✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th
✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th
ประชาสัมพันธ์

Category

ศาสตราจารย์ ดร.สมฤกษ์ จันทรอัมพร รองอธิการบดี ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.อุดมเกียรติ นนทแก้ว คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภดล วิวัชรโกเศศ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ และคณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมพิธีลงนามสัญญาร่วมทุนโครงการวิจัย โดยมี ดร. พศิน สืบทรัพย์อนันต์ นายวรุตม์ ธรรมกุล กรรมการบริษัท สมาร์ทสเตชั่น จำกัด ร่วมลงนามสัญญาร่วมทุนโครงการวิจัย โครงการระบบบูรณการอัจฉริยะ สำหรับสถานีอัดประจุไฟฟ้า ในการวิจัยและพัฒนาระบบบูรณการอัจฉริยะสำหรับสถานีอัดประจุไฟฟ้า (Intregated Charging System) โดยได้รับทุนส่วนหนึ่งจาก หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ซึ่งสถานีที่จะพัฒนาภายใต้ทุนวิจัยนี้ จะเป็นสถานีอัดประจุไฟฟ้าต้นแบบที่มีการนำเทคโนโลยีการบริหารควบคุมซอฟท์แวร์เข้ามาประยุกต์ใช้กับอุปกรณ์เครื่องชาร์จ ระบบกักเก็บพลังงาน (ESS : Energy Storage) และการพัฒนาแอพพลิเคชั่นสำหรับผู้ใช้งาน นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาพื้นที่สถานีด้วยศูนย์บริการรถยนต์และร้านกาแฟ โดยสถานีอัจฉริยะแบบครบวงจรดังกล่าวจะถูกนำมาเป็นศูนย์การเรียนรู้ให้แก่นักศึกษา เกี่ยวกับสถานีอัดประจุไฟฟ้าและยานยนต์พลังงานไฟฟ้า รวมถึงเป็นสถานีต้นแบบให้แก่ SMEs ที่ต้องการต่อยอดความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรมดังกล่าวอีกด้วยนอกจากนี้ ทางมหาวิทยาลัยยังได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท สกายเวลล์...
Read More
ฯพณฯ ชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร และที่ปรึกษา ปอมท. ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. เข้าร่วมงานแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร. อรรถกร เก่งพล ได้รับประกาศเกียรติคุณ อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563 ณ ห้อง อิเทอร์นิตี บอลรูม โรงแรม พูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพมหานคร
Read More
โครงการนัดพบแหล่งงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2564 (Engineering KMUTNB Super Hi-Tech Job Fair 2021) จัดโดยงานกิจการนักศึกษา วิศวฯ มจพ. ร่วมกับ บริษัท ซูเปอร์ เรซูเม่ จำกัด พบกับบริษัทชั้นนำของประเทศกว่า 200 บริษัท ณ บริเวณลานชั้น 1 อาคาร 81 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ.
Read More
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดกิจกรรม Pitching Day นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.เพชร เจียรนัยศิลาวงศ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร กล่าวต้อนรับและเปิดงาน “True 5G World of Smart Education with Temi Robot Boot Camps” พร้อมด้วยดร.เต็มสิริ ทรัพย์สมาน รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ผู้บริหาร บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของงาน เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้นำเสนอ idea ต่างๆ ที่มีต่อหุ่นยนต์ True 5G Temi Robot เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันการเขียนแอปพลิเคชั่นต่อหุ่นยนต์ True 5G Temi Robot เพื่อชิงเงินรางวัล 20,000 บาท จาก บริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยจะคัดเลือกตัวแทนของมหาวิทยาลัยเพียง 1 ทีม เพื่อไปเข้าร่วมการแข่งขันในรอบ...
Read More
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. จัดงาน The Somchob Chaiyavej Lecture Series นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.เพชร เจียรนัยศิลาวงศ์รองคณบดีฝ่ายบริหาร กล่าวต้อนรับศาสตราจารย์ ดร.จันทรพร ผลากรกุล อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี ผู้บรรยายพิเศษ The Somchob Chaiyavej Lecture Series ในหัวข้อเรื่อง “A journey of bringing laboratory PSA units to products” โดยมี ดร. สันติ เชื้อเต๊อะ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี เป็นผู้ดำเนินรายการวัตถุประสงค์ เพื่อเปิดโลกทัศน์ให้นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และผู้สนใจทั่วไปเรียนรู้และการทำงานในอนาคตของนักศึกษาด้วย งานวิจัยและนวัตกรรม จากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องเทคโนโลยีการดูดซับ กระบวนการหมักแบบไม่ใช้อากาศ และเทคโนโลยีเซลล์ไฟฟ้าเคมี และงานวิจัยเชิงปฏิบัติการที่มีส่วนร่วมสำคัญ ได้แก่ โครงการส่งเสริมไบโอดีเซลให้กับชุมชน มาร่วมแบ่งปันความรู้ เรื่อง “A journey of bringing...
Read More
รศ.ดร.อุดมเกียรติ นนทแก้ว คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ Mr.Katsuyuki Sakamoto, ประธานกรรมการบริหาร บริษัทยาสกาว่า อิเล็คทริก ประเทศไทย จำกัด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.อมรพันธุ์ พันธุ์โอภาส ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีหุ่นยนต์ และทีมคณาจารย์จาก Robot Academy ผศ.ดร.ธนพร โรจน์หิรัญสกุล ที่ปรึกษาหัวหน้าส่วนงานด้านหลักสูตรนานาชาติ และคณะผู้บริหารบริษัท ยาสกาว่า อิเล็คทริก (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตเทคโนโลยีไดรฟ์, ระบบอัตโนมัติที่ใช้ในอุตสาหกรรมและหุ่นยนต์ชั้นนำของโลก ร่วมจัดฝึกอบรมความรู้และทักษะด้านหุ่นยนต์และเทคโนโลยีให้กับนักศึกษาและบุคคลทั่วไป ทั้งนี้มีโรงเรียนเครือข่ายวิชาการเข้าร่วมในพิธี อาทิ โรงเรียนโยธินบูรณะ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศหอวัง นนทบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ และโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน ในวันี่ 22 กันยายน 2563 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม 328 ชั้น 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ.
Read More
วันนี้ (22 กันยายน 2563) นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน ในฐานะประธานกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “E Trans E” (Electric Transportation of EGAT) นวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของ กฟผ. พร้อมปล่อยขบวนรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า และเปิดตัวเรือโดยสารไฟฟ้าต้นแบบ โดยมีนายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ผู้ว่าการ กฟผ. คณะผู้บริหาร กฟผ.และผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมในพิธี ณ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง จ.นนทบุรีกฟผ. เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าในระบบขนส่งสาธารณะเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ช่วยลดปัญหาการปล่อยมลพิษทางอากาศและฝุ่น PM 2.5 จากภาคการขนส่ง และในปีนี้ กฟผ. มีเป้าหมายนำร่องวินมอเตอร์ไซด์ไฟฟ้าในพื้นที่ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี จำนวน 51 คัน โครงการนี้คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้รับทุนวิจัยในการดำเนินโครงการ โดยมีผศ.ดร.วรพจน์ มีถม เป็นหัวหน้าโครงการ โครงการนี้เป็นรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าที่จะมีสมรรถนะเหมาะสมต่อการให้บริการสาธารณะ มีการติดตั้งระบบ...
Read More
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับศิษย์เก่า องค์กรเครือข่ายพันธมิตรของ มหาวิทยาลัยด้านการวิจัยและเทคโนโลยี ผลิตนวัตกรรมที่สร้างมาจากองค์ความรู้ด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย ได้ส่งมอบตู้ตรวจโรคโควิด -19 ความดันบวก และตู้ตรวจโรคโควิด -19 ความดันลบนำโดยศ.รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมเกียรติ นนทแก้ว คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานพิธีส่งมอบตู้ตรวจโรคโควิด -19 ความดันบวก คัดกรองโรค โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทักษิณ แสงสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา อาจารย์ ดร.เต็มสิริ ทรัพย์สมาน รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ภาควิชาวิศวกรรมการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. หัวหน้าโครงการ พร้อมด้วยทีมผู้บริการ คณาจารย์ มจพ. ปราจีนบุรี เป็นสักขีพยาน ส่งมอบตู้ตรวจโรคโควิด -19 ความดันบวก คัดกรองโรค โดยมีทีมผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ร่วมรับมอบ พร้อมพาเยี่ยมชมสถานที่ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ นำเสนอแนวทาง และการแก้ไขปัญหาระบบต่าง ๆ ให้กับทางโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรีเมื่อวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 10.00...
Read More
1 2 3 8

Recent Comments