✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th
✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th
November 2019

Month

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. เปิดรับสมัครทุน “โครงการส่งเสริมการจดทะเบียนสิทธิบัตร และอนุสิทธิบัตร ประจำปี 2563” เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรเห็นความสำคัญของการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ให้ความรู้ ด้านการเขียนแบบคำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร เพิ่มจำนวนการจดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร และ ให้บุคลากรได้ทำงานตามภาระงานสายวิชาการอย่างสมบูรณ์ กำหนดการยื่นเอกสารเพื่อขอรับทุน บัดนี้ ถึงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 สำหรับผู้ที่สนใจ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและยื่นเอกสารขอรับทุนได้ที่ งานวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์  เบอร์โทรภายใน 8124 ดาวน์โหลดเอกสารขอรับทุน www.eng.kmutnb.ac.th หรือ http://goo.gl/j6bQPq      
Read More
1 2

Recent Comments