✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th
✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th
ทุนการศึกษา ทุนวิจัย

Category

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ 0073/2564 ลงวันที่ 15 กันยายน 2564 เรื่อง รายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษาในโครงการทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการปกติ โครงการสมทบพิเศษ โครงการเสริมทักษะภาษาอังกฤษ และโครงการหลักสูตรพิเศษ (หลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ) ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 2)
Read More
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. มีความประสงค์จัดทำโครงการทุนศิษย์ก้นกุฏิ เพื่อสนับสนุนให้บัณฑิตระดับปริญญาตรีของคณะฯ มีโอกาสศึกษาต่อระดับปริญญาโทหลักสูตรปกติของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในปีการศึกษา 2563 จำนวน 10 ทุน (1 คน : หลักสูตร) โดยมีเงื่อนไขการขอรับทุนดังนี้ เงื่อนไขขอรับทุนDownload ใบสมัครทุนก้นกุฏิ (Word)Download ใบสมัครทุนก้นกุฏิ (PDF)Download
Read More
1 2 3

Recent Posts

Recent Comments