✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th
✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th
November 1, 2019

Day

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. เปิดรับสมัครโครงการต่อยอดผลงานปริญญานิพนธ์ ความคิด สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ประจำปี 2563 เพื่อส่งเสริมพัฒนาโครงงานปริญญานิพนธ์ให้มีคุณภาพสูง ส่งเสริมให้ภาควิชาได้มีผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวแทนของภาควิชา และ การเผยแพร่ความรู้สู่สังคม ผ่านการจัดแสดงนิทรรศการ กำหนดการเปิดรับหัวข้อโครงงานปริญญานิพนธ์ นี้ ถึงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและส่งข้อเสนอโครงการ งานวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เบอร์โทรภายใน 8124 ดาวน์โหลดข้อเสนอโครงการได้ทาง https://bit.ly/2JvmI0C
Read More
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. เปิดรับสมัครทุน “โครงการส่งเสริมการจดทะเบียนสิทธิบัตร และอนุสิทธิบัตร ประจำปี 2563” เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรเห็นความสำคัญของการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ให้ความรู้ ด้านการเขียนแบบคำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร เพิ่มจำนวนการจดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร และ ให้บุคลากรได้ทำงานตามภาระงานสายวิชาการอย่างสมบูรณ์ กำหนดการยื่นเอกสารเพื่อขอรับทุน บัดนี้ ถึงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 สำหรับผู้ที่สนใจ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและยื่นเอกสารขอรับทุนได้ที่ งานวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์  เบอร์โทรภายใน 8124 ดาวน์โหลดเอกสารขอรับทุน www.eng.kmutnb.ac.th หรือ http://goo.gl/j6bQPq      
Read More

Recent Comments