wifi-menu

ข่าวบริการการศึกษา

-การเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมขบวนวิชา ครั้งที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 2/2557
-การปิดขบวนวิชาและตอน ครั้งที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 2/2557

-การปิดขบวนวิชาและตอน ครั้งที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2/2557

-การเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมขบวนวิชา ครั้งที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2/2557 

-การเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมขบวนวิชา ครั้งที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2/2557

-การปิดขบวนวิชาและตอน ครั้งที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2/2557

-ตารางสอบประจำภาคการศึกษาที่ 1/2557

- การเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมขบวนวิชา ครั้งที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1/2557

- การปิดขบวนวิชาและตอน ครั้งที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1/2557

- การเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมขบวนวิชา ครั้งที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1/2557

- การปิดขบวนวิชาและตอน ครั้งที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1/2557

การสมัครขอรับทุนการศึกษา ประจำภาคการศึกษา 2/2557

-การเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมขบวนวิชา ครั้งที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1/2557 

-การปิดขบวนวิชาและตอน ครั้งที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1/2557

-ตารางสอบกลางภาคการศึกษาที่ 1/2557

-การชำระเงินค่าฝึกทักษะฝีมือเชิงช่างเบื้องต้น ประจำปีการศึกษา 2557 (สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ม.6)

-การเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมขบวนวิชา ครั้งที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1/2557 

-การปิดขบวนวิชาและตอน ครั้งที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1/2557

-ประกาศรับสมัคร TA สอนวิชา Computer Programming ภาคการศึกษาที่ 1/2557

-ผลการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (โครงการสมทบพิเศษ) ปีการศึกษา 2557

-ผลการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (Admission) ปีการศึกษา 2557

-ร่างรายละเอียดที่นักศึกษาต้องถือปฏิบัติในการเป็นนักศึกษาใหม่ สำหรับนักศึกษา Admission กลาง

-รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีโดยวิธีพิเศษ (โควต้าวิลแชร์) ประจำปีการศึกษา 2557

-กำหนดการปฐมนิเทศและอบรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่

-ผลการฝึกทักษะฝีมือเชิงช่างเบื้องต้น ประจำปี 2556 (ครั้งที่ 2)

-การเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมขบวนวิชา ครั้งที่ 1 ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษาที่ 2556

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2557

-ทุนพัฒนาวิชาการหลักสูตรปกติ (ทุนเรียนดี) ปีงบประมาณ 2557
-ทุนอุดหนุนวิชาการ หลักสูตรโครงการสมทบพิเศษ ปีการศึกษา 2557
-ทุนอุดหนุนการศึกษา มหาวิทยาลัยฯ ปีงบประมาณ 2557

-นักศึกษาสามารถประเมินการสอนได้ตั้งแต่ วันที่ 24 ก.พ. 2557 - วันที่ 14 มี.ค. 2557

-แจ้งสถานที่สอบวิชา 080303505 Table Tennis เฉพาะตอนที่ 3 - 9

-ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา (โครงการสมทบพิเศษ)

-ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา

-การสมัครขอรับทุนพัฒนาวิชาการหลักสูตรปกติ (ทุนเรียนดี) ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2557
-การสมัครขอรับทุนอุดหนุนการศึกษา (โครงการสมทบพิเศษ) ปีการศึกษา 2557
-การให้ทุนอุดหนุนการศึกษา (มหาวิทยาลัยฯ) ภาคการศึกษาที่ 1/2557

-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีโดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2557
-แบบฟอร์มยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา
-แบบฟอร์มสละสิทธิ์การเข้าศึกษา

-การเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมขบวนวิชา ครั้งที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2/2556
-การปิดขบวนวิชาและตอน ครั้งที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2/2556

-ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีโดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม)

-ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีโดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2557

-การเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมขบวนวิชา ครั้งที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2/2556
-การปิดขบวนวิชาและตอน ครั้งที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2/2556

-ประกาศที่นั่งสอบกลางภาคการศึกษาที่ 1/2556 และสามารถพิมพ์ตารางที่นั่งสอบได้ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ ชั้น3 อาคาร81

-ประกาศตารางสอบกลางภาคการศึกษาที่ 2/2556

-การเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมขบวนวิชา ครั้งที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2/2556
-การปิดขบวนวิชาและตอน ครั้งที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2/2556

-ผลการฝึกทักษะฝีมือเชิงช่างเบื้องต้น ประจำปีการศึกษา 2556

-แบบรับทราบการเปลี่ยนแปลงวันเวลาสอบปลายภาค
-แบบรับทราบขอโอนย้ายตอนเรียน
-แบบฟอร์มขอแจ้งซ่อมอุปกรณ์ห้องเรียน
-แบบฟอร์มขออนุมัติใช้ห้อง
-ขบวนวิชาที่เปิดสอนภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษาที่ 2556

-ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุน ปีงบประมาณ 2557

-การเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมขบวนวิชา ครั้งที่ 8 ภาคการศึกษาที่ 1/2556
-การปิดขบวนวิชาและตอน ครั้งที่ 8 ภาคการศึกษาที่ 1/2556

-ประกาศการฝึกทักษะฝีมือเชิงช่างเบื้องต้น ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2556 (เปลี่ยนแปลงนักศึกษาเครื่องกล)

- นักศึกษาสามารถประเมินการสอนได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 23 กันยายน - วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2556 โดยผ่านระบบการประเมินการสอนอาจารย์ของมหาวิทยาลัย คลิกที่นี่ (ซึ่งนักศึกษาสามารถประเมินการสอนได้โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของอี เมล์ของมหาวิทยาลัย สามารถตรวจสอบชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านได้ในระบบสารสนเทศเพื่องานทะเบียนนัก ศึกษา ดังรูปภาพ คลิกดูตัวอย่างที่นี่)

-การเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมขบวนวิชา ครั้งที่ 7 ภาคการศึกษาที่ 1/2556
-การปิดขบวนวิชาและตอน ครั้งที่ 7 ภาคการศึกษาที่ 1/2556

-การสมัครขอรับทุนพัฒนาวิชาการหลักสูตรปกติ (ทุนเรียนดี) ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2556
-การสมัครขอรับทุนพัฒนาวิชาการหลักสูตรปกติ (ทุนขาดแคลน) ภาคการศึกษา 2/2556 และ 1/2557
-การให้ทุนอุดหนุนการศึกษา (มหาวิทยาลัยฯ) ภาคการศึกษาที่ 2/2556
-ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา

-การเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมขบวนวิชา ครั้งที่ 6 ภาคการศึกษาที่ 1/2556
-การปิดขบวนวิชาและตอน ครั้งที่ 6 ภาคการศึกษาที่ 1/2556

-ประกาศตารางคุมสอบกลางภาค 1/2556 (สำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่)

-การเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมขบวนวิชา ครั้งที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 1/2556
-การปิดขบวนวิชาและตอน ครั้งที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 1/2556

-การชำระเงินค่าฝึกทักษะฝีมือเชิงช่างเบื้องต้น ประจำปีการศึกษา 2556 ครั้งที่ 2

-ประกาศที่นั่งสอบกลางภาคการศึกษาที่ 1/2556 และสามารถพิมพ์ตารางที่นั่งสอบได้ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ ชั้น3 อาคาร81

-การเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมขบวนวิชา ครั้งที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1/2556
-การปิดขบวนวิชาและตอน ครั้งที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1/2556

-ประกาศตารางสอบกลางภาคการศึกษาที่ 1/2556
-การเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมขบวนวิชา ครั้งที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1/2556
-การปิดขบวนวิชาและตอน ครั้งที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1/2556

-การเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมขบวนวิชา ครั้งที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1/2556
-การปิดขบวนวิชาและตอน ครั้งที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1/2556

-การชำระเงินค่าฝึกทักษะฝีมือเชิงช่างเบื้องต้น สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1

-การเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมขบวนวิชา ครั้งที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1/2556
-การปิดขบวนวิชาและตอน ครั้งที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1/2556

-ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (Admissions) ประจำปีการศึกษา 2556
-ระบบการชำระเงินนักศึกษาใหม่

-ขบวนวิชาที่เปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาที่ 2556

-กำหนดการสำหรับนักศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Admissions) ประจำปีการศึกษา 2556

-ผลการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (โควตากีฬา/ศิลปวัฒนธรรม/หุ่นยนต์ และโครงการรับตรง)4 ปี และ 2-3 ปี 2556

-ระบบการชำระเงินนักศึกษาใหม่

-ประกาศผลการสอบคัดเลือกสาขาวิชาวิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด (582) เพิ่มเติม

-กำหนดการโครงการนำนักศึกษาใหม่สู่ มจพ.ปราจีนบุรี ประจำปีการศึกษา 2556

-ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุน ปี 2556

 

-ประกาศผลการเรียนอย่างไม่เป็นทางการ

-ขบวนวิชาภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556

-ผลการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (โควตากีฬา/ศิลปวัฒนธรรม/หุ่นยนต์ และโครงการรับตรง)

 

-การเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมขบวนวิชา ครั้งที่ 6 ภาคการศึกษาที่ 2/2555
-การปิดขบวนวิชาและตอน ครั้งที่ 6 ภาคการศึกษาที่ 2/2555
-การฝึกทักษะฝีมือเชิงช่างเบื้อนต้น ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2555

 -การปิดขบวนวิชาและตอน ครั้งที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 2/2555

-ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการศึกษา (มหาวิทยาลัยฯ) ภาคการศึกษาที่ 1/2556 

-ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง การสมัครขอรับทุนพัฒนาวิชาการหลักสูตรปกติ (ทุนเรียนดี) ประจำภาคการศึกษา 1/2556 

 

 -ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีด้วยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2556 (โควต้าเรียนดี)

 

 

-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีด้วยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2556 (โควต้าเรียนดี)