมเครื่องมือวัดและอิเล็กทรอนิกส์
ผศ.ดร.ศุภฤกษ์ จันทร์ศุภเสน suparoek.j@eng.kmutnb.ac.th อาจารย์ วิศวกรรมเครื่องมือวัดและอิเล็กทรอนิกส์
นางสาวปาณิสรา ปุกสันเทียะ panisara.u@eng.kmutnb.ac.th วิศวกรรมเครื่องมือวัดและอิเล็กทรอนิกส์
นางสุพัตรา ดวงหิรัญ supatar.d@eng.kmutnb.ac.th วิศวกรรมเครื่องมือวัดและอิเล็กทรอนิกส์
อ.สุรชัย จันทร์ฉาย surachai.c@eng.kmutnb.ac.th อาจารย์ วิศวกรรมเครื่องมือวัดและอิเล็กทรอนิกส์
นายสุรัตน์ สุกรรณะ surat.s@eng.kmutnb.ac.th วิศวกรรมเครื่องมือวัดและอิเล็กทรอนิกส์
นายอลงกรณ์ หาญรินทร์ alongkorn.h@eng.kmutnb.ac.th วิศวกรรมเครื่องมือวัดและอิเล็กทรอนิกส์
นายอังคาร คุ้มชู angkarn.k@eng.kmutnb.ac.th วิศวกรรมเครื่องมือวัดและอิเล็กทรอนิกส์
รศ.ดร.กมลวัลย์ ลือประเสริฐ kamolwan.l@eng.kmutnb.ac.th อาจารย์ วิศวกรรมโยธา
ผศ.ดร.กวิน ตันติเสวี kevin.t@eng.kmutnb.ac.th อาจารย์ วิศวกรรมโยธา
รศ.ดร.กิตติชัย ธนทรัพย์สิน kittichai.t@eng.kmutnb.ac.th รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนากิจการส่วนงาน วิศวกรรมโยธา
รศ.ดร.ชีวลัค พงษ์บูรณกิจ chivaluck.p@eng.kmutnb.ac.th อาจารย์ วิศวกรรมโยธา
รศ.ดร.เทอดศักดิ์ รองวิริยะพานิช terdsak.r@eng.kmutnb.ac.th อาจารย์ วิศวกรรมโยธา
นางธันยพัฒน์ เดชดนู tanyaphat.d@eng.kmutnb.ac.th วิศวกรรมโยธา
นายนิรันดร์ เพ็ชรพลอย nirun.p@eng.kmutnb.ac.th วิศวกรรมโยธา
ศ.ดร.ปิติ สุคนธสุขกุล piti.s@eng.kmutnb.ac.th อาจารย์ วิศวกรรมโยธา
ผศ.ดร.พิจิตร เจียมวรางกูร pijit.j@eng.kmutnb.ac.th อาจารย์ วิศวกรรมโยธา
ศ.ดร.พิทยา แจ่มสว่าง pitthaya.j@eng.kmutnb.ac.th อาจารย์ วิศวกรรมโยธา
รศ.ดร.พิสณฑ์ อุดมวรรัตน์ pison.u@eng.kmutnb.ac.th อาจารย์ วิศวกรรมโยธา
รศ.ดร.มาโนช สรรพกิจทิพากร manote.s@eng.kmutnb.ac.th อาจารย์ วิศวกรรมโยธา
รศ.ดร.วรรณวิทย์ แต้มทอง wannawit.t@eng.kmutnb.ac.th อาจารย์ วิศวกรรมโยธา
นายสมัย เพ็งเลีย samai.p@eng.kmutnb.ac.th วิศวกรรมโยธา
รศ.ดร.สุพรชัย อุทัยนฤมล supornchai.u@eng.kmutnb.ac.th อาจารย์ วิศวกรรมโยธา
นางสาวอทิตา กั้วพรม atita.k@eng.kmutnb.ac.th วิศวกรรมโยธา
ศ.ดร.อรุษ เพชรเชิดชู aruz.p@eng.kmutnb.ac.th อาจารย์ วิศวกรรมโยธา
ผศ.อุทัยฤทธิ์ โรจนวิภาต uthairith.r@eng.kmutnb.ac.th หัวหน้าภาควิชา วิศวกรรมโยธา
รศ.ดร.ณพล อยู่บรรพต naphol.y@eng.kmutnb.ac.th ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ วิศวกรรมโยธา
ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ ธนศรีสถิตย์ nuttawut.t@eng.kmutnb.ac.th อาจารย์ วิศวกรรมโยธา
นางสาวนริศร์สรา พิชัยเบญจสุข narisara.p@eng.kmutnb.ac.th วิศวกรรมโยธา
ผศ.ดร.มรุพัชร จำนงค์วงศ์ marupatch.j@eng.kmutnb.ac.th อาจารย์ วิศวกรรมโยธา
นางสาวพิมพ์ประภา กลิ่นหอมหวล pimprapa.k@eng.kmutnb.ac.th วิศวกรรมโยธา
ผศ.ดร.สิทธิศักดิ์ แจ่มนาม sittisak.j@eng.kmutnb.ac.th อาจารย์ วิศวกรรมโยธา
นางสาวสรัลพรทิพย์ นิวาศะบุตร srunporntip.n@eng.kmutnb.ac.th วิศวกรรมโยธา
รศ.ดร.กฤษดา อัศวรุ่งแสงกุล krisada.a@eng.kmutnb.ac.th รองคณบดีฝ่ายพัฒนาระบบการจัดการศึกษา วิศวกรรมอุตสาหการ
นางสาวการะเกด บัวแก้ว karakade.b@eng.kmutnb.ac.th วิศวกรรมอุตสาหการ
ผศ.ดร.กุศล พิมาพันธุ์ศรี kusol.p@eng.kmutnb.ac.th อาจารย์ วิศวกรรมอุตสาหการ
ผศ.ดร.ชยธัช เผือกสามัญ chayathach.p@eng.kmutnb.ac.th หัวหน้าภาควิชา วิศวกรรมอุตสาหการ
ผศ.ดร.ชาติชาย อัศดรศักดิ์ chartchai.u@eng.kmutnb.ac.th อาจารย์ วิศวกรรมอุตสาหการ
ดร.ณฤทธิ์ศักดิ์ ตันติทิพย์วรรณ naritsak.t@eng.kmutnb.ac.th อาจารย์ วิศวกรรมอุตสาหการ
ผศ.ดร.ธนสาร อินทรกำธรชัย thanasan.i@eng.kmutnb.ac.th อาจารย์ วิศวกรรมอุตสาหการ
รศ.ดร.ธีรเดช วุฒิพรพันธ์ teeradej.w@eng.kmutnb.ac.th อาจารย์ วิศวกรรมอุตสาหการ
นายนันฐวัตร์ ภาคกุหลาบ nanthawat.p@eng.kmutnb.ac.th วิศวกรรมอุตสาหการ
รศ.ดร.นันทกฤษณ์ ยอดพิจิตร nantakrit.y@eng.kmutnb.ac.th อาจารย์ วิศวกรรมอุตสาหการ
ผศ.ดร.เปรมพร เขมาวุฆฒ์ premporn.k@eng.kmutnb.ac.th อาจารย์ วิศวกรรมอุตสาหการ
ผศ.ดร.พิพัฒน์ ไพศาลภาณุมาศ pipat.p@eng.kmutnb.ac.th อาจารย์ วิศวกรรมอุตสาหการ
ผศ.ดร.วิชัย รุ่งเรืองอนันต์ vichai.r@eng.kmutnb.ac.th อาจารย์ วิศวกรรมอุตสาหการ
ผศ.อมรรัตน์ ชุมภู amonrat.c@eng.kmutnb.ac.th อาจารย์ วิศวกรรมอุตสาหการ
นางสาวอรนุช อาลีมีน oranuch.a@eng.kmutnb.ac.th วิศวกรรมอุตสาหการ
ศ.ดร.อรรถกร เก่งพล athakorn.k@eng.kmutnb.ac.th อาจารย์ วิศวกรรมอุตสาหการ
นางสาวพัชรินทร์ นันท์จันทร์ patcharin.n@eng.kmutnb.ac.th วิศวกรรมอุตสาหการ
ผศ.ดร.วรพจน์ มีถม warapoj.m@eng.kmutnb.ac.th ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา วิศวกรรมอุตสาหการ
นายสุวัฒน์ โสภา suwat.s@eng.kmutnb.ac.th วิศวกรรมอุตสาหการ
ผศ.ดร.สิรวิชญ์ สว่างนพ siravit.s@eng.kmutnb.ac.th อาจารย์ วิศวกรรมอุตสาหการ
นางสาวฉวีวรรณ สิทธิ์ดา chaweewan.s@eng.kmutnb.ac.th วิศวกรรมอุตสาหการ
นางสาวพิมปไพ หาธรรม phimpapai.h@eng.kmutnb.ac.th วิศวกรรมอุตสาหการ
ผศ.ดร.ไชยนรินทร์ อัครวโรดม chainarin.e@eng.kmutnb.ac.th อาจารย์ วิศวกรรมเครื่องมือวัดและอิเล็กทรอนิกส์
รศ.ดร.นที ทองอุ่น natee.t@eng.kmutnb.ac.th อาจารย์ วิศวกรรมเครื่องมือวัดและอิเล็กทรอนิกส์
ผศ.ดร.สาธิต มังคลาจารย์ satit.m@eng.kmutnb.ac.th อาจารย์ วิศวกรรมเครื่องมือวัดและอิเล็กทรอนิกส์
นายจรูญ สีคำสา jaroon.s@eng.kmutnb.ac.th สำนักงานคณบดี
นางวาริณี บัวบาน varinee.b@eng.kmutnb.ac.th สำนักงานคณบดี
นายสัมพันธ์ ชุบทะศรี samphan.s@eng.kmutnb.ac.th สำนักงานคณบดี
นางสาวพัชรี เกตุนิล phatcharee.g@eng.kmutnb.ac.th สำนักงานคณบดี
ดร.วงศกร วงศาโรจน์ wongsakorn.w@eng.kmutnb.ac.th อาจารย์ วิศวกรรมเครื่องมือวัดและอิเล็กทรอนิกส์
ผศ.ดร.วิทยา กุดแถลง wittaya.k@eng.kmutnb.ac.th อาจารย์ วิศวกรรมเครื่องมือวัดและอิเล็กทรอนิกส์
อ.นพดล พัดชื่น noppadol.p@eng.kmutnb.ac.th อาจารย์ วิศวกรรมเครื่องมือวัดและอิเล็กทรอนิกส์
นายปรัชญา เปรมใจ prachaya.p@eng.kmutnb.ac.th วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์
ผศ.ดร.ภาสุระ อังกุลานนท์ pasura.a@eng.kmutnb.ac.th อาจารย์ วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์
ผศ.ดร.ละอองดาว เตชะวิญญูธรรม laongdaw.t@eng.kmutnb.ac.th อาจารย์ วิศวกรรมการผลิตและหุ่นยนต์
นายศุภกร พิกุนทอง supakorn.p@eng.kmutnb.ac.th วิศวกรรมเคมี
ผศ.ดร.สันติ เชื้อเต๊อะ santi.c@eng.kmutnb.ac.th อาจารย์ วิศวกรรมเคมี
ดร.วีรยุทธ ประทุมไชย weerayuth.p@eng.kmutnb.ac.th อาจารย์ วิศวกรรมโยธา
นางสาววรางคณา นาวิชิต warangkana.n@eng.kmutnb.ac.th วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
ดร.จิรพันธุ์ อินเทียม jiraphan.i@eng.kmutnb.ac.th อาจารย์ วิศวกรรมเครื่องมือวัดและอิเล็กทรอนิกส์
ดร.อิสราภรณ์ อมรสวัสดิ์วัฒนา issaraporn.a@eng.kmutnb.ac.th อาจารย์ วิศวกรรมเครื่องมือวัดและอิเล็กทรอนิกส์
ดร.วัชรินทร์ ตั้งสุขสันต์ watcharin.t@eng.kmutnb.ac.th อาจารย์ วิศวกรรมการผลิตและหุ่นยนต์
นางสาวปริชญา เบ็งทอง parichchaya.b@eng.kmutnb.ac.th วิศวกรรมการผลิตและหุ่นยนต์
นายนนทวัฒน์ หงษ์วิเศษ nontawat.h@eng.kmutnb.ac.th วิศวกรรมการผลิตและหุ่นยนต์
นายวีระศักดิ์ ทรงสุจริตกุล veerasak.s@eng.kmutnb.ac.th วิศวกรรมเคมี
ดร.ธรรมภรณ์ ทับละออ thammaporn.t@eng.kmutnb.ac.th อาจารย์ วิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต
นายฐิติวัฑฒ์ พันธ์แก่น thitiwat.p@eng.kmutnb.ac.th วิศวกรรมการผลิตและหุ่นยนต์
นางสาวสุภัสสร กันเกตุ supasson.g@eng.kmutnb.ac.th วิศวกรรมการผลิตและหุ่นยนต์
นางรมย์ชลี นภาวรานนท์ romchalee.n@eng.kmutnb.ac.th สำนักงานคณบดี
นายอาภากร กัณหา arphakorn.k@eng.kmutnb.ac.th สำนักงานคณบดี
นายตริณเมษฐ์ สังขพัฒน์ trinnamet.s@eng.kmutnb.ac.th สำนักงานคณบดี
นายนิรุต แก้วจินดา nirut.k@eng.kmutnb.ac.th สำนักงานคณบดี
นางสาวณพัชญา ยศปินตา napatchaya.y@eng.kmutnb.ac.th สำนักงานคณบดี
นายมนตรี กวานานนท์ montri.k@eng.kmutnb.ac.th สำนักงานคณบดี
นางสาวอาทิมา สมท่า arthima.s@eng.kmutnb.ac.th สำนักงานคณบดี
ดร.ชยานนท์ เสริฐธิกุล chayanon.s@eng.kmutnb.ac.th อาจารย์ วิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ
ดร.ภัทรศยา ตันติวัฒนกูล phattarasaya.t@eng.kmutnb.ac.th อาจารย์ วิศวกรรมอุตสาหการ
นายนราวุฒิ ชลิตาภานุกุล narawut.c@eng.kmutnb.ac.th วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
นายสุมนินท์ สุธีรวัฒนานนท์ sumanin.s@eng.kmutnb.ac.th วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
นายบัณฑิต จ้อยบรรดิตย์ bandit.j@eng.kmutnb.ac.th วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
อ.สุภัทรชัย สุดสวาท supattarachai.s@eng.kmutnb.ac.th อาจารย์ วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์