✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th
✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th

ทุนสนับสนุนการจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร

ทุนสนับสนุน “โครงการส่งเสริมการจดทะเบียนสิทธิบัตร และอนุสิทธิบัตร”

จุดประสงค์ของทุน : เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์เห็นความสำคัญในการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา โดยการนำผลงานไปยื่นจดทะเบียนสิทธิบัตร และอนุสิทธิบัตร กับกรมทรัพย์สินทางปัญญา

ประเภทของทุน
1.ทุนส่งเสริมการจดทะเบียนสิทธิบัตร ทุนละไม่เกิน 30,000.00 บาท ต่อโครงการ
2.ทุนส่งเสริมการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร ทุนละไม่เกิน 15,000.00 บาท ต่อโครงการ

ระยะเวลาในการเปิดรับทุน : ตุลาคม – พฤศจิกายน ของทุกปี