✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th
✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th

งานนโยบายและแผน

งานนโยบายและแผน

บุคลากร

นางสาวปาริชาติ อุตส่าห์พานิช

งานนโยบายและแผน
02-555-2000 ต่อ 8107
parichart.u@eng.kmutnb.ac.th

นางสาวขวัญหทัย เกิดผล

งานนโยบายและแผน
02-555-2000 ต่อ 8107
kwanhatai.k@eng.kmutnb.ac.th

ภารกิจ

1…

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

แผนฯ 12 มจพ. (พ.ศ. 2560-2564) (เล่มสีเขียว), PDF )

แผน ฯ 12 มจพ. (พ.ศ. 2560-2564) ระยะกลางแผน (เล่มสีฟ้า), PDF )

แผนฯ 13 มจพ. (พ.ศ. 2566-2570), PDF )

แผนกลยุทธ์การพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) , PDF )

แผนกลยุทธ์การพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) , PDF )

เอกสารการขอเสนอโครงการกลยุทธ์
– แบบฟอร์มคณะฯ_แบบเสนอโครงการกลยุทธ์คณะฯ , Word)

เอกสารการขอแบบประเมินโครงการ
– แบบฟอร์มคณะฯ_แบบประเมินโครงการ , Word )

ขั้นตอนการทำงาน

คู่มือ
ประกาศ
ระเบียบ

ลิ้งค์ข้อมูลเพิ่มเติม

1…