✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th
✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th

ทุนสนับสนุนการจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร

ทุนสนับสนุน “โครงการส่งเสริมการจดทะเบียนสิทธิบัตร และอนุสิทธิบัตร”

จุดประสงค์ของทุน : เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์เห็นความสำคัญในการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา โดยการนำผลงานไปยื่นจดทะเบียนสิทธิบัตร และอนุสิทธิบัตร กับกรมทรัพย์สินทางปัญญา

ประเภทของทุน
1.ทุนส่งเสริมการจดทะเบียนสิทธิบัตร ทุนละไม่เกิน 30,000.00 บาท ต่อโครงการ
2.ทุนส่งเสริมการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร ทุนละไม่เกิน 15,000.00 บาท ต่อโครงการ

ระยะเวลาในการเปิดรับทุน : ตุลาคม – พฤศจิกายน ของทุกปี

หมายเหตุ : ทุนดังกล่าวปิดทุนโดย หัวหน้าโครงการได้นำผลงานยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา กับกรมทรัพย์สินทางปัญญาเท่านั้น ทั้งนี้เมื่อผลงานได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์จะเบิกจ่ายค่าสมนาคุณเพิ่มเติม ตามประกาศของ มจพ. ให้กับหัวหน้าโครงการต่อไป (อัตราการจ่ายค่าสมนาคุณ ดังนี้ 1. สิทธิบัตรการประดิษฐ์ 20,000 บาท / 2. สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ 5,000 บาท / 3. อนุสิทธิบัตร 10,000 บาท)