✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th
✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th
May 30, 2019

Day

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมเกียรติ นนทแก้ว คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับโรงเรียนโยธินบูรณะ นำโดยนายอดิศักดิ์ วิไลลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโยธินบูรณะ พร้อมคณะผู้บริหาร เพื่อพัฒนาด้านการเรียนการสอนให้มีศักยภาพ เผยแพร่และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญทางวิชาการด้านหุ่นยนต์และนวัตกรรม แก่นักเรียน นักศึกษา ครูผู้บ่มเพาะ นักประดิษฐ์ รวมถึงฝึกฝนนักศึกษาให้มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ห้องประชุม 328 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 9.00 – 12.00 น.
Read More

Recent Comments