✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th
✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th
ทุนการศึกษา ทุนวิจัย

Category

🎉 ประกาศรายชื่อ นักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 1/2562 จำนวน 3 ประเภททุนการศึกษา ดังนี้ ทุนอุดหนุนวิชาการ หลักสูตรโครงการสมทบพิเศษ จำนวนทุนละ 21,000.00 บาท (สองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) จำนวน 19 คนทุนพัฒนาวิชาการ หลักสูตรปกติ (ทุนขาดแคลน) มอบทุนตามจำนวนเงินใบเสร็จค่าบำรุงการศึกษาและไม่เกินจำนวนเงินค่าบำรุงการศึกษาที่ชำระให้มหาวิทยาลัย จำนวน 53 คนทุนพัฒนาวิชาการ หลักสูตรปกติ (ทุนเรียนดี) จำนวนทุนละ 7,000.00 บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน) จำนวน 92 คน รายละเอียดและรายชื่อตามประกาศที่แนบ ทุนอุดหนุนวิชาการ หลักสูตรโครงการสมทบพิเศษ จำนวนทุนละ 21,000.00 บาท (สองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) จำนวน 19 คน (1)ทุนอุดหนุนวิชาการ หลักสูตรโครงการสมทบพิเศษ จำนวนทุนละ 21,000.00 บาท (สองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) จำนวน 19 คน (2)ทุนพัฒนาวิชาการ ทุนขาดแคลน...
Read More
 คณะวิศวกรรมศาสตร์เปิดรับสมัครทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 1/2562 จำนวน 3 ปรเะภททุนการศึกษา ดังนี้ 1. ทุนอุดหนุนวิชาการ หลักสูตรโครงการสมทบพิเศษ จำนวนทุนละ 21,000.00 บาท (สองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) 2. ทุนพัฒนาวิชาการ หลักสูตรปกติ (ทุนขาดแคลน) มอบทุนตามจำนวนเงินใบเสร็จค่าบำรุงการศึกษาและไม่เกินจำนวนเงินค่าบำรุงการศึกษาที่ชำระให้มหาวิทยาลัย 3. ทุนพัฒนาวิชาการ หลักสูตรปกติ (ทุนเรียนดี) จำนวนทุนละ 7,000.00 บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน) นักศึกษาผู้สนใจสมัครรับทุนการศึกษาสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ลิงค์นี้ >>>>> ใบสมัครทุนการศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครได้ที่ภาควิชาที่ตนเองสังกัด ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 30 เมษายน 2562 เท่านั้น หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ งานกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น 3 อาคาร 81 โทร 0 2555 2000 ต่อ 8113 หรือที่ภาควิชาที่ตนเองสังกัด *รายละเอียดและคุณสมบัติในการสมัครรับทุนฯ สามารถดูได้จากประกาศด้านล่างนี้  
Read More
ทุนศึกษาต่อปริญญาเอกหรือปริญญาโท-เอก สำหรับนักศึกษาที่จบ ป.ตรี หรือกำลังจะจบ ป.ตรี ในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมวัสดุ วิศวกรรมการผลิต หรือ สาขาใกล้เคียง ของคณะวิศวฯ ที่ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท-เอกในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ทางด้านวิศวกรรมพอลิเมอร์หลอมเหลว (พฤติกรรมของพลาสติกในงานฉีดพลาสติก) เปิดรับสมัครถึงวันที่ 9 เม.ย. 2562 นี้ และสอบสัมภาษณ์วันที่ 10 เม.ย. 2562 เวลา 13.30-15.00 น. ณ. ห้องประชุมภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบินอวกาศ (ห้อง 309) ตึก 83 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518 ถนนประชาราษฎ์สาย 1 วงศ์สว่าง กทม 10800 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 086-789-8126 หรือ chanyut.k@eng.kmutnb.ac.thสมัครออนไลน์ได้ที่ https://forms.gle/gJe3BY7bcqSKoHV3A ดังมีรายละเอียดดังนี้file:///C:/Users/PR-ENG/Downloads/RGJ_MS-PhD.html
Read More
ผศ.สมชาย เวชกรรม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมเกียรติ นนทแก้ว คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. และบริษัท ไทยออยส์ จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณศิกรก์กาณต์ วงศ์สุเมธรต์ ผู้ช่วยผู้จัดการทรัพยากรบุคคล และเจ้าหน้าที่ จากบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษาจำนวน 2 ทุน รวมเป็นเงิน 60,000 บาท นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 25611. นางสาวฉัตรฑริกา พัฒนายนต์ชัย สาขาวิศวกรรมเคมี2. นายมาวิน มหาชัยฤทธิพร สาขาวิศวกรรมโยธา พร้อมร่วมปรึกษาหารือแนวทางในการพัฒนาความร่วมมือระหว่างบริษัท และมหาวิทยาลัย เพื่อเสริมสร้างประสิทธิผลในการพัฒนาบัณฑิตต่อไป ในวันอังคารที่ 19 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์...
Read More
Faculty of Engineering, KMUTNB offer “12 Full Tuition Waiver Scholarships” for 6 eligible UNDERGRADUATE programs for non-Thai citizen. 1. English program in Electrical Engineering 2. English program in Robotic Engineering and Automation System 3. International program in Innovative Materials Engineering 4. International program in Chemical Engineering 5. International program in Aerospace Engineering 6. International program...
Read More
1 4 5 6

Recent Posts

Recent Comments