✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th
✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th
ประชาสัมพันธ์

Category

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.อุดมเกียรติ นนทแก้วคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวต้อนรับ คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. นำเสนอผลการดำเนินงานในรอบปี พร้อมพาเยี่ยมชมห้องบริการเพื่อการเรียนรู้ ห้องปฏิบัติการตามภาควิชาต่างๆ ระหว่างวันที่ 29 – 30 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ห้อง 212 อาคาร 81 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
Read More
ด้วยสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ (สศวพ.)เล็งเห็นความเดือดร้อนจากภาระค่าใช้จ่ายในแต่ละวันของนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (Coronavirus Diseases 2019, COVID-19)) ในประเทศไทยตั้งแต่ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2563 จนถึงปัจจุบันจึงเห็นสมควรดำเนินโครงการ “อาหารปันสุขจากพี่สู่น้อง” ซึ่งเป็นโครงการเพื่อเยียวยาความเดือดร้อนให้กับนักศึกษาของ มจพ. ให้มีอาหารรับประทานเพียงพอต่อการมาศึกษาที่มหาวิทยาลัย จากความช่วยเหลือของศิษย์เก่า เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น และยังสามารถช่วยลดภาระจากครอบครัวได้อีกด้วย เป็นนักศึกษา มจพ.– แสดงบัตรประจำตัวนักศึกษาเพื่อรับคูปอง เริ่มแจกคูปองวันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563 จำนวนคูปอง 500 ใบ/วัน* อ่านเงื่อนไขการรับและใช้คูปองก่อนใช้*รับคูปองได้ที่ ห้องสมาคมศิษย์เก่าวิศวะฯ ชั้น 1 อาคารค 81
Read More
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) พร้อมด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับศิษย์เก่า องค์กรเครือข่ายพันธมิตรของ มหาวิทยาลัยด้านการวิจัยและเทคโนโลยี ผลิตนวัตกรรมที่สร้างมาจากองค์ความรู้ด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย ได้ส่งมอบตู้ตรวจโรคโควิด -19 ความดันบวก นำโดยศ.ดร.สมฤกษ์ จันทรอัมพร รองอธิการบดี ฝ่ายวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานพิธีส่งมอบตู้ตรวจโรคโควิด -19 ความดันบวก คัดกรองโรค โดยมีอาจารย์ ดร.เต็มสิริ ทรัพย์สมาน รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ภาควิชาวิศวกรรมการ ผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. หัวหน้าโครงการ “ตู้ตรวจโรคโควิด-19 ความดันบวก” เป็นสักขีพยาน นพ.นพนันต์ แก้วสว่าง แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน และ แพทย์เวชบำบัดวิกฤต หัวหน้ากลุ่มงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เป็นผู้รับมอบ พร้อมด้วย นางวัชราภรณ์ โต๊ะทอง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หัวหน้างานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน นายปัญญา กล่ำเจริญ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป และทีมกลุ่มงานประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ เมื่อวันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ...
Read More
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. และ ศูนย์วิจัยเผากากของเสีย ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ โดย รศ.ดร.สมรัฐ เกิดสุวรรณ หัวหน้าศูนย์ฯ ร่วมกันวิจัยและสร้างเตาเผาขยะติดเชื้อขนาดเล็ก ใช้สำหรับเผาทำลายหน้ากากอนามัยและขยะติดเชื้ออื่น ๆ เป็นเตาเผาขยะระบบ 2 ห้องเผาไหม้ ทำให้ไม่มีเขม่าควัน และเครื่องนี้เผาจากล่างขึ้นบน สามารถกำจัดขยะได้ 12.6 kg/ชั่วโมง โดยใช้พลังงานไฟฟ้าตามบ้านเรือน เหมาะสำหรับสถานพยาบาลขนาดเล็ก และหน่วยงานอื่น ๆ โดยทางศูนย์ฯ ได้ส่งมอบเตาเผาต้นแบบให้กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (ระยอง) ในวันที่ 28 เมษายน 2563 เวลา 12.30-16.30 น.
Read More
เรื่อง แนวทางการใช้ห้องปฏิบัติการภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในช่วงการปิดทำการมหาวิทยาลัยเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร
Read More
1 2 3 4 5 8

Recent Comments