✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th
✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th

คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

Assoc. Prof. Kittichai Thanasupsin, Ph.D., P.E.

Dean, Faculty of Engineering

Email : kittichai.t@eng.kmutnb.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐะปะนีย์ ตรีรัตนภรณ์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

Asst. Prof. Tapanee Treeratanaporn, Ph.D.

Associate Dean for Academic Affairsááá

Email : tapanee.t@eng.kmutnb.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ฟักพันธุ์

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

Asst. Prof. Kittichai Fakpan, D.Eng. ááá

Associate Dean for Administrative Affairsááá

Email : kittichai.f@eng.kmutnb.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา อัศวรุ่งแสงกุล

รองคณบดีฝ่ายการจัดการระบบคุณภาพการศึกษา

Assoc. Prof. Krisada Asawarungsaengkul, Ph.D.

Associate Dean for Academic Quality Management System

Email : krisada.a@eng.kmutnb.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรพันธุ์ พันธุ์โอภาส

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

Asst. prof. Amornphun Phunopas, Ph.D.

Associate Dean for Research and Innovation

Email : amornphun.p@eng.kmutnb.ac.th

ดร.สายันต์ พรายมี

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

Sai-yan Primee, Ph.D.

Associate Dean for Student Affairs and Alumni Relations

Email : saiyan.p@eng.kmutnb.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.ณพล อยู่บรรพต

รองคณบดีฝ่ายจัดการและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

Assoc. Prof. Naphol Yoobanpot, D.Eng.

Associate Dean for Management and Infrastructure Development

Email : naphol.y@eng.kmutnb.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุทัยฤทธิ์ โรจนวิภาต

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและงานพัสดุ

Asst. prof. Uthairith Rochanavibhata

Associate Dean for Planning and Supplies

Email : uthairith.r@eng.kmutnb.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุสลี่ สุทธวีร์กูล

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศ

Asst. prof. Ruslee Sutthaweekul, Ph.D.

Assistant Dean for Information Technology

Email : ruslee.s@eng.kmutnb.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทยา กุดแถลง

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายส่งเสริมวิชาการ

Asst. Prof. Wittaya Koodtalang, D.Eng.

Assistant Dean for Academic Enhancement

Email : wittaya.k@eng.kmutnb.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนพร โรจน์หิรัญสกุล

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์

Asst. Prof. Tanaporn Rojhirunsakool, Ph.D.

Assistant Dean for International Affair and Public Relations

Email : tanaporn.r@eng.kmutnb.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกรินทร์ พงพินิจธนา

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายงานอุตสาหกรรมสัมพันธ์

Asst. Prof. Ekkarin Phongphinittana, Ph.D.

Assistant Dean for Industrial Liaison

Email : ekkarin.p@eng.kmutnb.ac.th

ดร.จิรพันธ์ุ อินเทียม

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบูรณาการเทคโนโลยี

Jiraphan Inthiam, Ph.D.

Email : jiraphan.i@eng.kmutnb.ac.th

นาง สุดา ภูผา

หัวหน้าสำนักงานคณบดี

Mrs. Suda Phupha

Head of Dean’s Office

Email : suda.p@eng.kmutnb.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภดล วิวัชรโกเศศ

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

Asst. Prof. Nophadon Wiwatcharagoses, Ph.D., P.E.

Head, Department of Electrical and Computer Engineering

Email : nophadon.w@eng.kmutnb.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ นิ่มดำ

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ

Asst. Prof. Pongsak Nimdum, Ph.D.

Head, Department of Mechanical and Aerospace Engineering

Email : pongsak.n@eng.kmutnb.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพรัตน์ สีม่วง

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมการผลิตและหุ่นยนต์

Asst.Prof. Nopparat Seemuang, Ph.D.

Head, Department of Production Engineering

Email : nopparat.s@eng.kmutnb.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพล ตรีรุจิราภาพงศ์

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต

Assistant Professor Thotsaphon Threrujirapapong ,Ph.D

Head, Department of Material and Production Technology Engineering

Email : thotsaphon.t@eng.kmutnb.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.จิระศักดิ์ ชาญวุฒิธรรม

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือวัดและอิเล็กทรอนิกส์

Assoc. Prof. Jirasak Chanwutitum, Ph.D.

Head, Department of Instrumentation and Electronics Engineering

Email : jirasak.c@eng.kmutnb.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาศ ชุมลักษณ์

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์

Asst.Prof. Juthamas Choomlucksana ,Ph.D

Head, Department of Materials Handling and Logistics Engineering

Email : juthamas.c@eng.kmutnb.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ ประไพนัยนา

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคมี

Assoc. Prof. Chaiwat Prapainainar, Ph.D.

Head, Department of Chemical Engineering

Email : chaiwat.r@eng.kmutnb.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ธนศรีสถิตย์

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา

Assistant Professor Nuttawut Thanasisathit ,Ph.D

Head, Department of Civil Engineering

Email : nuttawut.t@eng.kmutnb.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชยธัช เผือกสามัญ

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

Asst. Prof. Chayathach Phuaksaman, Ph.D.

Head, Department of Industrial Engineering

Email : chayathach.p@eng.kmutnb.ac.th