✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th
✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th
ประชาสัมพันธ์

Category

งานวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ The Somchob Chaiyavej Lecture Series ในหัวข้อเรื่อง “Share and Learn: Research and Development in BCG (Bio-Circular-Green) Economy and Collaboration with Industries” ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.วิไล รังสาดทอง อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร อาหารและสิ่งแวดล้อม ในการเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ โดยจะจัดขึ้นในวันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมวิจิตรวาที ชั้น 3 อาคาร 81 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ จะต้องลงทะเบียนเข้าร่วมงานที่ https://forms.gle/cGHK94LUmqvzY8BEA ก่อนเท่านั้น! ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ...
Read More
ศาสตราจารย์ ดร.สมฤกษ์ จันทรอัมพร รองอธิการบดี ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.อุดมเกียรติ นนทแก้ว คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภดล วิวัชรโกเศศ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ และคณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมพิธีลงนามสัญญาร่วมทุนโครงการวิจัย โดยมี ดร. พศิน สืบทรัพย์อนันต์ นายวรุตม์ ธรรมกุล กรรมการบริษัท สมาร์ทสเตชั่น จำกัด ร่วมลงนามสัญญาร่วมทุนโครงการวิจัย โครงการระบบบูรณการอัจฉริยะ สำหรับสถานีอัดประจุไฟฟ้า ในการวิจัยและพัฒนาระบบบูรณการอัจฉริยะสำหรับสถานีอัดประจุไฟฟ้า (Intregated Charging System) โดยได้รับทุนส่วนหนึ่งจาก หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ซึ่งสถานีที่จะพัฒนาภายใต้ทุนวิจัยนี้ จะเป็นสถานีอัดประจุไฟฟ้าต้นแบบที่มีการนำเทคโนโลยีการบริหารควบคุมซอฟท์แวร์เข้ามาประยุกต์ใช้กับอุปกรณ์เครื่องชาร์จ ระบบกักเก็บพลังงาน (ESS : Energy Storage) และการพัฒนาแอพพลิเคชั่นสำหรับผู้ใช้งาน นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาพื้นที่สถานีด้วยศูนย์บริการรถยนต์และร้านกาแฟ โดยสถานีอัจฉริยะแบบครบวงจรดังกล่าวจะถูกนำมาเป็นศูนย์การเรียนรู้ให้แก่นักศึกษา เกี่ยวกับสถานีอัดประจุไฟฟ้าและยานยนต์พลังงานไฟฟ้า รวมถึงเป็นสถานีต้นแบบให้แก่ SMEs ที่ต้องการต่อยอดความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรมดังกล่าวอีกด้วยนอกจากนี้ ทางมหาวิทยาลัยยังได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท สกายเวลล์...
Read More
1 2 3 9

Recent Comments