✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th
✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th

ภาควิชา

9 Departments in the Faculty of Engineering, KMUTNB

คณะวิศวกรรมศาสตร์ประกอบไปด้วย 9 ภาควิชา
วิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ
วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
วิศวกรรมการผลิต
วิศวกรรมเคมี
วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์
วิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต
วิศวกรรมเครื่องมือวัดและอิเล็กทรอนิกส์
วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมอุตสาหการ