✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th
✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th
Benjaporn

By

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ นำโดย รศ.ดร.สมฤกษ์ จันทรอัมพร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ รศ.ดร.อุดมเกียรติ นนทแก้ว คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ดร.เต็มสิริ ทรัพย์สมาน ผู้จัดการโครงการ และทีมวิจัย ส่งมอบผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยและพัฒนาส่วนประกอบระบบการจัดเก็บและเรียกคืนสินค้าอัตโนมัติResearch and Development of Automated Storage and Retrieval System (AS/RS) Component ให้กับบริษัทระยองวิศวกรรมและซ่อมบำรุงจำกัด (REPCO) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือซีเมนต์ไทย (SCG) โดยผลงานวิจัยนี้เป็นระบบคลังสินค้าอัตโนมัติที่รวมเครื่องจักร AS/RS ระบบควบคุมและซอฟแวร์ระบบจัดการคลังสินค้า ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันทั้งทีมวิจัยจากมจพ.และบริษัทรวมระยะเวลาโครงการกว่า 20 เดือน เมื่อวันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 6.30 – 16.00 น. ณ บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด จังหวัดระยอง
Read More
ห้องปฏิบัติการของภาควิชาวิศวกรรมเคมี Research and Development Center for Chemical Engineering Unit Operation and Catalyst Design (RCC) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้รับรางวัล Hutchison Medal จาก Institution of Chemical Engineers (IChemE) ซึ่งเป็นการวิจัยร่วมระหว่าง ภาควิชาวิศวกรรมเคมี (Ch.E) และ สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมกระบวนการเคมี (CPet) พิธีมอบรางวัลจะจัดขึ้น ณ ห้องประชุม Institution of Chemical Engineers (IChemE)
Read More
เรื่องผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
Read More
ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งที่ 1976
Read More
ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งที่ 489
Read More
ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งที่ 1363
Read More
ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยาย หัวข้อเรื่อง เส้นทางอาชีพพร้อมแนะนำเทคนิคการสัมภาษณ์งาน บรรยายให้ความรู้ธุรกิจโรงไฟฟ้า และเสวนาแลกเผลี่ยนประสบการณ์ โดย รุ่นพี่ศิษย์เก่า ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมรับฟังบบรยายได้ในวันอังคารที่ 5 มีนาคม 2562 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้อง 403 อาคาร 89 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มจพ
Read More
สายงาน CAE / FEA/ CFD Applications ผู้ที่สนใจสามารถส่งเอกสารการสมัครได้ทาง petch@cadit.com.sg และ pavee@cadit.com.sg
Read More
1 15 16 17 18

Recent Posts

Recent Comments