✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th
✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th
October 2019

Month

ด้วย ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป รหัส พษ 544 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ.
Read More
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. เข้าร่วมงาน MUIDS Thai University Fair 2019 เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรนานาชาติ ณ โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันที่ 17 ตุลาคม 2562
Read More
ศูนย์อบรมวิทยาการด้านหุ่นยนต์และเทคโนโลยี (Robot Academy) ภายใต้การดูแลของ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ นำโดย ผศ.ดร.อมรพันธุ์ พันธุ์โอภาส ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีหุ่นยนต์ พร้อมด้วยทีม Robot Academy จัดอบรมโครงการหุ่ยนยนต์ลำเลียงอัตโนมัติตามเส้นทางทำงานร่วมกับหุ่นยนต์แขนกลให้กับนักเรียนโรงเรียนโยธินบูรณะ เพื่อกระตุ้นความสนใจในเยาวชน และพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน รวมถึงส่งเสริมให้มีแนวคิดใหม่ พร้อมคิดเป็น ทำเป็น เพื่อสร้างนักประดิษฐ์ในอนาคต ระหว่างวันที่ 7-9 ตุลาคม 2562 ณ อาคาร 89 ชั้น 5 ห้อง 506 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.
Read More
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีความประสงค์จะรับสมัคร คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ทางด้าน Artificial Intelligence, Neuron Network, Machine Learning (ML), Robot Operating System (ROS), Advanced Mathematics and Computing, Data Science, Statistical Analysis, Data Analytics คุณวุฒิปริญญาเอก ทางวิศวกรรมหุ่นยนต์, วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิศวกรรควบคุม, วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง – หมดเขต 29 พ.ย. 2562
Read More

Recent Posts

Recent Comments