✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th
✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th

งานประกันคุณภาพการศึกษา

งานประกันคุณภาพการศึกษา

บุคลากร
No personnel found, please create the personnel post to use the item.

ภารกิจ

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

ENG SAR
– SAR.ENG.2557(08.10.2558) ( Word)
– SAR.ENG.2558(27.08.2559) ( Word)
– SAR.ENG.2559 (26.08.2560) ( Word)

เกณฑ์มาตรฐานต่างๆ
– ABET -Criteria-11-29-17 ( PDF )
– EdPExCriteria58-61(04.04.2559) ( PDF )
– การรับรองปริญญา พศ 2561 ( PDF )
– เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 2558 ( PDF )
– เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 2558 ( PDF )
– แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 2558 ( PDF )
– มคอ 1 engineer_m1 2553( PDF )
– มาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสาตร์ TABEE_Guide ( PDF )

ความรู้เรื่องบริหารคุณภาพ
– Bloom’s Taxonomy Applied to Engineering Education ( Word )

ระบบการบริหารคุณภาพการศึกษาระดับคณะ 2558-2560
1. 590304 คู่มือ CUPT QA 2558-60 ( PDF )
2. 590802 คู่มือสำหรับผู้ประเมิน CUPT QA 2558-60( PDF )
3. 590802 คู่มือสำหรับผู้รับการประเมิน CUPT QA 2558-60 ( PDF )
4. Forms-2016-08-02 CUPT QA 2558-60
– Desktop Assessment Form ( Word )
– ความเห็นเกี่ยวกับการประเมินของผู้ประเมิน ( Word )
– แบบฟอร์มจริยธรรมของผู้ประเมิน ( Word )
– ผลการประเมินเบื้องต้น ระดับคณะ-สถาบัน ( Power Point )
– ผลการประเมินส่วนบุคคล ระดับคณะ-สถาบัน ( Word )
– รายงานผลการประเมินระดับคณะ-สถาบัน ( Word )

ระบบการบริหารคุณภาพระดับหลักสูตร AUN QA
– 0_ AUN-QA – KMUTNB-OBE-ELO _10-06-2016 CWL ( PDF )
– AUN QA SAR 1 chawalit 26022559 ( PDF )
– AUNQA ครั้งที่ 2 (SAR WRITING) 22042559 CWL ( PDF )
– Guide to AUN-QA Assessment at Programme Level Version 3_2015 ( PDF )

ขั้นตอนการทำงาน

คู่มือ
ประกาศ
ระเบียบ

ลิ้งค์ข้อมูลเพิ่มเติม