✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th
✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th
March 20, 2019

Day

ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมเกียรติ นนทแก้ว คณบดีคณะวิศวกรรมศาตร์ และผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมลงนามความร่วมมือบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ จัดตั้งศูนย์ Satellite office of KyuTech at KMUTNB เพื่อดำเนินการความร่วมมือกับทาง Kyushu Institute of Technology  โดยมี Prof. Dr. Yuji Oie อธิการบดี Prof. Ohno, รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วย Prof. Fuchiwaki ผู้อำนวยการศูนย์ วัตถุประสงค์เพื่อจัดตั้งศูนย์ความร่วมมือนี้ให้มีความเข้มแข็งทางด้านวิชาการและฉลองความร่วมมือของทั้ง 2 มหาวิทยาลัยในระยะเวลา 10 ปี ได้มีการจัดส่งนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศญี่ปุ่นมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 108 คนด้วยกัน ทั้งในด้านหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ดาวเทียม และวิศวกรรมโยธา นับเป็นความก้าวหน้าทางด้านวิชาการที่จะได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของประเทศญี่ปุ่น เพื่อพัฒนานักศึกษาของทั้ง 2 มหาวิทยาลัยได้เรียนรู้ประสบการณ์ พร้อมทั้งสามารถบูรณการความรู้ต่อไปในอนาคต...
Read More
ผศ.สมชาย เวชกรรม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมเกียรติ นนทแก้ว คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. และบริษัท ไทยออยส์ จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณศิกรก์กาณต์ วงศ์สุเมธรต์ ผู้ช่วยผู้จัดการทรัพยากรบุคคล และเจ้าหน้าที่ จากบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษาจำนวน 2 ทุน รวมเป็นเงิน 60,000 บาท นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 25611. นางสาวฉัตรฑริกา พัฒนายนต์ชัย สาขาวิศวกรรมเคมี2. นายมาวิน มหาชัยฤทธิพร สาขาวิศวกรรมโยธา พร้อมร่วมปรึกษาหารือแนวทางในการพัฒนาความร่วมมือระหว่างบริษัท และมหาวิทยาลัย เพื่อเสริมสร้างประสิทธิผลในการพัฒนาบัณฑิตต่อไป ในวันอังคารที่ 19 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์...
Read More

Recent Comments