✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th
✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th
January 2019

Month

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) จัดงานนิทรรศการ “มจพ.เทคโนนิทรรศน้อมเกล้า 60 ปี แห่งการสร้างสรรค์ ประดิษฐกรรมสู่นวัตกรรม” เนื่องในโอกาสสถาปนาครบรอบ 60 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ระหว่างวันที่ 15-18 มีนาคม 2562 โดยได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด และทอดพระเนตรนิทรรศการทางวิชาการ มจพ.เทคโนนิทรรศน้อมเกล้า “60 ปี แห่งการสร้างสรรค์ ประดิษฐกรรมสู่นวัตกรรม” ในวันที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ภายในงานมีการจัดแสดงผลงานทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมต่างๆ มากมาย นอกจากนี้ยังมีงาน Open House และงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ วันที่ 15-18 มีนาคม 2562 จัดแสดงผลงานวิชาการ อาทิ Robotic & Automation, Energy/Storage, Nest Generration...
Read More
ในวันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมวิจิตรวาที ชั้น 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. โดยมีศาสตราจารย์ ดร.อรรถกร เก่งพล สืบเนื่องจากศาสตราจารย์ ดร.อรรถกร เก่งพล ซึ่งเป็นศาสตราจารย์ทางวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  (มจพ.)  เป็นผู้ขอทุนทุนวิจัยจาก European Union (EU) โดยทุนวิจัยจาก European Union (EU) เพื่อการพัฒนาหลักสูตร Master’s Degree   Program in Industrial  Engineering  for Thailand  Sustainable Smart Industry – MSIE 4.0 โดยผ่านเกณฑ์มาตรฐาน การวิจัยมีคุณภาพ  โดยได้รับคัดเลือกการให้ทุนแก่นักวิจัย ที่มีความสามารถ ยอดเยี่ยมและสร้างสรรค์ รวมถึงการบูรณาการเครือข่ายองค์กรความร่วมมือ ด้านการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของงานวิจัย อีกทั้งยังช่วยองค์กรในการพัฒนานวัตกรรมการคิดค้นทางเทคโนโลยี เป็นการขับเคลื่อนด้วยการทำงานใช้ทรัพยากรร่วมกัน ด้วยคุณภาพจาก KMUTNB ทำให้เป็นหนึ่งเดียว ที่ได้รับเลือก ทุนวิจัยจาก European Union...
Read More
กระทรวงวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี มีกำหนดจัดงาน ASEAN Next 2019 ในหัวข้อ “Technology Driven for Community Happiness โดยสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สสนก. เป็นหนึ่งหน่วยงานที่เข้าร่วมจัดงานในครั้งนี้ ภายใต้การประชุมเชิงปฏิบัติการ “Workshop on Transformation of STI and Indigenous Knowledge to SDGs: 2019 Super Smart Community” ในวันที่ 19 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมพูลแมน รางน้ำ กทม. (รายละเอียดตามไฟล์แนบ) ภายในงานยังได้มีการจัดประกวดโครงการ new initiative project ภายใต้หัวข้อ “STI and Indigenous Knowledge to SDGs” เพื่อชิงเงินรางวัลสำหรับทำโครงการ จำนวนเงิน 500,000 บาท...
Read More
ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
Read More
— ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ TOEIC รอบเช้า จัดสอบในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 ระเบียบและข้อปฏิบัติในการสอบ TOEIC วันเสาร์ที่2 กุมภาพันธ์2562 เวลา 09.00 น. – 12.00 น
Read More
— ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีโดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2562
Read More

Recent Posts

Recent Comments