✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th
✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th
May 2, 2023

Day

🌈สาดทุนดีดี มีคุณภาพ ไปทุกที่ รับปีใหม่ไทย💦🌈 📍สวก. เปิดรับข้อเสนอโครงการ 6 แผนงานวิจัยตั้งแต่ 1 เมษายน 2566 ถึง 15 มิถุนายน 2566 📝อ่านรายละเอียดได้จากลิงก์นี้https://www.arda.or.th/datas/file/research_fund_detail2567.pdf ✅สวก. ได้กำหนดแผนงานวิจัยที่ประสงค์จะเปิดรับข้อเสนอโครงการ จำนวน 6 แผนงานวิจัย ประกอบด้วย 📌1. เร่งพัฒนาการผลิตและการส่งออกอาหารและผลไม้ไทยคุณค่าสูงและมูลค่าสูงเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง ให้ไทยเป็นผู้นำของโลก โดยเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและประเทศที่สั่งซื้อ📌2. พัฒนากระบวนการผลิต กระบวนการตลาด และผลิตภัณฑ์จากพืชและสัตว์เศรษฐกิจหลักของประเทศตลอดห่วงโซ่คุณค่า เพื่อเพิ่มมูลค่าและรายได้ของประเทศ📌3. พัฒนาผู้สูงอายุในภาคชนบทและเมืองให้มีศักยภาพในการพึ่งตนเอง มีคุณค่าและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สังคม📌4. ยกระดับการเกษตรแบบ Smart Farming ที่ครบห่วงโซ่คุณค่าสำหรับเกษตรกรยากจนในชุมชนโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม📌5. การพัฒนางานวิจัยและเทคโนโลยี เพื่อเร่งพัฒนาและแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติด้านนิเวศเกษตร (น้ำ ป่าไม้ ที่ดิน) รวมทั้งยกระดับการเป็นสังคมคาร์บอนต่ำ📌6. พัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม ต้นแบบ และระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ เพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบรวมทั้งการพื้นฟูและช่วยเหลือในชนบทและพื้นที่การเกษตร จากภัยพิบัติ ทางธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 🔎นักวิจัยและผู้สนใจที่ประสงค์จะขอรับการสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2567 จาก สวก. สามารถยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้แผนงานวิจัย...
Read More
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ส่งผลงงานนวัตกรรมเข้าร่วมในกิจกรรมการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2566 ในระหว่างงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 (Thailand Research Expo 2023)” ระหว่างวันที่ 7 – 11 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2566* นักศึกษา มจพ. ที่สนใจสามารถส่งผลงานได้โดยดูรายละเอียดที่ https://bit.ly/3Ldv9Ou
Read More
ขยายเวลารับทุนสนับสนุนการวิจัยจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567✅ทุนพัฒนานวัตกรรม (IP)✅ทุนพัฒนานวัตกรรมเชิงพาณิชย์ (TRADE)📆 ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 📆📲โดยยื่นข้อเสนอโครงการผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยของหน่วยงาน (DRMS : http://kmutnb.drms.in.th/📝ดูรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสาร/แบบฟอร์มได้ที่https://bit.ly/44jQqNG
Read More

Recent Posts

Recent Comments