✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th
✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th
September 2022

Month

งานวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการบรรยายพิเศษ The Somchob Chaiyavej Lecture Series ในหัวข้อเรื่อง “The Development of Collector Roads – Design in Thailand” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วีรเดช ชีวาพัฒนานุวงศ์ รักษาการวิศวกรใหญ่ด้านสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวงชนบท ในการถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565 เวลา 14.15 – 17.40 น. ณ ห้องประชุมวิจิตรวาที อาคาร 81 ชั้น 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์  ทั้งนี้ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ กรุณาลงทะเบียนสำรองที่นั่งก่อนเข้าร่วมงานที่ https://bit.ly/3S31Krc ………………………………………….ปาณิสรา  พ่วงศรี (ตุ้ม)งานวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 02 – 5552000 ต่อ 8124
Read More
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับ หลักสูตรวิศวกรรมศาตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรสาขาวิศวกรรมศาสตร์จาก Engineering Accreditation Commission of Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET EAC) ซึ่งเป็นสถาบันระดับโลกที่ให้การรับรองมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ประยุกต์ วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ การรับรองหลักสูตรโดย ABET EAC เป็นการยืนยันว่าหลักสูตรดังกล่าวผ่านมาตรฐานคุณภาพระดับโลก สามารถผลิตบัณฑิตที่มีความพร้อมเข้าสู่สายงานการบริการวิศวกรรมที่ได้มาตรฐานวิชาชีพสากล สามารถเป็นผู้นำในการออกแบบและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ โดยคำนึงถึงสวัสดิภาพและความปลอดภัยของส่วนรวม กระบวนการพิจารณารับรองหลักสูตรโดย ABET EAC ได้รับการยอมรับอย่างสูงไปทั่วโลกกว่าสี่สิบประเทศ เนื่องจากกระบวนการตรวจประเมินที่มีการผนวกรวมผลลัพธ์ที่สำคัญของหลักสูตรทั้งทางด้านวิชาการในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมกับการให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับคุณภาพของบัณฑิตด้านจรรณยาบรรณวิชาชีพวิศวกรรม ที่เน้นความแม่นยำตามมาตรฐานการออกแบบ ความปลอดภัย และความรับผิดชอบผลกระทบในงานขั้นสูง หลักเกณฑ์ในการพิจารณาของ ABET ได้ถูกจัดทำขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญทางวิศวกรรมศาสตร์จากสมาคมวิชาชีพต่างๆ ในระดับสากลกว่าสามสิบองค์กร ซึ่งเป็นสมาชิกร่วมดำเนินการของ ABET ในการพิจารณาตรวจประเมินหลักสูตรเพื่อให้การรับรองโดย ABET การตรวจประเมินมุ่งไปในด้านการบริหารจัดการหลักสูตร การพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน การพัฒนาคณาจารย์ สิ่งอำนวยความสะดวก และการได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการผู้ทำการพิจารณาประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญที่มีทักษะสูงด้านการจัดการศึกษาแบบมุ่งผลลัพธ์ทั้งจากภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ และมหาวิทยาลัยกว่ายี่สิบประเทศ...
Read More

Recent Posts

Recent Comments