✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th
✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th
December 24, 2020

Day

ศาสตราจารย์ ดร.สมฤกษ์ จันทรอัมพร รองอธิการบดี ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.อุดมเกียรติ นนทแก้ว คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภดล วิวัชรโกเศศ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ และคณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมพิธีลงนามสัญญาร่วมทุนโครงการวิจัย โดยมี ดร. พศิน สืบทรัพย์อนันต์ นายวรุตม์ ธรรมกุล กรรมการบริษัท สมาร์ทสเตชั่น จำกัด ร่วมลงนามสัญญาร่วมทุนโครงการวิจัย โครงการระบบบูรณการอัจฉริยะ สำหรับสถานีอัดประจุไฟฟ้า ในการวิจัยและพัฒนาระบบบูรณการอัจฉริยะสำหรับสถานีอัดประจุไฟฟ้า (Intregated Charging System) โดยได้รับทุนส่วนหนึ่งจาก หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ซึ่งสถานีที่จะพัฒนาภายใต้ทุนวิจัยนี้ จะเป็นสถานีอัดประจุไฟฟ้าต้นแบบที่มีการนำเทคโนโลยีการบริหารควบคุมซอฟท์แวร์เข้ามาประยุกต์ใช้กับอุปกรณ์เครื่องชาร์จ ระบบกักเก็บพลังงาน (ESS : Energy Storage) และการพัฒนาแอพพลิเคชั่นสำหรับผู้ใช้งาน นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาพื้นที่สถานีด้วยศูนย์บริการรถยนต์และร้านกาแฟ โดยสถานีอัจฉริยะแบบครบวงจรดังกล่าวจะถูกนำมาเป็นศูนย์การเรียนรู้ให้แก่นักศึกษา เกี่ยวกับสถานีอัดประจุไฟฟ้าและยานยนต์พลังงานไฟฟ้า รวมถึงเป็นสถานีต้นแบบให้แก่ SMEs ที่ต้องการต่อยอดความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรมดังกล่าวอีกด้วยนอกจากนี้ ทางมหาวิทยาลัยยังได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท สกายเวลล์...
Read More

Recent Posts

Recent Comments