✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th
✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th
June 25, 2020

Day

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ภาควิชาเครื่องมือวัดและอิเล็กทรอนิกส์ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาตารย์ ตำแหน่งเลขที่ 661 จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้
Read More
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 155 จำนวน 1 อัตราโดยมีรายละเอียดการสมัคร ดังนี้
Read More
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) พร้อมด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับศิษย์เก่า องค์กรเครือข่ายพันธมิตรของ มหาวิทยาลัยด้านการวิจัยและเทคโนโลยี ผลิตนวัตกรรมที่สร้างมาจากองค์ความรู้ด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย ได้ส่งมอบตู้ตรวจโรคโควิด -19 ความดันบวก นำโดยศ.ดร.สมฤกษ์ จันทรอัมพร รองอธิการบดี ฝ่ายวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานพิธีส่งมอบตู้ตรวจโรคโควิด -19 ความดันบวก คัดกรองโรค โดยมีอาจารย์ ดร.เต็มสิริ ทรัพย์สมาน รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ภาควิชาวิศวกรรมการ ผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. หัวหน้าโครงการ “ตู้ตรวจโรคโควิด-19 ความดันบวก” เป็นสักขีพยาน นพ.นพนันต์ แก้วสว่าง แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน และ แพทย์เวชบำบัดวิกฤต หัวหน้ากลุ่มงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เป็นผู้รับมอบ พร้อมด้วย นางวัชราภรณ์ โต๊ะทอง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หัวหน้างานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน นายปัญญา กล่ำเจริญ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป และทีมกลุ่มงานประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ เมื่อวันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ...
Read More

Recent Posts

Recent Comments