✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th
✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th

ทุนการศึกษา

ทุนการศึกษา

แบ่งได้ 4 ประเภทดังนี้

1. ทุนการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย

ทุนการศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ แบ่งออกเป็น 3 ประเภททุน ดังนี้

1.1) ทุนอุดหนุนวิชาการ โครงการหลักสูตรสมทบพิเศษ

1.2) ทุนพัฒนาวิชาการ หลักสูตรปกติ แบ่งออกเป็น 2 ประเภททุน ดังนี้

        1.2.1) ทุนขาดแคลน
        1.2.2) ทุนเรียนดี
1.3) ทุนการศึกษาอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด

ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถติดตามกำหนดการรับสมัครทุนการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. ได้ที่หน้าเว็บไซต์ และ Facebook fanpage หรือโทรสอบถามได้ที่ งานกิจการนักศึกษา ชั้น 3 อาคาร 81 คณะวิศวกรรมศาสตร์ โทร 0 2555 2000 ต่อ 8113, 8147

ทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย

2.1) ทุนการศึกษาประเภทสร้างชื่อเสียงดีเด่นให้กับมหาวิทยาลัย
2.2) ทุนการศึกษาอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด

2. ทุนการศึกษาที่ได้รบการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก

มหาวิทยาลัยได้รับการสนับสนุนด้านทุนการศึกษาส่วนหนึ่งจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยเป็นประจำทุกปี ทั้งที่เป็นทุนการศึกษาต่อเนื่องและทุนการศึกษาที่เพิ่มใหม่ในแต่ละปีการศึกษา ซึ่งแหล่งทุนใหญ่มาจาก 2 แหล่งทุน คือ

2.1) มูลนิธิ บริษัท กองทุนฯ ต่างๆ ศิษย์เก่า และผู้มีจิตศรัทธาที่ประสงค์จะสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาตามคุณสมบัติที่แตกต่างกันไปของแต่ละประเภททุน ในแต่ละปีการศึกษามี มูลนิธิ บริษัท กองทุนต่างๆ ศิษย์เก่า และผู้มีจิตศรัทธา ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย จำนวนประมาณ 36 แหล่งทุน มูลค่าทุนการศึกษาประมาณ 2,414,200 บาท

 2.2) หน่วยงานของรัฐ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรทุนตามนโยบายรัฐ ในโครงการต่างๆ เช่น ทุนการศึกษา  เยาวชนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้  ( เริ่มปีการศึกษา 2550 )   ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ( เริ่มปีการศึกษา 2550 )   ทุนการศึกษาในพระราชานุเคราะห์ (ทุนต่อเนื่อง) เป็นต้น

3. กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

มหาวิทยาลัยดำเนินการตามนโยบายรัฐ ในการสนับสนุนให้นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ที่ประสงค์จะขอรับเงินทุนการศึกษาประเภทที่ต้องชำระคืนในโครงการ “กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา” (กยศ.) มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2539 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งข้อมูลตั้งแต่ปี 2539 – 2550 มีนักศึกษาอยู่ในโครงการทั้งสิ้น 45,084 สัญญา มูลค่าเงินทุนฯ กว่า 3,070,863,246 บาท (การดำเนินงานในปีการศึกษา 2551 อยู่ระหว่างการทำสัญญา) ซึ่งตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 เป็นต้นไป การกู้ยืมเงินฯ นักศึกษาจะต้องดำเนินการกู้ยืมผ่านระบบ e-studentloan ทั้งหมด

4. กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)

เริ่มดำเนินการในปีการศึกษา 2549 และในปีการศึกษา 2550 รัฐบาลได้ประกาศยกเลิกกองทุนฯ กรอ. และนำกลับมาใช้ใหม่ในปีการศึกษา 2551 ซึ่งมีจำนวนนักศึกษากู้ยืมฯ โครงการ กรอ. ทั้งสิ้น 5,906 สัญญา มูลค่าเงินทุนฯ กว่า 106,737,380 บาท

สอบถามข้อมูลโดยตรงเรื่อง กยศ. และ กรอ. ที่

1. กองทุนเงินให้ก้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เลขที่ 63 ชั้น 16 (อาคาร 2) ซ.ทวีมิตร ถ.พระราม 9 เขตห้วยขวาง กทม. 10310 สายด่วนหมายเลข 1597 http://www.studentloan.or.th

2. สำนักงานบริหารโครงการปฏิรูประบบการเงินเพื่อการอุดมศึกษา 328 ชั้น 3 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตพญาไท กทม. 10400 โทรศัพท์ 0-2354-5500 ต่อ 625, 782 โทรสาร 0-2354-5610, 0-2354-5335

หรือ สอบถามข้อมูลโดยตรง เรื่อง การจัดบริการต่างๆ การจัดโครงการพัฒนานักศึกษา ด้านทุนการศึกษาภายในภายนอกมหาวิทยาลัย ที่ งานสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา ชั้น 4 อาคาร 40 ปี มจพ. โทรศัพท์ 0-2912-2008, 0-2913-2500-24 ต่อ 1161, 1150