✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th
✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th

คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

Assoc. Prof. Udomkiat Nontakaew, Ph.D

Dean, Faculty of Engineering

Email : udomkiat.n@eng.kmutnb.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิโยรส พรหมดิเรก

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

Asst. Prof. Piyorose Promdirek, Ph.D.

Associate Dean for Academic Affairs

Email : piyorose.p@eng.kmutnb.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.เพชร เจียรนัยศิลาวงศ์

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

Assoc. Prof. Petch Jearanaisilawong, Ph.D.

Associate Dean for Administrative Affairs

Email : petch.j@eng.kmutnb.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา อัศวรุ่งแสงกุล

รองคณบดีฝ่ายพัฒนาระบบการจัดการศึกษา

Assoc. Prof. Krisada Asawarungsaengkul, Ph.D.

Associate Dean for Academic Quality Management

Email : krisada.a@eng.kmutnb.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ธนทรัพย์สิน

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนากิจการส่วนงาน

Assoc. Prof. Kittichai Thanasupsin, Ph.D., P.E.

Associate Dean for Planning and Development

Email : kittichai.t@eng.kmutnb.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทักษิณ แสงสุวรรณ

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

Asst. Prof. Thaksin Sangsuwan, D.Eng.

Associate Dean for Student Affairs

Email : thaksin.s@eng.kmutnb.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เต็มสิริ ทรัพย์สมาน

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

Asst. Prof. Temsiri Sapsaman, Ph.D.

Associate Dean for Research and Innovation

Email : temsiri.s@eng.kmutnb.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรศักดิ์ ศรีสังสิทธิสันติ

รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ

Asst. Prof. Pornsak Srisungsitthisunti, Ph.D.

Associate Dean for Information Technology

Email : pornsak.s@eng.kmutnb.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์ มีถม

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

Asst. Prof. Warapoj Meethom, Ph.D.

Assistant Dean for Quality Assurance

Email : warapoj.m@eng.kmutnb.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.ณพล อยู่บรรพต

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ

Assoc. Prof. Naphol Yoobanpot, D.Eng.

Assistant Dean for Special Affairs

Email : naphol.y@eng.kmutnb.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรพันธุ์ พันธุ์โอภาส

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีหุ่นยนต์

Asst. prof. Amornphun Phunopas, Ph.D.

Assistant Dean for Robotic Technology

Email : amornphun.p@eng.kmutnb.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนพร โรจน์หิรัญสกุล

ที่ปรึกษาหัวหน้าส่วนงานด้านหลักสูตรนานาชาติคณะวิศวกรรมศาสตร์

Asst. Prof. Tanaporn Rojhirunsakool, Ph.D.

Director of Center for International Engineering Programs

Email : tanaporn.r@eng.kmutnb.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ นิ่มดำ

ที่ปรึกษาหัวหน้าส่วนงานด้านอุตสาหกรรมสัมพันธ์

Asst. Prof. Pongsak Nimdum, Ph.D.

Director of Center of Industrial Liaison

Email : pongsak.n@eng.kmutnb.ac.th

นาง สุดา ภูผา

หัวหน้าสำนักงานคณบดี

Mrs. Suda Phupha

Head of Dean’s Office

Email : suda.p@eng.kmutnb.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภดล วิวัชรโกเศศ

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

Asst. Prof. Nophadon Wiwatcharagoses, Ph.D., P.E.

Head, Department of Electrical and Computer Engineering

Email : nophadon.w@eng.kmutnb.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ นิ่มดำ

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ

Asst. Prof. Pongsak Nimdum, Ph.D.

Head, Department of Mechanical and Aerospace Engineering

Email : pongsak.n@eng.kmutnb.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพรัตน์ สีม่วง

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมการผลิตและหุ่นยนต์

Asst.Prof. Nopparat Seemuang, Ph.D.

Head, Department of Production Engineering

Email : nopparat.s@eng.kmutnb.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ฟักพันธุ์

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต

Asst. Prof. Kittichai Fakpan, D.Eng.

Head, Department of Material and Production Technology Engineering

Email : kittichai.f@eng.kmutnb.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.จิระศักดิ์ ชาญวุฒิธรรม

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือวัดและอิเล็กทรอนิกส์

Assoc. Prof. Jirasak Chanwutitum, Ph.D.

Head, Department of Instrumentation and Electronics Engineering

Email : jirasak.c@eng.kmutnb.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาศ ชุมลักษณ์

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์

Asst.Prof.Dr. Juthamas Choomlucksana

Head, Department of Materials Handling and Logistics Engineering

Email : juthamas.c@eng.kmutnb.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ ประไพนัยนา

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคมี

Assoc. Prof. Chaiwat Prapainainar, Ph.D.

Head, Department of Chemical Engineering

Email : chaiwat.r@eng.kmutnb.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุทัยฤทธิ์ โรจนวิภาต

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา

Asst. prof. Uthairith Rochanavibhata

Head, Department of Civil Engineering

Email : uthairith.r@eng.kmutnb.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชยธัช เผือกสามัญ

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

Asst. Prof. Chayathach Phuaksaman, Ph.D.

Head, Department of Industrial Engineering

Email : chayathach.p@eng.kmutnb.ac.th