wifi-menu

Image01\ Image02\ Image03\ Image06\ Image07\ Image08\ Image9\

-ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครเข้าร่วมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนกับวิทยาลัย KOSEN, Institute of National Colleges of Technology ปีการศึกษา 2557

-ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครเข้าร่วมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนกับวิทยาลัย University Tunku Abdul Rahman ประจำปีการศึกษา 2557

-ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยลัย ตำแหน่ง อาจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือวัดและอิเล็กทรอนิกส์ (กำหนดสอบคัดเลือก 19 ก.ย. 57)

-ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ 099/2557 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัย Kyushu Institute of Technology ปีการศึกษา 2557 (28 ส.ค. 57)

-แบบประเมินผลการปฏิบัติงานสายสนับสนุนฯ 1 ตค. 57

-แบบประเมินผลการปฏิบัติงานสายวิชาการ 1 ตค.57

-โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเขียนคู่มือปฏิบัติงาน การทำผลงานเชิงวิเคราะห์ และผลงานวิจัย"

-คำสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

-ขอความร่วมมือเสนอชื่อบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการปฏิบัติงานรับ - ส่งหนังสืองานสารบรรณ

-ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ

-ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งช่างเทคนิค ภาควิชาวิศวกรรมการผลิต

- ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการประจำส่วนงานวิชาการ เรื่อง การรับสมัครกรรมการประจำส่วนงานวิชาการ

-มติ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง "เงื่อนไขการรับบุคลากร สายวิชาการ"

-ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง "รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์"

-ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง ขอแก้ไขแผนการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

-ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

- คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง จ้างพนักงานพิเศษ

-ประกาศรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มจพ.

-ประกาศรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ.

-คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ยกเลิกคำสั่งมอบอำนาจ

-มติ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง เงื่อนไขการรับบุคลากร สายวิชาการ 

-ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  เรื่อง บัญชีเงินเดือนและค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย

-ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

-แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ introi-menu2 

-แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการ  introi-menu2

-การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานมหาวิทยาลัย (1 ตุลาคม 2556) 

-ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 3 อัตรา

-ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องมือทดลองการไหลในทางน้ำเปิดจำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

-ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

-ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  เรื่อง โครงการส่งเสริมการเพิ่มจำนวนบุคลากรสานยวิชาการให้มีคุณวุฒิปริญญาเอกและตำแหน่งทางวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2559

-สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ แจ้งปิดระบบงบประมาณ พัสดุ การเงิน และบัญชีกองทุนโดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

-ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  เรื่อง อัตราเงินเดือนและค่าตอบแทน และหลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนและค่าตอบแทน ตำแหน่งบริหารที่แต่งตั้งจากบุคคลภายนอก

-ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

-ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และการแต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มงาน

-ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การสรรหาหัวหน้าภาควิชา

-ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัย

-ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การดำรงตำแหน่งและการกำหนดสถานะของตำแหน่งบริหารที่แต่งตั้งจากบุคคลภายนอก

-ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง ผู้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ของพนีกงานมหาวิทยาลัย

- ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ (รายงานตัวภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2556

-รายงานความร่วมมือทางวิชาการกับ Guizhou Normal College สาธารณรัฐประชาชนจีน

-ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ

-ประกาศกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ

-ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556

-แบบฟอร์มการขอใช้บริการรถโดยสารปรับอากาศกรณีเร่งด่วน

-แจ้งดับกระแสภสยในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (23 ตุลาคม 2556)

-มติ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วาระพิเศษครั้งที่ 7/2556 เรื่อง กำหนดผลงานทางวิชาการที่เสนอขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

-ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือว่าด้วย การแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

-ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ

-ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บรืหารงานทั่วไป สังกัดภาควิชาวิศวกรรมการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ (1-25 ตุลาคม 2556)

-ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือนประจำปีของพนักงานมหาวิทยาลัย

-มติ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง เงื่อนไขการบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจและศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเหล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

-ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดสำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ (26 ก.ย. 56)

-ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์  สังกัดสำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ (รายงานตัวภายในวันที่ 1 ต.ค. 56)

-มติ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ขอความร่วมมือในการเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจำปี 2556 รอบที่ 2

-ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ 108/2556 เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดภาควิชาวิศวกรรมโยธา (รายงานตัวภายใน 16 ส.ค. 56)

-ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ 098/2556 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนทัศนศึกษากับมหาวิทยาลัย Kyushu Institute of Technology ปีการศึกษา 2556

-ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ 097/2556 เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งช่างเทคนิค สังกัดภาควิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ (รายงานตัวภายใน 2 ส.ค. 56)

-ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ (รายงานตัวภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2556)

-ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัดภาควิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ (3 ก.ค. 56)

-ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต (รายงานตัวภายในวันที่ 15 ก.ค. 56)

-ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง การนำรถเข้ามาภายในมหาวิทยาลัยของนักศึกษา

-แผนกลยุทธ์การเตรียมความพร้อมรองรับประชาคมอาเซียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 -ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในโครงการประกวดนวัตกรรม การประปานครหลวง 2556

-ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในโครงการประกวดผลงานด้านหุ่นยนต์และระบบอัติเพื่อกระบวนการผลิต

-คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่องแต่งตั้งหัวหน้าฝ่าย สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

-แนวปฏิบัติของโครงการส่งเสริมการเพิ่มจำนวนบุคลากรสายวิชาการคุณวุฒิปริญญาเอก และตำแหน่งทางวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙

 

 

 

 

-ตารางสอบประจำภาคการศึกษาที่ 1/2557

- การเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมขบวนวิชา ครั้งที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1/2557

- การปิดขบวนวิชาและตอน ครั้งที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1/2557

- การเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมขบวนวิชา ครั้งที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1/2557

- การปิดขบวนวิชาและตอน ครั้งที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1/2557

การสมัครขอรับทุนการศึกษา ประจำภาคการศึกษา 2/2557

-การเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมขบวนวิชา ครั้งที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1/2557 

-การปิดขบวนวิชาและตอน ครั้งที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1/2557

-ตารางสอบกลางภาคการศึกษาที่ 1/2557

-การชำระเงินค่าฝึกทักษะฝีมือเชิงช่างเบื้องต้น ประจำปีการศึกษา 2557 (สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ม.6)

-การเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมขบวนวิชา ครั้งที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1/2557 

-การปิดขบวนวิชาและตอน ครั้งที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1/2557

-ประกาศรับสมัคร TA สอนวิชา Computer Programming ภาคการศึกษาที่ 1/2557

-ผลการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (โครงการสมทบพิเศษ) ปีการศึกษา 2557

-ผลการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (Admission) ปีการศึกษา 2557

-ร่างรายละเอียดที่นักศึกษาต้องถือปฏิบัติในการเป็นนักศึกษาใหม่ สำหรับนักศึกษา Admission กลาง

-รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีโดยวิธีพิเศษ (โควต้าวิลแชร์) ประจำปีการศึกษา 2557

-กำหนดการปฐมนิเทศและอบรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่

-ผลการฝึกทักษะฝีมือเชิงช่างเบื้องต้น ประจำปี 2556 (ครั้งที่ 2)

-การเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมขบวนวิชา ครั้งที่ 1 ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษาที่ 2556

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2557

-ทุนพัฒนาวิชาการหลักสูตรปกติ (ทุนเรียนดี) ปีงบประมาณ 2557
-ทุนอุดหนุนวิชาการ หลักสูตรโครงการสมทบพิเศษ ปีการศึกษา 2557
-ทุนอุดหนุนการศึกษา มหาวิทยาลัยฯ ปีงบประมาณ 2557

-นักศึกษาสามารถประเมินการสอนได้ตั้งแต่ วันที่ 24 ก.พ. 2557 - วันที่ 14 มี.ค. 2557

-แจ้งสถานที่สอบวิชา 080303505 Table Tennis เฉพาะตอนที่ 3 - 9

-ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา (โครงการสมทบพิเศษ)

-ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา

-การสมัครขอรับทุนพัฒนาวิชาการหลักสูตรปกติ (ทุนเรียนดี) ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2557
-การสมัครขอรับทุนอุดหนุนการศึกษา (โครงการสมทบพิเศษ) ปีการศึกษา 2557
-การให้ทุนอุดหนุนการศึกษา (มหาวิทยาลัยฯ) ภาคการศึกษาที่ 1/2557

-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีโดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2557
-แบบฟอร์มยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา
-แบบฟอร์มสละสิทธิ์การเข้าศึกษา

-การเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมขบวนวิชา ครั้งที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2/2556
-การปิดขบวนวิชาและตอน ครั้งที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2/2556

-ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีโดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม)

-ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีโดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2557

-การเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมขบวนวิชา ครั้งที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2/2556
-การปิดขบวนวิชาและตอน ครั้งที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2/2556

-ประกาศที่นั่งสอบกลางภาคการศึกษาที่ 1/2556 และสามารถพิมพ์ตารางที่นั่งสอบได้ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ ชั้น3 อาคาร81

-ประกาศตารางสอบกลางภาคการศึกษาที่ 2/2556

-การเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมขบวนวิชา ครั้งที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2/2556
-การปิดขบวนวิชาและตอน ครั้งที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2/2556

-ผลการฝึกทักษะฝีมือเชิงช่างเบื้องต้น ประจำปีการศึกษา 2556

-แบบรับทราบการเปลี่ยนแปลงวันเวลาสอบปลายภาค
-แบบรับทราบขอโอนย้ายตอนเรียน
-แบบฟอร์มขอแจ้งซ่อมอุปกรณ์ห้องเรียน
-แบบฟอร์มขออนุมัติใช้ห้อง
-ขบวนวิชาที่เปิดสอนภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษาที่ 2556

Read more...

-ขอเชิญส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันประดิษฐ์หุ่นยนต์ประกอบล้อรถยนต์ (TPA Robo's Pitcrew Competition2015) (23 ม.ค. 58)

-ขอประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งซ่อมกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์

-ขอเรียนเชิญบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ ไปร่วมเชียร์และเป็นกำลังใจให้กับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ได้นำรถที่ผลิตขึ้นเองพร้อมกับระบบต่างๆที่ออกแบบใส่ลงในรถ ไปเข้าร่วมแข่งขันในรายการ TSAE Auto Challenge 2014 -15 Student Formula ณ. ณ สนามทดสอบไทยบริดจสโตน หนองแค สระบุรี ตั้งแต่วันศุกร์ท่ี14 – วันอาทิตย์ท่ี 16 พฤศจิกายน 2557

-ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์จะประชาสัมพันธ์โครงการในวันพฤหัสบดีที่ 6 พ.ย. 57

-ขอยกเลิกการแจกจ่ายและการใช้งานลิขสิทธิ์โปรแกรม Adobe Creative Suite6

- ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน Nikka Thailand 

- เรียนรู้เรื่องราวธุรกิจโรงไฟฟ้า ค้นหาเส้นทางอาชีพสู่ความสำเร็จ

-ขอแจ้งความไม่สะดวกในการสัญจรเข้า-ออก อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 18 ก.ย. 57 ประมาณ 2 สัปดาห์

-แบบประเมินความพึงพอใจต่อการประชาสัมพันธ์

-บริษัทในเครือไทยออยล์เข้ามารับสมัครงานในวันที่ 19 กันยายน 2557 เวลา 9-16.00 น. ณ บริเวณชั้น 1 อาคาร81

-บริษัท ยูนิจิน เวนเจอร์ส จำกัด ขอเชิญเข้าร่วมแข่งขันโครงการ Unigin Tech-Startups Challenge (campus) 2014 (สมัครจนถึง 26 ก.ย. 57)

-ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม มจพ. ประจำปี 2557 (สมัครจนถึงวันที่ 15 พ.ย. 57)

-ประชาสัมพันธ์โครงการเยี่ยมโรงงานศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยเข้าชมกิจการ กลุ่มบริษัท ไอ.ที.ซี (ร่วมกิจกรรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย)

-บมจ.ไทยคม ขอเชิญประกวดส่งแผนโครงงาน เพื่อเข้าประกวด "ต้นแบบจานดาวเทียมพร้อมใช้" โดยมีรางวัลทุนการศึกษา รวมกว่าแสนบาท

-บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม "PTT Universities CAREER Roadshow" เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ "พนักงานทุนปตท." และตำแหน่งงานที่เปิดรับ  (วันที่ 30 ก.ย. - 1 ต.ค.)

-ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ "ย่าโมโรโบคอน ๒๐๑๔"  ในวันที่ ๒๘ - ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๗

- มหาวิทยาลัยนเรศวรขอเชิญส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวิศวกรรมสาร เพื่อเผยแพร่และส่งเสริมความรู้ให้คณาจารย์และนิสิตได้นำเสนอผลงาน

- ขอเชิญเสนอผลงาน โครงการประกวดรางวัล "SEAMEO-Australia Education Links Award"

- ขอเชิญเสนอผลงาน โครงการประกวดรางวัล "SEAMEO-JAPAN Education for Sustainable Development"

-มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย รายละเอียดตามหนังสือ

-ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและกำหนดการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
-ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง ผลการเสนอชื่อการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

-สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งปิดระบบเพื่อปรับปรุงเครื่องแม่ข่าย ในวันที่ 5 - 6 กรกฎาคม เวลา 10.00 น. - 18.00 น.

-ประกาศ มจพ. เรื่อง กำหนดวันรับสมัคร และวันเลือกตั้งสมาชิกสภาคณาจารย์และพนักงาน

-ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง การประกวดวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาเครือข่ายพัฒนบริหารศาสตร์ (ตั้งแต่วันนี้ - วันศุกร์ที่ 4 กรกฎาคม 2557)

-ขอเชิญชวนส่งนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมทำการแข่งขัน ซีอาร์ยู โรบอทเกมส์ระดับอุดมศึกษาและ อาชีวศึกษา ครั้งที่ ๕ (ตั้งแต่วันนี้ ถึง 22 ส.ค. 57)

-ประกาศสำนักงานเขตบางซื่อ เรื่อง การให้บริการสูบสิ่งปฏิกูลและดูดไขมันนอกเวลาราชการ (วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

- ขอเชิญเข้าร่วมฟังการเสวนาทางวิชาการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สถาบันฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (ตั้งแต่วันนี้ - ๖ มิถุนายน ๒๕๕๗)

-รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมงาน บริษัท อินบิสโก้ จ.พระนครศรีอยุธยา หน้า 1, 2

-ขอเชิญเข้าร่วมงานมหกรรมการเงิน ครั้งที่ 14 "MONEY EXPO 2014" (8-11 พ.ค. 57)

-แจ้งดับกระแสไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วันที่ 4-5 พ.ค. 57 เวลา 8-20.00 น.

-ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันรายการ True Innovation Awards The New Era (1 เม.ย. - 31 พ.ค. 57)

-ขอแจ้งการปิดให้บริการห้องบริการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศในช่วงวันหยุดราชการต่อเนื่องเทศกาลวันสงกรานต์ 12-16 เมษายน 2557

-ศูนย์การศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัย Universiti Tunku Abdul Rahman (UTAR)

-ขอเชิญคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัยทุกท่านเลือกผู้แทนบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการเป็นคณะกรรมการสรรหาคณบดี

-สำนักงานวิทยทรัพยากร ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ ประจำปี 2557

-ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัย Kyushu Institute of Technology

-สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จะดำเนินการปิดระบบสารสนเทศบุคลากรมหาวิทยาลัย ในวันที่ 7-8 มีนาคม 2557

-สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เลื่อนวันเสด็จฯ แทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตร

-ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา กับมหาวิทยาลัย Keimyung University สาธารณรัฐ (เกาหลีใต้)

-สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จะดำเนินการปิดระบบสารสนเทศบุคลากรมหาวิทยาลัย ในวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2557

-มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ขอเชิญส่งบทความตีพิมพ์ในวิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต (ถึง 31 มี.ค. 57)
-ขอเชิญส่งนักศึกษาเข้าร่วมการประกวดออกแบบและผลิตโคมไฟ LED ภายใต้แนวคิด "คนรุ่นใหม่หัวใจรักสิ่งแวดล้อม" งาน LED Expo Thailand 2014 (22-24 พ.ค. 57)

-ขอแจ้งยกเลิกการสัมมนาประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาจาก Masdar Institute of Science and Technology (MIST)

-ขอเชิญร่วมส่งผลงานวิจัยเข้าประกวดโครงการ "ความคิดริเริ่มทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน" ครั้งที่ 7

-งานเปิดบ้าน TGGS นิทรรศการผลงานนวัตกรรมยอดเยี่ยม วันที่ 27-29 มกราคม 2557 เวลา 9.00-16.00 น. ณ อาคาร TGGS

-บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม (สระบุรี) จำกัด ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Chang Young Engineer Camp ครั้งที่ 6

-บริษัท โฟร์เพาเวอร์ พีค จำกัด ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม Let's explore on Tour : ค้นหาศักยภาพในตัวคุณ

-ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ของ สถาบันพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

-บันทึกข้อความ งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง การปรับเปลี่ยนระบบจราจรบริเวณคณะวิศวกรรมศาสตร์

-ขอเชิญส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมปฺ์ประเทศไทยครั้งที่ 21 ประจำปี 2557 (17-18 พฤษภาคม 2557)

-ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดโครงการ "นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมการบิน"

-สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)  ขอเชิญส่งนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันประดิษฐ์หุ่นยนต์เป้าบิน

-ขอแสดงความยินดีกับ ดร.กมล ตรรกบุตร นายกสภาวิศวกร ในโอกาสที่ได้รับรางวัล "AFEO Honorary Fellow Award" ประจำปี 2556

-บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี ประเทศไทย  จำกัด ขอเชิญร่วมงาน STT Innovation Symposium 10-12 ธันวาคม 2556

-กำหนดการแข่งขันประดู่แดงเกมส์ ประจำปี 2556

-IBM ประเทศไทย ขอเชิญส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน Mobile Application ภายใต้โครงการ Thai Mobilithon Contest 2013

-ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ UBU ROBOCON ครั้งที่ 11 (9-11 มกราคม 2556)

-ขอเชิญเข้าร่วมงาน "อนาคตเศรษฐกิจไทยภายใต้ประชาคมอาเซียน"  (28 ตุลาคม-6 พฤศจิกายน 2556)

-ขอเชิญส่งบทความทางวิชาการ งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และระดับชาตวิศวศึกษา ครั้งที่ 12

-ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 2014 (30 มกราคม 2557)

-ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงการติดตั้งและการใช้งานโปรแกรมป้องกันไวรัสในรูปแบบองค์กร (22 ตุลาคม 2556 เวลา 8.45-12.00) 

-มหาวิทยาลัย Mines ParisTech ฝรั่งเศษ เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อศึกษาต่อปริญญาโท

-ประชาสัมพันธ์โครงการบรรชาอุปสมบท - เนกขัมมะ  เทิดไท้ องค์ราชัน 86  พรรษา ประจำปี 2556

-มหาวิทยาลัย Mines ParisTech เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อศึกษาต่อปริญญาโท  (มีทุนการศึกษา)

-มหาวิทยาลัยบูรพา ได้เปิดศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม มหาวิทยาลัยบูรพา

-สถาบันภาษาและวัฒนธรรมเอ็ดดูเคชั่นสตูดิโอ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการค่ายภาษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์นานาชาติ รุ่นที่ 3 (ด้านภาษาอังกฤษ) ในวันที่ 15-31 ต.ค. 56

-ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมวิธีการนำเสนอวิทยานิพนธ์ทั้งแบบการนำเสนอแบบบรรยาย และนำเสนอด้วยโปสเตอร์ วันที่ 9 กันยายน 2556 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

-SCG ขอเชิญนิสิต นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ SCG Excellent Intership Program (โครงการฝึกงาน)

-ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมประกวดโครงการส่งเสริมการวิจัยสิ่งประดิษฐ์ และเครือข่ายนวัตกรรมอุดมศึกษา ประจำปี 2556 ภาคกลางและตะวันออกเฉียงเหนือ

-สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่วมการสัมนา "นโยบายส่งเสริมความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัย" ในงาน Thailand Research Expo 2013

-สถาบันคลังสมองของชาติ ขอเชิญเข้าร่วมหลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาคณะ รุ่น 1

-บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน จำนวน 80 อัตรา (ส่งประวัติภายในวันที่ 30 ก.ย. 56)

-ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง "Getting to know ICIT" (รู้จักสำนักคอมพิวเตอร์ฯ) (15-16 ส.ค. 56)
-ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการใช้งานโปรแกรม MATLAB และการประยุกต์ใช้งานของฟังก์ชัน GUI เบื้องต้น สำหรับบุคลากรภายใน (15 ส.ค. 56)

-ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประกวดผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ "บัณฑิตไทยไม่โกง" 
-
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ การแข่งขันฟุตบอลหุ่นยนต์ฮิวมานอยด์ ประจำปี 2556

-ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประกวด "บัณฑิตไทยไม่โกง"

-บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จะเข้ามาตั้งบูธรับสมัครงาน ในวันที่ 22-23 ส.ค. 56 เวลา 09.00-16.30 น. ณ บริเวณชั้น1 อาคาร81

-สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มจพ. ขอแจ้งปิดระบบเนื่องจากการดับกระแสไฟฟ้าของมหาวิทยาลัย (ปิดบริการ ตั้งแต่วันที่ 20-23 ก.ค. 56)

Read more...

-บริษัท สยามมิชลิน จำกัด จเข้ามารับสมัครงานในวันที่ 22 ม.ค. 58 เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้อง 326

-ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

-ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งช่างเทคนิค (สมัครจนถึงวันที่ 19 ธ.ค. 57)

-ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักงานคณบดี (รับสมัครภายใน 30 ก.ย. 57)

-ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งช่างเทคนิค สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเคมี (สมัครจนถึง 19 ก.ย. 57)

-ประกาศ มจพ. เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย "ตำแหน่งอาจารย์" จำนวน ๑ อัตรา (ตั้งแต่วันนี้ - ๒๙ ส.ค. ๕๗)

-บริษัท นิสสัน มอเตอร์ เอเชีย แปซิฟิค จำกัด ขอประชาสัมพันธ์เรื่องการรับสมัครงานแก่นักศึกษาผู้ที่สนใจ ที่กำลังจะจบการศึกษาในปี 2557

-บริษัท สยาม เอ๊น เอส เค สเตียริ่ง ซิสเต็มส์ จำกัด เปิดรับสมัครงานในสาขาวิศวกรอุตสาหการ เครื่องกล การผลิด ไฟฟ้า หลายอัตรา

บริษัท HGST รับสมัครพนักงานสาขาต่าง ๆตำแหน่ง financial Recruitment HRD/OD specialis

บริษัท Japanes Company รับสมัครพนักงานตำแหน่ง Programmer, Engineer

ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง "รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย" ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมการผลิต จำนวน ๑ อัตรา (ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ ๒๙ ส.ค. ๕๗ )

ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง "รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ" ตำแหน่งช่างเทคนิค" (ตั้งแต่วันที่ 17 มิ.ย. - 31 ก.ค. 57)

ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร จำนวน ๑ อัตราสังกัดภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ (ตั้งแต่วันที่ ๕ มิ.ย. - ๒๕ ก.ค. 57

ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งช่างเทคนิค จำนวน ๑ อัตรา สังกัดภาควิชาวิศวกรรมการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ตั้งแต่ 22 พ.ค. -  18 มิ.ย. พ.ศ. 57)

ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์ (สมัครจนถึงวันที่ 8 พ.ค. 57)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ขอเพิ่มคุณสมบัติการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหารและช่างเทคนิค สังกัดสำนักงานคณบดี (รายงานตัววันที่ 1 พ.ค. 57)

เปิดรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานราชการ ครั้งที่ 1/2557 (สมัครจนถึง 19 พ.ค. 57)
ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมโยธา (รายงานตัวภายในวันที่ 1 มิ.ย. 57)

ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งช่างเทคนิค สังกัดสำนักงานคณบดี (สมัครจนถึงวันที่ 22 เมษายน 2557)
ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัดสำนักงานคณบดี (สมัครจนถึงวันที่ 22 เมษายน 2557)

การบินไทย เปิดรับสมัครนักบิน ระหว่างวันที่ 1-18 เมษายน 2557

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ขยายระยะเวลาสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ (จนถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2557)

Read more...

-แบบสรุปราคากลางงานค่าวัสดุและแรงงาน งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการไฟฟ้าพื้นฐานและห้องหม้อแปลง ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ (27 พ.ย. 57)

-ร่างขอบเขตงาน (Term of Reference: TOR) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการอาคารปฏิบัติการวิศวกรรมโยธา เคมี และไฟฟ้าอุตสาหกรรม ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

-ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ (โฆษณาและเผยแพร่) จำนวน 5 รายการ (24 พ.ย. 57)

-ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง สอบราคาจ้าง ปรับปรุงห้องปฏิบัติการไฟฟ้าพื้นฐานและหม้อแปลงไฟฟ้า (24 พ.ย. 57)

-ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ระบบสื่อสารข้อมูลเพื่อการเรียนการสอน จำนวน 1 ระบบ ระบบ fiber optic เชื่อมโยงอาคาร 81 กับอาคารวิศวกรรมโยธา จำนวน 1 ระบบ (ยื่นซองประกวดราคาวันที่ 21 พ.ย. 57)

-ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้าง ที่มิใช่งานก่อสร้าง รายการ ชุดเครื่องเสียงสำหรับห้องบรรยาย จำนวน 3 รายการ (7 พ.ย. 57)

-ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้าง ที่มิใช่งานก่อสร้าง รายการ โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 5 รายการ (7 พ.ย. 57)

-ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้าง ที่มิใช่งานก่อสร้าง รายการ ระบบรักษาความปลอดภัยด้วยกล้องวงจรปิด (7 พ.ย. 57)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสภาพแวดล้อมเพื่อเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

-ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องเรียนภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ชั้น4 อาคาร81 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ระหว่างวันที่ 6-11 พ.ย. 57)

-ร่างขอบเขตงานและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงสภาพแวดล้อมเพื่อเป็นองค์กรแห่งเรียนรู้

-ร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการปรับปรุงห้องเรียนภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ชั้น4 อาคาร81 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. (จำนวน 66 หน้า)

-ร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการ ระบบสื่อสารข้อมูลเพื่อการเรียนการสอน จำนวน 1 ระบบ และระบบ fiber optic เพื่อเชื่อมโยงอาคารฯ จำนวน 1 ระบบ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ.

-ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องเรียนภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ชั้น4 อาคาร81 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (ยื่นซองประกวดราคาร ในวันที่ 4 พ.ย. 57)

-ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้าง ที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์รายการระบบสื่อสารข้อมูลเพื่อการเรียนการสอน จำนวน 1 ระบบ และระบบ fiber optic เชื่อมโยงอาคาร81 กับอาคารวิศวกรรมโยธา จำนวน 1 ระบบ (13 ต.ค. 57)

-ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้าง ที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ จัดจ้างปรับปรุงห้องเรียนภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม ชั้น4 อาคาร81 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1 งาน

-ประกาศ มจพ.  เรื่อง "ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารวิศวกรรมศาสตร์" (10 ก.ย. 57)

-ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ  การจัดจ้าง 1.ปรับปรุงบริเวณชั้น 4 อาคาร 88 (5 สิงหาคม 2557)

-ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบเครือข่ายอาคาร 89 (ยื่นซองสอบราคาระหว่างวันที่ 19 ส.ค. - 1 ก.ย. 57)

-ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง สอบราคาจ้างติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันนก (ยื่นซองสอบราคา 15-28 ส.ค. 57)

-ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ  การจัดซื้อครุภัณฑ์ INSTRUMENTAION AMPLIFIER (23 ก.ค. 57)

-ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ กล้องถ่ายภาพความร้อน (24 ก.ค. 57)

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ชื่อโครงการ โหลดอิเล็กทรอนิกส์แบบไฟฟ้ากระแสตรงชนิดโปรแกรมได้ (18 ก.ค. 57)

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ชื่อโครงการ ชุดทดลองระบบแขนกลอุตสาหกรรมชั้นสูง (29 ก.ค. 57)

-ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ ชุดทดลองระบบแขนกลอุตสาหกรรมชั้นสูง (ยื่นซองสอบราคา 29ก.ค.-13ส.ค. 57)

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ชื่อโครงการ  การจัดจ้าง 1.ปรับปรุงห้อง LAB  อาคาร 88 จำนวน 1 งาน

-ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ (วัสดุสำนักงาน) (ยื่นซองสอบราคา 24 ก.ค. - 5 ส.ค. 2557)

-ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ (17 ก.ค. 57)

-ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง สอบราคาจ้างทาสีภายนอก

-ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการ จัดซื้อ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ชุดแหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้า (18 ก.ค. 57)

-ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการ จัดซื้อ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ชุดดิจิตอลมัลติมิเตอร์ (18 ก.ค. 57)

-ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร์ ขนาด 3000 และขนาด 2800 ANSL (19 ก.ค. 57)

-ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุรายการ เครื่องคำนวณทางวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน ๑,๗๘๒ เครื่อง

-ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์  มีความประสงค์จะจัดซื้อ รถตู้โดยสาร ขนาด ๑๑ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน

-ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ การจัดจ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าสำหรับชุดเตาหลอมและชุด Cooling และติดตั้งระบบหล่อเย็นเตาหลอม (19 มิ.ย. 57)

-ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ วัสดุ (19 มิ.ย. 57)
-ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ รถตู้โดยสาร ขนาด 11 ที่นั่ง (17 มิ.ย. 57)

-ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุ รายการ เก้าอี้ฟังบรรยาย (ยื่นซองสอบราคา 27 มิ.ย. - 7 ก.ค. 57)

-ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ ชุดกล้องวงจรปิด จำนวน 1 ชุด (1 มี.ค. 57)
-ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการ ระบบกระจายสัญญาณภาพ 1 ระบบ (24 มิ.ย. 57)
-ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการ LED TV ขนาด 55 นิ้ว พร้อมติดตั้ง (23 มิ.ย. 57)

-ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช้งานก่อสร้าง (25 มิ.ย. 57)

-ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการ ครุภัณฑ์การศึกษา (19 มิ.ย. 57)

-ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการ ครุภัณฑ์สำนักงาน (29 พ.ค. 57)
-ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการ โต๊ะทดลองปฏิบัติการเครื่องมือวัด (29 พ.ค. 57)

-ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ ชุดฝึกทดลองท้านด้านยานยนต์ จำนวน ๑ ชุด (ยื่นซองสอบราคาระหว่าง 26 พ.ค - 5 มิ.ย. 2557)

-ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการ  การจัดซื้อครุภัณฑ์ พัดลมแรงดันสูง จำนวน 4 ตัว

-ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง สอบราคาครุภัณฑ์ รายการชุดปฏิบัติการศึกษาด้านความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า (ยื่นซองสอบราคาระหว่างวันที่ 9-28 เมษายน 2557)

-ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  ชื่อโครงการ  การจัดซื้อครุภัณฑ์ โต๊ะปฎิบัติการพร้อมอ่างล้าง จำนวน 3 ชุด

-ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องมือทดลองการไหลในทางน้ำเปิดจำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

-ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

-ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการ การจัดจ้าง  ซ่อมเครื่องปั๊มแบบกลไก  จำนวน 1 งาน

-ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการ  การจัดซื้อครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จำนวน 15 เครื่อง

-ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ ชุดฝึกทดสอบการสั่นสะเทือน (กำหนดยื่นซองระหว่างวันที่ 20-30 ม.ค. 57)

-ตารางแสดงววงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการ  การจัดซื้อครุภัณฑ์ หอทำความเย็น  
-ตารางแสดงววงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการ  การจัดซื้อครุภัณฑ์ ชุดระบบภาพและเสียงสำหรับห้องปฎิบัติการเคมี  ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์
-ตารางแสดงววงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการ  การจัดซื้อครุภัณฑ์ เตาเผาอุณหภูมิสูง

-ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้าง ที่มิใช่งานก่อสร้าง

-ร่างขอบเขตของงาน (TOR) เครื่องทดสอบการคืบของวัสดุ

-ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (เครื่องตรวจวัด Aerosol และเครื่องตรวจวัด Air Velocity)

-ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (เครื่องออสซิลโลสโคป)

-ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 17 เครื่อง)

-ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสระะและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้าง ที่มิใช่งานก่อสร้าง

-ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสระะและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้าง ที่มิใช่งานก่อสร้าง

-ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสระะและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้าง ที่มิใช่งานก่อสร้าง

-ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

-ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง รายการ เครื่องวิเคราะห์สัญญาณไฟฟ้ากล้ามเนื้อ Biofeedback จำนวน 1 ชุด

-ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

-ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาจ้างบริการงานทำความสะอาดอาคาร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ยื่นซองวันที่ 28 ส.ค. 56)

-ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ ชุดปฏิบัติการเซลล์เชื้อเพลิงชนิดเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอน (ยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันที่ 13-23 ส.ค. 56)

-ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ ชุดทดลองอิเล็กทรอนิกส์กำลัง (ยื่นซองสอบราคาระหว่าง 7-19 ส.ค. 56)

-ร่างขอบเขตของงานจ้างเหมาบริการงานทำความสะอาดอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

-ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ เครือข่ายคอมพิวเตอร์หลัก Core Switch จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ยื่นซองสอบราคาวันที่ 7 ส.ค. 56)

-(ร่าง) ขอบเขตงาน (Term of Reference: TOR) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครือข่ายคอมพิวเตอร์หลัก Core Switch คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ.  (ยื่นซอง 17 ก.ค. 56)

-ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์  เรื่อง ขอบเขตงาน (TOR) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครือข่ายคอมพิวเตอร์หลัก Core Switch (11 ก.ค. 56)

-ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุ รายการ เก้าอี้สำหรับห้องปฏิบัติการ ห้องประชุมและห้องพักอาจารย์ (ยื่นซอง 8-19 ก.ค. 56) (9 ก.ค. 56)

-ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครุภัณฑ์รายการ ครุภัณฑ์ (ภาควิชาวิศวกรรมเคมี) จำนวน 12 รายการ (ยื่นซองวันที่ 18 ก.ค. 56) (8 ก.ค. 56)

-ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์  เรื่อง ขอบเขตงาน (TOR) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครือข่ายคอมพิวเตอร์หลัก Core Switch

-ปรับปรุงร่าง TOR ครุภัณฑ์ภาควิชาวิศวกรรมเคมี 12 รายการ

-ข้อกำหนดรายการครุภัณฑ์สำหรับประกอบอาคารปฏิบัติการรวมเทคโนโลยีขั้นสูงของภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์

-ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการเครื่องมือวัดและระบบอัตโนมัติของภาควิชาวิศวกรรมการผลิต  (ยื่นซองสอบราคา 5-17 มิ.ย. 56)

Read more...

-การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยจะเข้ามารับสมัครในวันที่ 10 ม.ค. 58 เวลา 13.00 น. ณ ห้อง 326

-สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล ระหว่างวันที่ 3 ธ.ค. 57 - 13 ม.ค. 58

-ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอกจาก Masdar Institute

-สำนักงานโครงการทุนการศึกษาพานาโซนิคในประเทศไทย เปิดรับสมัครทุน Panasonic fuure gear scholarship ในวันที่ 17 กันยายน 2557 เวลา 13-16.00 น. ณ ห้อง 326 อาคาร 81

-ขอความอนุเคราะห์ส่งนักศึกษาเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษหลักสูตรการเรียนการสอน และทุนการศึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญจาก Masdar Institute of Science and Technology (4 ก.ย. 57)

-ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครเข้าร่วมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัย Kyushu institute of Technology ปีการศึกษา 2557

-ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง "รับสมัครบุคลากรเพื่อรับทุกอุดหนุนการศึกษาภายในประเทศ ระดับ ปริญญาเอก"

-สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยเปิดรับสมัครทุนการศึกษา จากรัฐบาลออสเตรเลีย (ปิดรับสมัครในวันที่ 30 มิถุนายน 2557)

-ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครบุคลากรเพื่อรับทุนอุดหนุนการศึกษาภายในประเทศ ระดับปริญญาเอก

- มูลนิธิการศึกษาไทย - อเมริกัน ได้เปิดรับสมัครแข่งขันชิงทุน เพื่อสรรหาอาจารย์ที่สอนภาษาอังกฤษในไทย ไปสอนภาษาไทยที่มหาวิทยาลัยในสหรัฐ  ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๙ มิถุนายน

- ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ได้จัดสรรทุนนักวิจัย

- ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมฟังการสัมมนาประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาจาก Masder Institute

-สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยุ่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ ประจำปี 2557

-มหาวิทยาลัย Mines ParisTech เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อศึกษาต่อปริญญาโท  (มีทุนการศึกษา)

-เปิดรับสมัคร "ทุนสนับสนุน ส่งเสริมการจดวิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์และเครื่องหมายทางการค้า"

-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเซี่ยเหมิน ให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี

-ขอเชิญสมัครทุนสนับสนุนจาก Canada Fund for Local Initiatives (CFLI) (สมัครจนถึงวันที่ 28 มิ.ย. 56)

-มูลนิธิการศึกษาไทย-เยอรมัน เปิดรับสมัครแข่งขันชิงทุน Fullbright Foreign Langauge Teaching Assistant Program (FLTA)

-ศูนย์ center for Chinese Studies (CCS) ไทเป มอบทุนวิจัย จำนวน 2 ทุน

-สาธารณรัฐประชาชนจีน ให้ทุนการศึกษาภาษาจีนประจำปีการศึกษา 2556 (สมัครภายในวันที่ 19 เมษายน 2556) 

 -สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ขอเชิญเสนอผลงานหรืองานวิจัย เข้ารับรางวัล Prince of Asturias Awards ประจำปี 2013  (ภายใน 14 มีนาคม 2556)

-สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านการเกษตร  (ภายในวันที่ 5 มิถุนายน 2556)

-สำนักงาน ก.พ. ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาในสถาบันการศึกษาในประเทศ ประจำปี 2556

-งานวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอให้แจ้งความจำนงในการไปเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ (รอบสอง) (ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2555)

-ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง การให้ทุนและการคัดเลือกบุคลากรสายวิชาการศึกษาต่อต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2555-2560 (สมัครถึง 9 กรกฎาคม 2555)

-องค์การยูเนสโกร่วมกับรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน มอบทุนภายใต้โครงการ UNESCO/People's Republic of China-The Great Wall Co-Sponsored Fellowships Programme จำนวน 25 ทุน (ภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555)

-บ.ผลธัญญะฯ มอบหมวกนิรภัย ให้คณะวิศวกรรมศาสตร์

-BETAGRO เข้าหารือความร่วมมือในโครงการสหกิจศึกษากับคณะวิศวกรรมศาสตร์

-ขอแสดงความยินดีกับทีม iRAP_Robust คว้ารางวัลชนะเลิศ CRU Robot 2014

-บุคลากรวิศวฯ ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นบุคลากรที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2557

-วิศวฯ นำผลงานแสดงในงาน  “Engineer’2014”

-ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.ประยุทธ อัครเอกฒาลิน ที่ได้รับทุนเมธีวิจัยอาวุโส สกว.

-ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.อุบลรัตน์  หวังรักษ์ดีสกุล ที่ได้รับรางวัล Excellence Presentation Award

-วิศวฯ ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง

-สมาคมศิษย์เก่าวิศวฯ มอบทุนการศึกษาให้นักศึกษา Wheel Chair

-คณาจารย์และนักศึกษาเข้าเยี่ยมชมโรงเรียนนายเรืออากาศ

-โครงการอบรมและเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การบริหารหลักสูตรที่สัมพันธ์กับ TQF และ SAR

-ผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

-นายนนทวัฒน์ แดนเวียง สมาชิกทีมแชมป์โลกหุ่นยนต์กู้ภัยปี 2556 เนเธอร์แลนด์ iRAP_Furious ได้รับ “ทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2557”

-คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมงาน Open House 2014  

-มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรีอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์บรรยายพิเศษในงาน  “วิจัยปริทรรศน์ วาระ 2”

-คณะผู้บริหารร่วมหารือความร่วมมือกับสมาคมศิษย์เก่าฯ

-การประชุมคณะกรรมการส่วนงานวิชาการคณะวิศวกรรมศาสตร์ สัญจร ครั้งที่ 10/2557

- ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลฯ จัดงานเกษียณอายุราชการแด่ รศ.ดร.ศิริศักดิ์ หาญชูวงศ์

- งานเกษียณอายุราชการบุคลากรฯ ประจำปี 2557

วิศวฯ เข้าร่วมหารือและเยี่ยมชมศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก

-MAE ลงนามความรวมมือกับ AVIA

-ผลงานอาจารย์วิศวฯ เครื่องกล ได้รับรางวัล Best Paper Award

-มจพ.มอบหุ่นยนต์เก็บกู้ทำลายวัตถุระเบิด EOD ให้กับ กรมสรรพาวุธทหารบก

-วิศวฯ จัดบรรยายพิเศษทุนศึกษาต่อที่ Masdar Institute of Science and Technology

-คณะครูและนักเรียน รร.ศรีธรรมราชศึกษา เข้าเยี่ยมชมคณะฯ

-สโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557

-วิศวฯ เจรจาความร่วมมือกับ Kosen, Institute of National Colleges of Technology

-วิศวฯ จัดอบรมบุคลากรใหม่ ประจำปี 2557

-วิศวฯ เข้าร่วมจัดนิทรรศการ “วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2557”

-วิศวฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ไร้สาย (ประดู่แดง V1)

-พิธีมอบทุนเพื่อสนับสนุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จาก บมจ.จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล ( 8 ส.ค. 57)

-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 20

-คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์  รอบปีการศึกษา 2556

-วิศวฯ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง “การเขียนคู่มือปฏิบัติงาน การทำผลงานเชิงวิเคราะห์ และผลงานวิจัย”

-โครงการนำนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 สู่ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี

-ภาควิชาวิศวกรรมเคมี เป็นเจ้าภาพจัดงานแสดงผลงานและมอบรางวัลในโครงการ STISA ครั้งที่ 7

-อาจารย์ MPTE เจรจาความร่วมมือทางวิชาการและบรรยายพิเศษทางวิชาการ

-ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลฯ เข้าเยี่ยมชมและเจรจาความร่วมมือกับ บ. เอวิเอ แซทคอม จก.

-ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลฯ ให้การต้อนรับนักเรียนจาก ร.ร.มหิดลวิทยานุสรณ์ เข้าเยี่ยมชม

-คณะวิศวกรรมศาสตร์  ขอแสดงความยินดีกับทีมหุ่นยนต์ iRAP_Robust คว้ารางวัล “นักประดิษฐ์ยอดเยี่ยม” และ กองเชียร์ Devil Team รับรางวัล “รองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันหุ่นยนต์ ABU Robot Contest Thailand 2014
-อรัญ แบล็ทเลอร์ ตัวแทนทีม iRAP_Furious ให้สัมภาษณ์หนังสือ ALL Magazine

-วิศวฯ ร่วมงาน KM Sharing Day

-งานปีใหม่ประจำปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2557

-ร่วมงานแถลงข่าว “การแข่งขันหุ่นยนต์ ABU ชิงแชมป์ประเทศไทย 2557”

-ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ RDC 2014

-วิศวฯ จัดเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ด้านการจัดการเรียนการสอน”

-ทำบุญภาควิชาวิศวกรรมเคมี

-คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำแผนผังงานเพื่อเตรียมความพร้อมการให้บริการรองรับ AEC”

-ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ จัดสัมมนาบุคลากร เรื่อง "การจัดทำหลักสูตรสาขาวิสซกรรมเครื่องกล"

-video สัมมนาคณะวิศวกรรมศาสตร์

-คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับทีม iRAP_the marked ones คว้ารางวัลชนะเลิศ การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2557

-งานวิจัยฯ จัดเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานบริการวิชาการฯ”

-ผู้เชี่ยชาญ Rosenheim University of Applied Sciences ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน เข้าร่วมเจรจาความร่วมมือกับคณะฯ

-นศ.วิศวฯ โยธา มจพ. คว้ารางวัลเหรียญทองการแข่งขันแก้ปัญหาทางวิศวกรรมปฐพี ครั้งที่ 2
-ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.สมฤกษ์ จันทรอัมพร เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลตำราดีเด่นจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร
-นศ.วิศวฯ โยธา มจพ. รับรางวัลเหรียญเงิน การประกวดโครงงานด้านวิศวกรรมปฐพี ประจำปีการศึกษา 2556

-วิศวฯ จัดสัมมนาบุคลากร ประจำปี 2557 เรื่อง ก้าวต่อไปของคณะวิศวกรรมศาสตร์ในทศวรรษหน้า

-งานวันแห่งความภาคภูมิและผูกพัน แด่ Pro. Dr. Ashwani K. GUPTA ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2555
-คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2555

-Crown Emirates Company ร่วมเจรจาแลกเปลี่ยนข้อมูลกับคณะวิศวกรรมศาสตร์

-อบรมเชิงปฏิบัติการ “การป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น”

-จัดอบรม Refresh your English # 3

-วิศวฯ เจรจาความร่วมมือกับ The University of Manchester

-วิศวฯ จัดเสวนาผู้บริหารในโครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติ ครั้งที่ 2

-วิศวฯ เจรจาขยายความร่วมมือกับ KIT

-คณะวิศวกรรมศาสตร์  ได้จัดพิธีเปิดและทำบุญอาคารปฏิบัติการเทคโลยีขั้นสูง

-คณะวิศวกรรมศาสตร์ ครอบรอบปีที่ 50

-นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้รับรางวัลชมเชย จากการส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม เข้ารวมการประกวด “ผลงานด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเพื่อกระบวนการผลิต” (RACMP2013)

-นศ. MPTEคว้ารางวัล POSCO
-นศ. ปริญญาเอก MPTE สำเร็จการศึกษาในความร่วมมือกับฝรั่งเศส

-ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 4

-ผู้บริหาร Liverpool John Moores University เยี่ยมชมคณะวิศวกรรมศาสตร์
-วิศวฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Refresh your English
-งานเกษียณอายุราชการบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2556
-นักศึกษาแลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่าง KIT กับ KMUTNB
-นักศึกษาวิศวฯ รับรางวัลการประกวด “นวัตกรรม การประปานครหลวง”
-คณะวิศวกรรมศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.สมรัฐ เกิดสุวรรณ ที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณจากวุฒิสภา

-นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมวัสดุฯ ได้รับรางวัลในงาน  4th  RMUTIC

-ขอแสดงความยินดีกับทีม RoboAC คว้ารางวัลชนะเลิศ และทีม iRAP_ปูนขาว รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันหุ่นยนต์สร้างบ้าน “Home Builder Robot Contest 2013”

-ขอแสดงความยินดีกับทีม iRAP_PRIMARY  รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ3 การแข่งขัน Yamo Robocon 2013
-ศิษย์เก่าวิศวฯ มอบทุนการศึกษา
-ตัวแทนกลุ่มบริษัทโตโยต้าเข้าพบคณบดี

-นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. ผ่านเข้ารอบ 20 ทีม สุดท้าย Brand’s Gen ปีที่ 6

-งานพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ฯ เปิดตัว “ชุมนุมนักประดิษฐ์ แห่งวิศวกรรมศาสตร์ มจพ.”
-งานพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ฯ จัดอบรม “เทคนิคการเขียนร่างคำขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาให้สัมฤทธิ์ผล”
-งานพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ฯ เข้าร่วมจัดนิทรรศการ “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2556”

-คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รอบปีการศึกษา 2555 เข้าตรวจเยี่ยมคณะวิศวกรรมศาสตร์  มจพ.
-นักศึกษาวิศวฯ ได้รับทุนศึกษาต่อที่ราชอาณาจักรสวีเดน
-วิศวฯ จัดโครงการอบรมผู้บริหาร เรื่อง การบริหารโครงการใหม่เพื่อก้าวสู่อาเซียนให้ประสบความสำเร็จ

-คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รอบปีการศึกษา 2555 เข้าตรวจเยี่ยมคณะวิศวกรรมศาสตร์  มจพ.
-นักศึกษาวิศวฯ ได้รับทุนศึกษาต่อที่ราชอาณาจักรสวีเดน

Read more...

-วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม

-วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม

-ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการสมาร์ท เอ็ดดูเคชั่น และแผนที่  (11-13 พฤศจิกายน 2556)

-ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเรื่อง เทคโนโลยีระบบแจ้งเตือนเลิงไหม้ และระบบดับเพลิงอัตโนมัติขั้นสูง สำหรับ Data Center 

-ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรภาครัฐในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ปีงบประมาณ 2557

-ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การประยุกต์ใช้ Google Apps สำหรับองค์กร รุ่นที่ 2" (9 พฤศจิกายน 2556)

-ปตท. ขอเชิญเข้าร่วมงานนิทรรศการและการสัมมนา "PTT Group Sustainable Logistics Symposium" (5-8 พฤศจิกายน 2556)

-สภาวิศวกร ขอเชิญเข้าร่วมงานเวนาเรื่อง "ความคืบหน้ากฏระเบียบและการบังคับใช้ใบอนุญาติประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมในประเทศอาเซียน" (15 พฤศจิกายน)

-วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา "มาตรฐานห้องสะอาดในประเทศไทย" (14-17 พฤศจิกายน 2556)

-วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม อบรม สัมนา การประชุม และนิทรรศการ

-ขอเชิญส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุม Canada-ASEAN Education Forum (17 พฤศจิกายน 2556) 

-ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการเสวนา เรื่อง เรียนรู้ภาษาอังกฤษกับอาจารย์ Wanda รู้จัก "นายา" ในโลกนวนิยาย

-ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ ปอมท. ประจำปี 2556 (15-16 พฤศจิกายน 2556)

-ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ASTem 2014 (23-25 เมษายน 2557)

-ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุนานาชาติ Asia Creativity and Innovation Conferences 2013 (27 กันยายน 2556)

-ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา หัวข้อ "การศึกษาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน" (2 ตุลาคม 2556)

-ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นด้านเทคนิค เรื่อง "มาตรฐานและแนวทางการตรวจประเมินความปลอดภัย" (27 กันยายน 2556)

-ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุนานาชาติ Asia Creativity and Innovation Conferences 2013 (27 กันยายน 2556)

-ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคลขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม ประจำเดือนพฤศจิกายน

-ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติและนำเสนอผลงาน (28-30 พฤศจิกายน 2556)

-ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา (5-8 พฤศจิกายน 2556)

-ขอเชิญเข้าร่วมอบรมวิธีการทดสอบผลิตภัณฑ์ตู้เย็น ในโครงการเครือข่ายศูนย์ทดสอบเครื่องจักรอุปกรณ์ และวัสดุเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

-ขอเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการและแสดงนิทรรศการ ประจำปี 2556 "Leadership in Eco Industrial Town Development (29-30 ต.ค. 56)

-ขอเชิญเข้าร่วมงาน HP WorkStation Education Customer Seminar  (13 ก.ย. 56)

-ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ชีวสารสนเทศกับการวิเคราะห์ทางด้านพันธุศาสตร์ประชากร วันที่ 30-31 ต.ค. 56

-ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ Techno Preneurship Boot Camp (30ก.ย. - 4ต.ค. 56)
-ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเรื่อง Irrigation and fertigation (30ก.ย. - 3ต.ค. 56)

-ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดการพิพิธภัณฑ์ ประจำปี 2556 (10-13 ก.ย. 56)
-ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ ปอมท. ประจำปี 2556 (14-15 พ.ย. 56)
-ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ ครั้งที่ 20 มหาวิทยาลัยไทยบนเวทีโลก (30 ต.ค. 56)

-ขอเชิญร่วมงานอภิปรายเรื่อง พัฒนาทุนมนุษย์ไทยก้าวไกลสู่ AEC (10 ก.ย. 56)

-ขอเชิญส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร (ภายในวันที่ 15 ก.ย. 56)

-ขอเชิญประชุมวิชาการ เรื่อง เหตุการณ์น้ำมันรั่วสู่ทะเล และวิธีการแก้ไขป้องกันทางเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม (5-6 ก.ย. 56)
-ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 55 ปี มจพ. (13 ก.ย. 56)
-ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ KKU-IENC 2014 (27-29 มี.ค. 56)

-คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ Eco-Energy and Materials Science and Engineering Symposium ในวันที่ 18-21 ธ.ค. 56
-สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาเกษตรศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ประจำปี 2556 จำนวน 7 โครงการ (ช่วงเดือน ต.ค.-พ.ย. 56)

-สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา (6 ก.ย. 56)

-ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ เรื่อง งานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมกับการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (21 ส.ค. 2556)

-ขอความอนุเคราะห์ในการจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม เรื่ องการบริหารทรัพยการมนุษย์สำหรับผู้จัดการและหัวหน้างาน รุ่น 6 (25-26 ก.ย. 2556) 

Read more...