✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th
✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th

Support Faculty of Engineering

ขั้นตอนการบริจาค

การบริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้แก่สถานศึกษาของรัฐสามารถหักลดหย่อนได้ 2 เท่า
  • ขั้นตอน 1 กรอกแบบฟอร์ม "แบบแสดงความจํานงการบริจาค"
  • ขั้นตอน 2(1) ชำระเงินด้วยเช็ค สั่งจ่ายในนาม “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ” หรือ เงินสด มอบที่ งานการเงิน คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • ขั้นตอน 2(2) การชำระโดยการโอนเข้าบัญชี ธนาคารกสิกรไทย สาขาบางโพ กระแสรายวัน หมายเลขบัญชี 033-1-00226-7 หรือ บัญชีสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ พระจอมเกล้าพระนครเหนือ เลขที่บัญชี 907-7-01889-4 ธนาคารกรุงเทพ สาขามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  • ขั้นตอน 3 ส่งสําเนาแบบแสดงความจำนงการบริจาค และหลักฐานการโอนเงิน มาที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 หรือ แสกนหลักฐานแจ้งทางอีเมล donate@eng.kmutnb.ac.th

รายนามผู้บริจาคเงินสนับสนุนคณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ.

ชื่อผู้บริจาค

(จำนวน บริจาค)

ชื่อผู้บริจาค

(จำนวน บริจาค)

ชื่อผู้บริจาค

(จำนวน บริจาค)

ชื่อผู้บริจาค

(จำนวน บริจาค)

ชื่อ- นามสกุล
ชื่อ- นามสกุล
ชื่อ- นามสกุล
ชื่อ- นามสกุล
ชื่อ- นามสกุล
ชื่อ- นามสกุล
ชื่อ- นามสกุล
ชื่อ- นามสกุล
ชื่อ- นามสกุล
ชื่อ- นามสกุล
ชื่อ- นามสกุล
ชื่อ- นามสกุล
ชื่อ- นามสกุล
ชื่อ- นามสกุล