✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th
✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th
May 2019

Month

🎉 ประกาศรายชื่อ นักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 1/2562 จำนวน 3 ประเภททุนการศึกษา ดังนี้ ทุนอุดหนุนวิชาการ หลักสูตรโครงการสมทบพิเศษ จำนวนทุนละ 21,000.00 บาท (สองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) จำนวน 19 คนทุนพัฒนาวิชาการ หลักสูตรปกติ (ทุนขาดแคลน) มอบทุนตามจำนวนเงินใบเสร็จค่าบำรุงการศึกษาและไม่เกินจำนวนเงินค่าบำรุงการศึกษาที่ชำระให้มหาวิทยาลัย จำนวน 53 คนทุนพัฒนาวิชาการ หลักสูตรปกติ (ทุนเรียนดี) จำนวนทุนละ 7,000.00 บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน) จำนวน 92 คน รายละเอียดและรายชื่อตามประกาศที่แนบ ทุนอุดหนุนวิชาการ หลักสูตรโครงการสมทบพิเศษ จำนวนทุนละ 21,000.00 บาท (สองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) จำนวน 19 คน (1)ทุนอุดหนุนวิชาการ หลักสูตรโครงการสมทบพิเศษ จำนวนทุนละ 21,000.00 บาท (สองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) จำนวน 19 คน (2)ทุนพัฒนาวิชาการ ทุนขาดแคลน...
Read More
ประกาศสำหรับนักศึกษาใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์แจ้งขอเปลี่ยนแปลงวันปฐมนิเทศและอบรมจริยธรรม นักศึกษาใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันศุกร์ ที่ 14 มิถุนายน 2562 เป็นในวันอังคาร ที่ 11 มิถุนายน 2562
Read More
1 2

Recent Comments