✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th
✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th
September 20, 2019

Day

ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) พร้อมคณะผู้บริหารคณะวิศวกรรรมศาสตร์ ร่วมประชุมเพื่อกำหนดแผนการดำเนินงานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ตามแนวทาง ABET และการสนับสนุนของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเมื่อวันพุธที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม 328 อาคารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
Read More

Recent Posts

Recent Comments