✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th
✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th
August 2019

Month

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดประชุมหารือโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ กับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) นำโดย รศ.ดร.อุดมเกียรติ นนทแก้ว คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยรองคณบดีฝ่ายต่าง ๆ และคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้อนรับ1. ดร.เจนกฤษณ์ คณาธารณา รองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช. กำกับดูแล EECi 2. ดร.เกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ รองผู้อำนวยการ BIOTEC กำกับดูแล BIPOLIS 3. ดร.ศาศวัต มหบุญพาชัย ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน EECi 4. ดร.รวีภัทร์ ผุดผ่อง ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายพัฒนาความร่วมมือ 5. นายทินกร หาญชนะ ฝ่ายพัฒนาความร่วมมือ 6. ดร.ญาติกา สมร่าง ฝ่ายพัฒนาความร่วมมือ โดยประชุมหารือโครงการความร่วมมือทางวิชาการทางด้านวิศวกรรม ในการสร้าง Biorefinery Platform at EECi ในวันพฤหัสบดีที่...
Read More
วว. ลงนาม มจพ.ร่วมกันพัฒนางานวิจัย /หลักสูตร/ ห้องปฏิบัติการ …สร้างความเป็นเลิศด้านวิชาการ ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ลงนามบันทึกความเข้าใจสร้างความร่วมมือทางวิชาการ พัฒนาหลักสูตร การวิจัย การพัฒนาห้องปฏิบัติการให้ได้มาตรฐาน มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ การวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม หวังนำผลการวิจัยและพัฒนามาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อภาคอุตสาหกรรมไทย โอกาสนี้ นายวิรัช จันทรา รองผู้ว่าการบริการอุตสาหกรรม พร้อมด้วย ดร.อาภารัตน์ มหาขันธ์ รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน วว. อาจารย์ ดร.กิตติชัย โศจิพันธุ์ ประธานคลัสเตอร์ระบบราง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรังศี เดชเจริญ ประธานคลัสเตอร์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ มจพ. คณะผู้บริหาร วว. และคณาจารย์ มจพ. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ ในวันที่ 22 สิงหาคม 2562...
Read More
1 2

Recent Comments