✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th
✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th
April 2019

Month

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการพัฒนาจังหวัดนนทบุรีระหว่างจังหวัดนนทบุรีกับมหาวิทยาลัยในพื้นที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ นำโดย ศ.ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี พร้อมด้วย รศ.ดร.อุดมเกียรติ นนทแก้ว คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ในการพัฒนาจังหวัดนนทบุรี ระหว่างจังหวัดนนทบุรีโดย นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี กับมหาวิทยาลัยในพื้นที่อีก 3 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัยเทโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ (Area Based Approach) โดยการบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของพื้นที่ และส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้สามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและใช้กลไลการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาชน ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 08.30 – 11.00 น. ณ ห้องประชุมเกาะเกร็ด ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี https://bit.ly/2XFnixgแก้ไขหรือลบสิ่งนี้
Read More
1 2

Recent Posts

Recent Comments