✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th
✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th

ผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของคณะ

ผลงานทุนสร้างสรรค์นวัตกรรม โครงการต่อยอดผลงานปริญญานิพนธ์ฯ ปี 2566

สนับสนุนโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ.
วีดีโอผลงานทุนสร้างสรรค์นวัตกรรม

ผลงานทุนสร้างสรรค์นวัตกรรม โครงการต่อยอดผลงานปริญญานิพนธ์ฯ ปี 2565

สนับสนุนโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ.
วีดีโอผลงานทุนสร้างสรรค์นวัตกรรม

ผลงานทุนสร้างสรรค์นวัตกรรม โครงการต่อยอดผลงานปริญญานิพนธ์ฯ ปี 2564

สนัสนุนโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ.
วีดีโอผลงานทุนสร้างสรรค์นวัตกรรม

ผลงานทุนสร้างสรรค์นวัตกรรม โครงการต่อยอดผลงานปริญญานิพนธ์ฯ ปี 2563

สนัสนุนโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ.
วีดีโอผลงานทุนสร้างสรรค์นวัตกรรม

ผลงานทุนสร้างสรรค์นวัตกรรม โครงการต่อยอดผลงานปริญญานิพนธ์ฯ ปี 2562

สนัสนุนโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ.

ผลงานทุนสร้างสรรค์นวัตกรรม โครงการต่อยอดผลงานปริญญานิพนธ์ฯ ปี 2561

สนัสนุนโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ.

ผลงานทุนสร้างสรรค์นวัตกรรม โครงการต่อยอดผลงานปริญญานิพนธ์ฯ ปี 2560

สนัสนุนโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ.