✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th
✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th

E-services for staffs

ระบบออนไลน์สำหรับบุคลากร

ITIC Account

ระบบออนไลน์ใช้ ITIC Account ในการ login 📋 https://account.kmutnb.ac.th/web/
ระบบ E-meeting ใช้ login จากภาควิชา
ระบบ UPIS ใช้ login เลขบัตรประชาชน