✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th
✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th

งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ

ประชาสัมพันธ์

งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ

บุคลากร

นายไพโรจน์ อิ่มมาก

งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
02-555-2000 ต่อ 8125
pirote.i@eng.kmutnb.ac.th

นายเสฎฐวุฒิ ปิ่นทอง

งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
02-555-2000 ต่อ 8150
saetthawut.p@eng.kmutnb.ac.th

นายสงกรานต์ ปุญญธรไพบูลย์

งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
02-555-2000 ต่อ 8150
songkran.k@eng.kmutnb.ac.th

นายแต้ม มากนาคา

งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
tam.m@eng.kmutnb.ac.th

นายกิตติสุข พงษ์แก้ว

งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
kittisuk.p@eng.kmutnb.ac.th

นายสมพันธุ์ ลางคุณเสน

งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
sompan.l@eng.kmutnb.ac.th

นายปรีชา สาสิงห์

งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
preecha.s@eng.kmutnb.ac.th

นายสมพงษ์ อนุพัตร์

งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
sompong.a@eng.kmutnb.ac.th

นายประวิศ วงศ์จำนงค์

งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
pavit.w@eng.kmutnb.ac.th

นายนิรุต แก้วจินดา

งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
nirut.k@eng.kmutnb.ac.th

นายณัฐพงษ์ ฉิมพาลี

งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
nattapong.c@eng.kmutnb.ac.th