✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th
✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th

ทุนสร้างสรรค์นวัตกรรม “โครงการต่อยอดผลงานปริญญานิพนธ์”

ทุนสร้างสรรค์นวัตกรรม โครงการต่อยอดผลงานปริญญานิพนธ์ ความคิด สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม

วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมพัฒนาโครงงานปริญญานิพนธ์ให้มีคุณภาพสูง
2. เพื่อส่งเสริมให้ภาควิชาได้มีผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวแทนของภาควิชา
3. เพื่อการเผยแพร่ความรู้สู่สังคม ผ่านการจัดแสดงนิทรรศการ

การจ่ายเงินทุน
      การจ่ายเงินทุนทางคณะวิศวกรรมศาสตร์สับสนุนทุนละไม่เกิน 35,000 บาท ต่อโครงการ
โดย สนับสนุนเงินอุดหนุนในรูปแบบค่าวัสดุ 60% และค่าใช้สอย 40%

กลุ่มเป้าหมาย
      คณาจารย์ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ ต้องการต่อยอดผลงานปริญญานิพนธ์ที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว

กำหนดการเปิดรับทุน
       ระหว่างเดือน ตุลาคม – พฤศจิกายน ของทุกปี