✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th
✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th
ประชาสัมพันธ์

Category

ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมเกียรติ นนทแก้ว คณบดีคณะวิศวกรรมศาตร์ และผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมลงนามความร่วมมือบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ จัดตั้งศูนย์ Satellite office of KyuTech at KMUTNB เพื่อดำเนินการความร่วมมือกับทาง Kyushu Institute of Technology  โดยมี Prof. Dr. Yuji Oie อธิการบดี Prof. Ohno, รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วย Prof. Fuchiwaki ผู้อำนวยการศูนย์ วัตถุประสงค์เพื่อจัดตั้งศูนย์ความร่วมมือนี้ให้มีความเข้มแข็งทางด้านวิชาการและฉลองความร่วมมือของทั้ง 2 มหาวิทยาลัยในระยะเวลา 10 ปี ได้มีการจัดส่งนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศญี่ปุ่นมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 108 คนด้วยกัน ทั้งในด้านหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ดาวเทียม และวิศวกรรมโยธา นับเป็นความก้าวหน้าทางด้านวิชาการที่จะได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของประเทศญี่ปุ่น เพื่อพัฒนานักศึกษาของทั้ง 2 มหาวิทยาลัยได้เรียนรู้ประสบการณ์ พร้อมทั้งสามารถบูรณการความรู้ต่อไปในอนาคต...
Read More
ผศ.สมชาย เวชกรรม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมเกียรติ นนทแก้ว คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. และบริษัท ไทยออยส์ จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณศิกรก์กาณต์ วงศ์สุเมธรต์ ผู้ช่วยผู้จัดการทรัพยากรบุคคล และเจ้าหน้าที่ จากบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษาจำนวน 2 ทุน รวมเป็นเงิน 60,000 บาท นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 25611. นางสาวฉัตรฑริกา พัฒนายนต์ชัย สาขาวิศวกรรมเคมี2. นายมาวิน มหาชัยฤทธิพร สาขาวิศวกรรมโยธา พร้อมร่วมปรึกษาหารือแนวทางในการพัฒนาความร่วมมือระหว่างบริษัท และมหาวิทยาลัย เพื่อเสริมสร้างประสิทธิผลในการพัฒนาบัณฑิตต่อไป ในวันอังคารที่ 19 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์...
Read More
งานนวัตกรรม “ระบบต้นแบบโครงข่ายไฟฟ้าแบบพึ่งพาตนเอง” (HYBRID RENEWABLE POWER SYSTEM) คว้ารางวัลชนะเลิศ ระดับนานาชาติที่ได้รับในการตีพิมพ์วารสารนานาชาติ (HUTCHISON MEDAL AND PRIZE) ผลงานอาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ กทม. และคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง เป็นรางวัลระดับ INTERNATIONAL ที่มี IMPACT ผลงาน HUTCHISON MEDAL ของ ICHEME เป็นงานวิจัยร่วมของ CHE และ CPE ทั้งนี้จะมีพิธีมอบรางวัลในที่ประชุม ICHEME โดยจะจัดขึ้นในปี 2562 นวัตกรรมต้นแบบโครงข่ายไฟฟ้าแบบพึ่งพาตนเองนี้ ตอบโจทย์ในเรื่องเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอัจฉริยะ และพลังงานทางเลือกที่นำระบบชุดควบคุมเทคโนโลยีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอัจฉริยะ เทคโนโลยีเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ และเทคโนโลยีการกักเก็บไฟฟ้าจากระบบแบตเตอรี่ชนิดลิเทียม สามารถผลิตกระแสฟ้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง ลดต้นทุนในการผลิตไฟฟ้าต่อหน่วยมีราคาต่ำกว่าเมื่อเทียบกับค่า FT เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคในการหันมาใช้พลังงานสะอาดทีมนักวิจัย ประกอบด้วย (1) ผศ.ดร.ปิยะพงศ์ หรรษ์ภิญโญ (2) รศ.ดร. ภาวนี นรัตถรักษา ภาคเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์...
Read More
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ นำโดย รศ.ดร.สมฤกษ์ จันทรอัมพร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ รศ.ดร.อุดมเกียรติ นนทแก้ว คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ดร.เต็มสิริ ทรัพย์สมาน ผู้จัดการโครงการ และทีมวิจัย ส่งมอบผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยและพัฒนาส่วนประกอบระบบการจัดเก็บและเรียกคืนสินค้าอัตโนมัติResearch and Development of Automated Storage and Retrieval System (AS/RS) Component ให้กับบริษัทระยองวิศวกรรมและซ่อมบำรุงจำกัด (REPCO) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือซีเมนต์ไทย (SCG) โดยผลงานวิจัยนี้เป็นระบบคลังสินค้าอัตโนมัติที่รวมเครื่องจักร AS/RS ระบบควบคุมและซอฟแวร์ระบบจัดการคลังสินค้า ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันทั้งทีมวิจัยจากมจพ.และบริษัทรวมระยะเวลาโครงการกว่า 20 เดือน เมื่อวันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 6.30 – 16.00 น. ณ บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด จังหวัดระยอง
Read More
ห้องปฏิบัติการของภาควิชาวิศวกรรมเคมี Research and Development Center for Chemical Engineering Unit Operation and Catalyst Design (RCC) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้รับรางวัล Hutchison Medal จาก Institution of Chemical Engineers (IChemE) ซึ่งเป็นการวิจัยร่วมระหว่าง ภาควิชาวิศวกรรมเคมี (Ch.E) และ สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมกระบวนการเคมี (CPet) พิธีมอบรางวัลจะจัดขึ้น ณ ห้องประชุม Institution of Chemical Engineers (IChemE)
Read More
ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยาย หัวข้อเรื่อง เส้นทางอาชีพพร้อมแนะนำเทคนิคการสัมภาษณ์งาน บรรยายให้ความรู้ธุรกิจโรงไฟฟ้า และเสวนาแลกเผลี่ยนประสบการณ์ โดย รุ่นพี่ศิษย์เก่า ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมรับฟังบบรยายได้ในวันอังคารที่ 5 มีนาคม 2562 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้อง 403 อาคาร 89 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มจพ
Read More
สายงาน CAE / FEA/ CFD Applications ผู้ที่สนใจสามารถส่งเอกสารการสมัครได้ทาง petch@cadit.com.sg และ pavee@cadit.com.sg
Read More
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) จัดงานนิทรรศการ “มจพ.เทคโนนิทรรศน้อมเกล้า 60 ปี แห่งการสร้างสรรค์ ประดิษฐกรรมสู่นวัตกรรม” เนื่องในโอกาสสถาปนาครบรอบ 60 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ระหว่างวันที่ 15-18 มีนาคม 2562 โดยได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด และทอดพระเนตรนิทรรศการทางวิชาการ มจพ.เทคโนนิทรรศน้อมเกล้า “60 ปี แห่งการสร้างสรรค์ ประดิษฐกรรมสู่นวัตกรรม” ในวันที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ภายในงานมีการจัดแสดงผลงานทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมต่างๆ มากมาย นอกจากนี้ยังมีงาน Open House และงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ วันที่ 15-18 มีนาคม 2562 จัดแสดงผลงานวิชาการ อาทิ Robotic & Automation, Energy/Storage, Nest Generration...
Read More
1 6 7 8 9

Recent Comments