✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th
✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th
July 2020

Month

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.อุดมเกียรติ นนทแก้วคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวต้อนรับ คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. นำเสนอผลการดำเนินงานในรอบปี พร้อมพาเยี่ยมชมห้องบริการเพื่อการเรียนรู้ ห้องปฏิบัติการตามภาควิชาต่างๆ ระหว่างวันที่ 29 – 30 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ห้อง 212 อาคาร 81 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
Read More
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. มีความประสงค์จัดทำโครงการทุนศิษย์ก้นกุฏิ เพื่อสนับสนุนให้บัณฑิตระดับปริญญาตรีของคณะฯ มีโอกาสศึกษาต่อระดับปริญญาโทหลักสูตรปกติของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในปีการศึกษา 2563 จำนวน 10 ทุน (1 คน : หลักสูตร) โดยมีเงื่อนไขการขอรับทุนดังนี้ เงื่อนไขขอรับทุนDownload ใบสมัครทุนก้นกุฏิ (Word)Download ใบสมัครทุนก้นกุฏิ (PDF)Download
Read More
ด้วยสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ (สศวพ.)เล็งเห็นความเดือดร้อนจากภาระค่าใช้จ่ายในแต่ละวันของนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (Coronavirus Diseases 2019, COVID-19)) ในประเทศไทยตั้งแต่ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2563 จนถึงปัจจุบันจึงเห็นสมควรดำเนินโครงการ “อาหารปันสุขจากพี่สู่น้อง” ซึ่งเป็นโครงการเพื่อเยียวยาความเดือดร้อนให้กับนักศึกษาของ มจพ. ให้มีอาหารรับประทานเพียงพอต่อการมาศึกษาที่มหาวิทยาลัย จากความช่วยเหลือของศิษย์เก่า เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น และยังสามารถช่วยลดภาระจากครอบครัวได้อีกด้วย เป็นนักศึกษา มจพ.– แสดงบัตรประจำตัวนักศึกษาเพื่อรับคูปอง เริ่มแจกคูปองวันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563 จำนวนคูปอง 500 ใบ/วัน* อ่านเงื่อนไขการรับและใช้คูปองก่อนใช้*รับคูปองได้ที่ ห้องสมาคมศิษย์เก่าวิศวะฯ ชั้น 1 อาคารค 81
Read More

Recent Comments