✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th
✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th

งานคลังและพัสดุ

งานคลังและพัสดุ

บุคลากร

นางสุภาภรณ์ ดิสวัสดิ์

งานการเงิน
02-555-2000 ต่อ 8111
supaporn.d@eng.kmutnb.ac.th

นางอรอนงค์ ศาสตรินทร์

งานการเงิน
02-555-2000 ต่อ 8108
onanong.s@eng.kmutnb.ac.th

นางสาวขนิษฐา โตเจริญ

งานการเงิน
02-555-2000 ต่อ 8111
kanitta.t@eng.kmutnb.ac.th

นางสาวนันธิดา บุตรเพ็ง

งานการเงิน
02-555-2000 ต่อ 8111
nantida.b@eng.kmutnb.ac.th

นางสาวณพัชญา ยศปินตา

งานการเงิน
02-555-2000 ต่อ 8108
napatchaya.y@eng.kmutnb.ac.th

นายมนตรี กวานานนท์

งานการเงิน
02-555-2000 ต่อ 8108
montri.k@eng.kmutnb.ac.th

นางสาวบุษกร อินท์ทรัพย์

งานพัสดุ
02-555-2000 ต่อ 8115
busakorn.i@eng.kmutnb.ac.th

นางสาวชลิดา นวนนุ่น

งานพัสดุ
02-555-2000 ต่อ 8115
chalida.n@eng.kmutnb.ac.th

นางสาวชิดชนก ปริยภารัตน์

งานพัสดุ
02-555-2000 ต่อ 8115
chidchanok.p@eng.kmutnb.ac.th

นายพรภวิษย์ อุ่นจัตตุรพร

งานพัสดุ
02-555-2000 ต่อ 8115
pornpawit.o@eng.kmutnb.ac.th

นายณัชพล มลิสม

งานพัสดุ
02-555-2000 ต่อ 8115
nutchapon.m@eng.kmutnb.ac.th

ภารกิจ

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

การขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
– แบบฟอร์มเอกสารตั้งเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปต่างประเทศ , PDF )
– แบบฟอร์มใบเบิกเงินค่าใช้จ่ายเดินทางในประเทศ , PDF )
– แบบฟอร์มใบเบิกเงินค่าใช้จ่ายเดินทางต่างประเทศ , PDF )

การขอเบิกเงินสวัสดิการ
– แบบฟอร์มใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร , PDF )
– แบบฟอร์มใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล , PDF )

เอกสารสัญญาการยืมทดรองเงิน
– แบบฟอร์มใบสัญญาการยืมทดรองเงินจ่าย/เงินทุนหมนเวียน , PDF )

หนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล
– แบบฟอร์มคำขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล , PDF )

ขั้นตอนการทำงาน

คู่มือ
ประกาศ
ระเบียบ

ลิ้งค์ข้อมูลเพิ่มเติม