✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th
✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th

ระดับปริญญาตรี

Direct admission (รับตรง โควต้า)

1. จะต้องเป็นนักเรียนภาคการเรียนสุดท้ายของมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ (วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์) และประกาศนียยัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช่างอุตสาหกรรม

2. จะต้องมีคะแนน GPAX ของผลการเรียน 4 ภาคเรียนสุดท้ายของมัธยมตอนปลาย และประกาศนียบัตรวิชาชีพ มีค่าระดับคะแนน 3.25 ขึ้นไป

3. จะต้องมีคะแนนสอบวิชา GAT 85, PAT 71, PAT 72 และ PAT 73 โดยมีค่าน้ำหนักคะแนนดังนี้

  • GPAX - 10%
  • GAT 85 - 10%
  • PAT 71 - 30%
  • PAT 72 - 10%
  • PAT 73 - 40%

วิธีการสมัคร

1. สมัครผ่านทาง http://www.admission.kmutnb.ac.th

2. นักศึกษาสามารถเลือกได้ 2 สาขาวิชา

3. ค่าสมัครสอบเริ่มต้นสำหรับการเลือกสาขาวิชาอันดับหนึ่งเป็นเงิน 400 บาท และอันดับถัดไปสาขาวิชาละ 100 บาท

เอกสารที่ต้องนำมาวันสอบสัมภาษณ์

1. ใบหลักฐานแสดงการสมัคร

2. บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวนักศึกษา

3. สำเนาใบระเบียนการศึกษา (รบ.)

4. ใบผลคะแนนวิชา GAT 85, PAT 71, PAT 72 และ PAT 73

การรับสมัครนักศึกษา