✆ 02-555-2000 ext 8126 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th
✆ 02-555-2000 ext 8126 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th

งานวิจัยและนวัตกรรม

ผลงานโครงการต่อยอดผลงานปริญญานิพนธ์ฯ 62

สนัสนุนโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ.

ผลงานโครงการต่อยอดผลงานปริญญานิพนธ์ฯ 61

สนัสนุนโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ.

ผลงานโครงการต่อยอดผลงานปริญญานิพนธ์ฯ 60

สนัสนุนโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ.