✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th
✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th
ประชาสัมพันธ์

Category

งานวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการบรรยายพิเศษ The Somchob Chaiyavej Lecture Series ในหัวข้อเรื่อง “The Development of Collector Roads – Design in Thailand” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วีรเดช ชีวาพัฒนานุวงศ์ รักษาการวิศวกรใหญ่ด้านสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวงชนบท ในการถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565 เวลา 14.15 – 17.40 น. ณ ห้องประชุมวิจิตรวาที อาคาร 81 ชั้น 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์  ทั้งนี้ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ กรุณาลงทะเบียนสำรองที่นั่งก่อนเข้าร่วมงานที่ https://bit.ly/3S31Krc ………………………………………….ปาณิสรา  พ่วงศรี (ตุ้ม)งานวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 02 – 5552000 ต่อ 8124
Read More
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับ หลักสูตรวิศวกรรมศาตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรสาขาวิศวกรรมศาสตร์จาก Engineering Accreditation Commission of Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET EAC) ซึ่งเป็นสถาบันระดับโลกที่ให้การรับรองมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ประยุกต์ วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ การรับรองหลักสูตรโดย ABET EAC เป็นการยืนยันว่าหลักสูตรดังกล่าวผ่านมาตรฐานคุณภาพระดับโลก สามารถผลิตบัณฑิตที่มีความพร้อมเข้าสู่สายงานการบริการวิศวกรรมที่ได้มาตรฐานวิชาชีพสากล สามารถเป็นผู้นำในการออกแบบและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ โดยคำนึงถึงสวัสดิภาพและความปลอดภัยของส่วนรวม กระบวนการพิจารณารับรองหลักสูตรโดย ABET EAC ได้รับการยอมรับอย่างสูงไปทั่วโลกกว่าสี่สิบประเทศ เนื่องจากกระบวนการตรวจประเมินที่มีการผนวกรวมผลลัพธ์ที่สำคัญของหลักสูตรทั้งทางด้านวิชาการในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมกับการให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับคุณภาพของบัณฑิตด้านจรรณยาบรรณวิชาชีพวิศวกรรม ที่เน้นความแม่นยำตามมาตรฐานการออกแบบ ความปลอดภัย และความรับผิดชอบผลกระทบในงานขั้นสูง หลักเกณฑ์ในการพิจารณาของ ABET ได้ถูกจัดทำขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญทางวิศวกรรมศาสตร์จากสมาคมวิชาชีพต่างๆ ในระดับสากลกว่าสามสิบองค์กร ซึ่งเป็นสมาชิกร่วมดำเนินการของ ABET ในการพิจารณาตรวจประเมินหลักสูตรเพื่อให้การรับรองโดย ABET การตรวจประเมินมุ่งไปในด้านการบริหารจัดการหลักสูตร การพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน การพัฒนาคณาจารย์ สิ่งอำนวยความสะดวก และการได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการผู้ทำการพิจารณาประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญที่มีทักษะสูงด้านการจัดการศึกษาแบบมุ่งผลลัพธ์ทั้งจากภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ และมหาวิทยาลัยกว่ายี่สิบประเทศ...
Read More
งานวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ The Somchob Chaiyavej Lecture Series ในหัวข้อเรื่อง “Share and Learn: Research and Development in BCG (Bio-Circular-Green) Economy and Collaboration with Industries” ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.วิไล รังสาดทอง อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร อาหารและสิ่งแวดล้อม ในการเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ โดยจะจัดขึ้นในวันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมวิจิตรวาที ชั้น 3 อาคาร 81 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ จะต้องลงทะเบียนเข้าร่วมงานที่ https://forms.gle/cGHK94LUmqvzY8BEA ก่อนเท่านั้น! ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ...
Read More
ศาสตราจารย์ ดร.สมฤกษ์ จันทรอัมพร รองอธิการบดี ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.อุดมเกียรติ นนทแก้ว คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภดล วิวัชรโกเศศ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ และคณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมพิธีลงนามสัญญาร่วมทุนโครงการวิจัย โดยมี ดร. พศิน สืบทรัพย์อนันต์ นายวรุตม์ ธรรมกุล กรรมการบริษัท สมาร์ทสเตชั่น จำกัด ร่วมลงนามสัญญาร่วมทุนโครงการวิจัย โครงการระบบบูรณการอัจฉริยะ สำหรับสถานีอัดประจุไฟฟ้า ในการวิจัยและพัฒนาระบบบูรณการอัจฉริยะสำหรับสถานีอัดประจุไฟฟ้า (Intregated Charging System) โดยได้รับทุนส่วนหนึ่งจาก หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ซึ่งสถานีที่จะพัฒนาภายใต้ทุนวิจัยนี้ จะเป็นสถานีอัดประจุไฟฟ้าต้นแบบที่มีการนำเทคโนโลยีการบริหารควบคุมซอฟท์แวร์เข้ามาประยุกต์ใช้กับอุปกรณ์เครื่องชาร์จ ระบบกักเก็บพลังงาน (ESS : Energy Storage) และการพัฒนาแอพพลิเคชั่นสำหรับผู้ใช้งาน นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาพื้นที่สถานีด้วยศูนย์บริการรถยนต์และร้านกาแฟ โดยสถานีอัจฉริยะแบบครบวงจรดังกล่าวจะถูกนำมาเป็นศูนย์การเรียนรู้ให้แก่นักศึกษา เกี่ยวกับสถานีอัดประจุไฟฟ้าและยานยนต์พลังงานไฟฟ้า รวมถึงเป็นสถานีต้นแบบให้แก่ SMEs ที่ต้องการต่อยอดความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรมดังกล่าวอีกด้วยนอกจากนี้ ทางมหาวิทยาลัยยังได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท สกายเวลล์...
Read More
ฯพณฯ ชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร และที่ปรึกษา ปอมท. ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. เข้าร่วมงานแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร. อรรถกร เก่งพล ได้รับประกาศเกียรติคุณ อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563 ณ ห้อง อิเทอร์นิตี บอลรูม โรงแรม พูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพมหานคร
Read More
โครงการนัดพบแหล่งงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2564 (Engineering KMUTNB Super Hi-Tech Job Fair 2021) จัดโดยงานกิจการนักศึกษา วิศวฯ มจพ. ร่วมกับ บริษัท ซูเปอร์ เรซูเม่ จำกัด พบกับบริษัทชั้นนำของประเทศกว่า 200 บริษัท ณ บริเวณลานชั้น 1 อาคาร 81 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ.
Read More
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดกิจกรรม Pitching Day นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.เพชร เจียรนัยศิลาวงศ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร กล่าวต้อนรับและเปิดงาน “True 5G World of Smart Education with Temi Robot Boot Camps” พร้อมด้วยดร.เต็มสิริ ทรัพย์สมาน รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ผู้บริหาร บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของงาน เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้นำเสนอ idea ต่างๆ ที่มีต่อหุ่นยนต์ True 5G Temi Robot เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันการเขียนแอปพลิเคชั่นต่อหุ่นยนต์ True 5G Temi Robot เพื่อชิงเงินรางวัล 20,000 บาท จาก บริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยจะคัดเลือกตัวแทนของมหาวิทยาลัยเพียง 1 ทีม เพื่อไปเข้าร่วมการแข่งขันในรอบ...
Read More
1 2 3 8

Recent Posts

Recent Comments