✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th
✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th
August 21, 2020

Day

ศาสตราจารย์ ดร.สมฤกษ์ จันทรอัมพร รองอธิการบดี ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.ปฏิพัทธ์ ทวนทอง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมเกียรติ นนทแก้ว คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ ดร.เต็มสิริ ทรัพย์สมาน รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ส่งมอบหุ่นยนต์เคลื่อนที่แบบหลายแกน ประยุกต์ฆ่าเชื้อด้วยแสง UVC แบบบังคับขับเคลื่อนล้อแมคคานั่ม ซึ่งโครงการดำเนินการภายใต้การวิจัย โครงการกิจกรรมสนับสนุนเพื่อเร่งการเติบโตของธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ บริษัท แมกซ์ แวลู เทคโนโลยี จำกัด โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ตระกูลทรัพย์ทวี อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์ หัวหน้าโครงการ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตาราจารย์ ดร.สถาพร วังฉาย อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์ และนักศึกษาคณะวิศวกรรมศษสตร์ มจพ. ร่วมส่งมอบหุ่นยนต์เคลื่อนที่แบบหลายแกน ประยุกต์ฆ่าเชื้อด้วยแสง UVC แบบบังคับขับเคลื่อนล้อแมคคานั่ม ให้แก่นายนมัส ศรีวานิชภูมิ ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท แมกซ์ แวลู...
Read More

Recent Posts

Recent Comments