✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th
✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th

ภาควิชา

9 Departments in the Faculty of Engineering, KMUTNB

คณะวิศวกรรมศาสตร์ประกอบไปด้วย 9 ภาควิชา

ติดต่อภาควิชาทาง Email & Facebook Page

1. วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 📩 ece@eng.kmutnb.ac.th
Facebook Page: https://www.facebook.com/ECE-KMUTNB-120163421404222/

2. วิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ 📩 mae@eng.kmutnb.ac.th
Facebook Page: https://www.facebook.com/ME.MAE.KMUTNB/

3. วิศวกรรมอุตสาหการ 📩 ie@eng.kmutnb.ac.th
Facebook Page: https://www.facebook.com/ie.kmutnb

4. วิศวกรรมการผลิตและหุ่นยนต์ 📩 pe@eng.kmutnb.ac.th
Facebook Page: https://www.facebook.com/peKMUTNB/

5. วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์ 📩 mhle@eng.kmutnb.ac.th
Facebook Page: https://www.facebook.com/MHLE_official-391548014735129/

6. วิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต 📩 mpte@eng.kmtunb.ac.th
Facebook Page: https://www.facebook.com/mpte.kmutnb/

7. วิศวกรรมโยธา 📩 ce@eng.kmutnb.ac.th
Facebook Page: https://www.facebook.com/cekmutnb/

8. วิศวกรรมเครื่องมือวัดและอิเล็กทรอนิกส์ 📩 iee@eng.kmutnb.ac.th
Facebook Page: https://www.facebook.com/kmutnbiee/

9. วิศวกรรมเคมี 📩 che@eng.kmutnb.ac.th
Facebook Page: https://www.facebook.com/che.kmutnb/

วิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ
วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
วิศวกรรมการผลิตและหุ่นยนต์
วิศวกรรมเคมี
วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์
วิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต
วิศวกรรมเครื่องมือวัดและอิเล็กทรอนิกส์
วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมอุตสาหการ