✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th
✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th

โครงงานปริญญานิพนธ์ของนักศึกษา

โครงงานสนับสนุนปริญญานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

(Young Engineering Innovation KMUTNB)

เพื่อตอบโจทย์การพัฒนานวัตกรรมที่มีผู้ต้องการใช้งาน เป็นช่องทางในการสื่อสารงานวิจัยระดับต้นและงานนวัตกรรมจากโครงงานปริญญานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีไปยังภาคเอกชน ให้เกิดการสนับสนุนและความร่วมมือกับภาคเอกชน ในการจับคู่การดำเนินงานในหัวข้อ Project ร่วมกัน ทั้งหัวข้อที่ทางภาควิชาทำอยู่และหัวข้อที่ทางบริษัทต้องการพัฒนา อันจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่าย โดยอาจารย์ที่ปรึกษาจะต้องพิจารณาถึงขอบเขตของงานอย่างระมัดระวัง เพื่อให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานในระดับปริญญาตรี ทั้งนี้การสนับสนุนของภาคอุตสาหกรรม จะมี 2 แบบ คือ
1. สนับสนุนในรูปแบบ in kind โดยให้การสนับสนุนทางด้านวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ หรือ สถานที่ในการดำเนินโครงการปริญญานิพนธ์
2. สนับสนุนในรูปแบบ in cash โดยให้การสนับสนุนในรูปแบบของเงินบริจาคผ่านทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ ทั้งนี้ผู้บริจาคสามารถนำใบเสร็จไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า 
2.1 บริจาคเงินสนับสนุนทุนการศึกษานักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์กองทุนรวม ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://shorturl.asia/xghHe
2.2 บริจาคเงินสนับสนุนทุนการศึกษานักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ เฉพาะรายบุคคล ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ https://bit.ly/FormSupportStudentENGPerson

 

โครงการสนับสนุนปริญานิพนธ์ นักศึกษาระดับปริญญาตรี

Young Engineering Innovation KMUTNB

ผลงานโครงการต่อยอดผลงานปริญญานิพนธ์ฯ 65

สนัสนุนโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ.

ผลงานโครงการต่อยอดผลงานปริญญานิพนธ์ฯ 64

สนัสนุนโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ.

ผลงานโครงการต่อยอดผลงานปริญญานิพนธ์ฯ 63

สนัสนุนโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ.

ผลงานโครงการต่อยอดผลงานปริญญานิพนธ์ฯ 62

สนัสนุนโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ.

ผลงานโครงการต่อยอดผลงานปริญญานิพนธ์ฯ 61

สนัสนุนโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ.

ผลงานโครงการต่อยอดผลงานปริญญานิพนธ์ฯ 60

สนัสนุนโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ.