wifi-menu

-วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม

-วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม

-ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการสมาร์ท เอ็ดดูเคชั่น และแผนที่  (11-13 พฤศจิกายน 2556)

-ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเรื่อง เทคโนโลยีระบบแจ้งเตือนเลิงไหม้ และระบบดับเพลิงอัตโนมัติขั้นสูง สำหรับ Data Center 

-ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรภาครัฐในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ปีงบประมาณ 2557

-ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การประยุกต์ใช้ Google Apps สำหรับองค์กร รุ่นที่ 2" (9 พฤศจิกายน 2556)

-ปตท. ขอเชิญเข้าร่วมงานนิทรรศการและการสัมมนา "PTT Group Sustainable Logistics Symposium" (5-8 พฤศจิกายน 2556)

-สภาวิศวกร ขอเชิญเข้าร่วมงานเวนาเรื่อง "ความคืบหน้ากฏระเบียบและการบังคับใช้ใบอนุญาติประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมในประเทศอาเซียน" (15 พฤศจิกายน)

-วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา "มาตรฐานห้องสะอาดในประเทศไทย" (14-17 พฤศจิกายน 2556)

-วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม อบรม สัมนา การประชุม และนิทรรศการ

-ขอเชิญส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุม Canada-ASEAN Education Forum (17 พฤศจิกายน 2556) 

-ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการเสวนา เรื่อง เรียนรู้ภาษาอังกฤษกับอาจารย์ Wanda รู้จัก "นายา" ในโลกนวนิยาย

-ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ ปอมท. ประจำปี 2556 (15-16 พฤศจิกายน 2556)

-ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ASTem 2014 (23-25 เมษายน 2557)

-ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุนานาชาติ Asia Creativity and Innovation Conferences 2013 (27 กันยายน 2556)

-ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา หัวข้อ "การศึกษาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน" (2 ตุลาคม 2556)

-ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นด้านเทคนิค เรื่อง "มาตรฐานและแนวทางการตรวจประเมินความปลอดภัย" (27 กันยายน 2556)

-ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุนานาชาติ Asia Creativity and Innovation Conferences 2013 (27 กันยายน 2556)

-ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคลขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม ประจำเดือนพฤศจิกายน

-ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติและนำเสนอผลงาน (28-30 พฤศจิกายน 2556)

-ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา (5-8 พฤศจิกายน 2556)

-ขอเชิญเข้าร่วมอบรมวิธีการทดสอบผลิตภัณฑ์ตู้เย็น ในโครงการเครือข่ายศูนย์ทดสอบเครื่องจักรอุปกรณ์ และวัสดุเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

-ขอเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการและแสดงนิทรรศการ ประจำปี 2556 "Leadership in Eco Industrial Town Development (29-30 ต.ค. 56)

-ขอเชิญเข้าร่วมงาน HP WorkStation Education Customer Seminar  (13 ก.ย. 56)

-ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ชีวสารสนเทศกับการวิเคราะห์ทางด้านพันธุศาสตร์ประชากร วันที่ 30-31 ต.ค. 56

-ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ Techno Preneurship Boot Camp (30ก.ย. - 4ต.ค. 56)
-ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเรื่อง Irrigation and fertigation (30ก.ย. - 3ต.ค. 56)

-ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดการพิพิธภัณฑ์ ประจำปี 2556 (10-13 ก.ย. 56)
-ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ ปอมท. ประจำปี 2556 (14-15 พ.ย. 56)
-ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ ครั้งที่ 20 มหาวิทยาลัยไทยบนเวทีโลก (30 ต.ค. 56)

-ขอเชิญร่วมงานอภิปรายเรื่อง พัฒนาทุนมนุษย์ไทยก้าวไกลสู่ AEC (10 ก.ย. 56)

-ขอเชิญส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร (ภายในวันที่ 15 ก.ย. 56)

-ขอเชิญประชุมวิชาการ เรื่อง เหตุการณ์น้ำมันรั่วสู่ทะเล และวิธีการแก้ไขป้องกันทางเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม (5-6 ก.ย. 56)
-ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 55 ปี มจพ. (13 ก.ย. 56)
-ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ KKU-IENC 2014 (27-29 มี.ค. 56)

-คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ Eco-Energy and Materials Science and Engineering Symposium ในวันที่ 18-21 ธ.ค. 56
-สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาเกษตรศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ประจำปี 2556 จำนวน 7 โครงการ (ช่วงเดือน ต.ค.-พ.ย. 56)

-สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา (6 ก.ย. 56)

-ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ เรื่อง งานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมกับการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (21 ส.ค. 2556)

-ขอความอนุเคราะห์ในการจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม เรื่ องการบริหารทรัพยการมนุษย์สำหรับผู้จัดการและหัวหน้างาน รุ่น 6 (25-26 ก.ย. 2556) 

-ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง IEE Thailand Workshop2013: Tools, Publication and  Strategy (19 ส.ค. 56)

-ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนานำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง การศึกษาผลกระทบจากการเจรจาความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยและสหภาพยุโรป (13 ส.ค. 56)
-ขอเชิญเข้าร่วมฟังการเสวนาทางวิชาการเรื่อง อุกทกภัย 2556 พร้อมรับมือหรือซ้ำรอย 2554 (30 ส.ค. 56)

-วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ขอเชิญเข้าร่วมอบรบ ศึกษาดูงาน จำนวน 5 โครงการ (ช่วงเดือน ส.ค.-ก.ย. 56)

-ขอเชิญเข้าร่วมฟังสัมมนาวิชาการและเข้าชมนิทรรศการเทคโนโลยีดิจิทัล Thaibex2013 (25-28 ก.ค. 56)
-ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร Step-by-Step to Executing EdPEx (26-27 ก.ย. 56)
-ขอเชิญเข้าร่วมงาน/เสนอผลงาน "การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39 (วทท. 39) (21-23 ต.ค. 56)
-ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3 (7 ส.ค. 56)
-ขอเชิญเข้าร่วมหลักสูตร ผู้บริหารงานวิชาการเพื่อสังคม รุ่นที่ 3 (24-28 ต.ค. 56)

-ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติด้านเวชสารสนเทศ ครั้งที่ 2 (27-29 พ.ย. 56)

-ขอเชิญเข้าร่วมฟังสัมมนาวิชาการ Energy Symposium2013 เรื่อง "Energy for Green Economy" (8 ส.ค. 56)
-ขอเชิญเข้าร่วมเสวนาเรื่อง "รู้ทันป้องกันภัยจากเบาหวาน" (7 ส.ค. 56)
-ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2556 (5-6 ก.ย. 56)

-ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ "งานวิจัยคุณธรรมอาเซียน" (26 ก.ค. 56)
-สำนักคอมพิวเตอร์ฯ มจพ. ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการใช้งานโปรแกรม Photoshop CS6 สำหรับบุคลากรภายใน (29-31 ก.ค. 56)
-สำนักคอมพิวเตอร์ฯ มจพ. ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรม SPSS เพื่องานวิจัย (5-6 ส.ค. 56)
-ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติทางด้านนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี2014 (22-24 ม.ค. 2557)
-ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง Stach Update2013: The 7th International Conference on Starch Technology (21-22 พ.ย. 56)
-บริษัท ชไนเดอร์ อิเล็กทริค (ประเทศไทย) จำกัด ขอเชิยเข้าร่วมสัมมนา Xperience Efficiency2013 (6 ส.ค. 56)

-ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา ส่งเสริมการประชุมนานาชาติ ครั้งที่ 18 (5-7 ก.ย. 56)

-ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย จำนวน 8 หลักสูตร (ช่วงเดือน ส.ค.-พ.ย. 56)
-ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายเรื่อง "STEM Education: การจัดการศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์" (8 ก.ค. 56)

-ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม ให้กับบุคลากรทางการศึกษา (ช่วงเดือน ก.ค.-ส.ค. 56)

-ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการพูด การเป็นพิธีกร และการนำเสนอด้วยวาจา  (3 ส.ค. 56)
-ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา (2 ก.ย. 56)

-ขอเชิญร่วมสัมมนาระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างข้อกำหนดฉลากเขียวสำหรับ บริการซักน้ำและบริการซักแห้งและบริการทำความสะอาด (12 ก.ค. 56)
-ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ (4-7 ก.ย. 56)
-ขอเชิญส่งบทความวิชาการและเข้าร่วมประชุม CAFEO31 (10-14 พ.ย. 56)

-ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่" (ระหว่างวันที่ 29-31 ก.ค. 56)
-ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร จำนวน 7 หลักสูตร
-ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การบริหารงานอุดมศึกษาระดับสูง (สำหรับผู้บริหารสายสนับสนุน) (ระหว่างวันที 7 ส.ค. - 18 ก.ย. 56)

-สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร S&T Management for Professional Researchers (8 ส.ค.-9 ก.ย. 56)
-ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างข้อกำหนดฉลากเขียวสำหรับ บริการจัดประชุมสัมมนา (4 ก.ค. 56)
-ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา "Giving Computing Power to Schools with desktop Virtualization Solution (21 มิ.ย. 56)
-ขอเชิญเข้าร่วมงานเวทีรับฟังความคิดเห็นเรื่อง สินค้ายานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์กับการเปิดเจรจาความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับสหภาพยุโรป (26 มิ.ย. 56)
-ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการสถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศระดับชาติประจำปี 2556 (23 ส.ค. 56)
-ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา Automotive Summit2013 "Moving Towards Global Green Automotive Industry" (20-21 มิ.ย. 56)
-ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเผยแพร่ผลการดำเนินงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (25 มิ.ย. 56)
-ขอเชิญร่วมสัมมนาระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างข้อกำหนดฉลากเขียวสำหรับผลิตภัณฑ์ตรายาง หมึกประทับตรา และแท่นประทับตรา (10 ก.ค. 56)
-ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตร คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 15 (2 ก.ย. 56)
-ขอเชิญเข้าร่วมประชุมหัวข้อ Basic Space Technology (20-23 ต.ค. 56)

-ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสัมมนาวิชาการ เรื่อง มาตรฐานสายไฟฟ้าใหม่ มอก. 11-2553 (28 มิ.ย. 56)

-ขอเชิญร่วมสัมมนาระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างข้อกำหนดฉลากเขียวสำหรับ "การบริการให้เช่าเครื่องถ่ายเอกสารและบริการสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทกระดาษ" (1 ก.ค. 56)

-ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง "It is Dangerous out there: Understanding Earthquakes and Communicating What Happens" (27 มิ.ย. 56)

-สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมรับการฝึกอบรม 2556
-วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมและฝึกอบรม
-AIT Asian Institute of Technology ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรม "Pump Station and Purification Pant for Water Works (29ส.ค.-3ก.ย. 2556)

-สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง หลักการและแนวทางปฏิบัติตามระเบียบพัสดุภาครัฐ (15-16 ก.ค. 56)

-ขอเชิญเข้าร่วมงานเวทีรับฟังความคิดเห็นเรื่อง สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กับการเปิดเจรจาความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับสหภาพยุโรป (7 มิ.ย. 56)
-ขอเชิญร่วมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยในมมมองของ สมศ สกอ และมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา (26 มิ.ย. 56)
-ขอเชิญเย้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์กรดไขมันและลิปิดในจุลินทรีย์เพื่อการประยุกต์ใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ (7-9 ส.ค. 56)
-ขอเชิญร่วมสัมมนาระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างข้อกำหนดฉลากเขียว ผลิตภัณฑ์รองเท้า (21 มิ.ย. 56)

-ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ The First Symposium on Microbial Technology for food and Energy Security (25-27 พ.ย. 56)

-ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมประกวดภาพถ่ายเพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนสำหรับครู ประจำปี 2556 ภายใต้หัวข้อ Building a Shared Southeast Asian (SEA) Identity (ส่งภายในวันที่ 15 มิ.ย. 56)

-ขอเชิญส่งโครงการแนวปฏิบัติที่ดีเด่น ในการพัฒนาความเป็นนานาชาติฯ เข้าประกวดประจำปี 2556 (ส่งภายใจวันที่ 31 ก.ค. 56)

-ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง โลจิสติกส์ไทยสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (1 กรกฎาคม 2556)
-ขอเชิญร่วมสัมมนาระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างข้อกำหนดฉลากเขียว ผลิตภัณฑ์เตาหุงต้มในครัวเรือนใช้กับก๊าซปิโตรเลียมเหลว ผลิตภัณฑ์กระทะไฟฟ้า และผลิตภัณฑ์เครื่องล้างจาน (13 มิถุนายน 2556)

-ขอเชิญเข้าร่วมอบรม Application of Pumping Equipment (28-29 พ.ค. 56)
-ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการของบริษัท Public Training (ช่วงเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2556)

-ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์ในระดับชาติ ครั้งที่ 23 และในระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3 (ระหว่างวันที่ 17-18 ตุลาคม 2556)
-ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมนานาชาติ ในหัวข้อ Engineering for Sustainable ASEAN (17-20 พฤศจิกายน 2556)

-ขอเชิญฟังบรรยายเกี่ยวกับเครื่องวิทยุสื่อสารในกิจการเคลื่อนที่ทางบกและกิจการประจำที่ (15 พฤษภาคม 2556)

-ขอเชิญเข้าร่วมงานฉลองครบงานฉลองครบรอบ 20 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (21-23 พฤษภาคม 2556)

-ขอเชิญร่วมสัมนาระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างข้อกำหนดฉลากเขียว “ที่นอน” ในวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2556

-ขอเชิญร่วมสัมนาระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างข้อกำหนดฉลากเขียว “กาว” ในวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2556

-ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการและส่งผลงานเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 39 (วทท 39) ระหว่างวันที่ 21-23 ตุลาคม 2556

-ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมหลักสูตร วิศวกรการเชื่อมสากล ระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม-25 ตุลาคม 2556

-ขอเชิญร่วมสัมนาระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างข้อกำหนดฉลากเขียว “ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดสำหรับถ้วยชาม” ในวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2556

-ขอเชิญร่วมสัมนาระดมความคิดเห็นเกียวกับร่างข้อกำหนดฉลากเขียว “เครื่องฉายดิจิตอล” ในวันที่ 30 เมษายน 2556 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องฟิร์จูน 3 ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพฯ

-ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารทรัพยากรบุคคล หัวข้อ”เติมความรู้เตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” ระหว่างวันที่ 9-10 พฤษาคม 2556
-ขอเชิญส่งกรณีศึกษาเพื่อนำเสนอในการประชุมสัมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2556 ระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน 2556
-ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 2-3 ธันวาคม 2556

-ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติด้านเวชสารสนเทศ(TMI) ในระหว่างวันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2556
-ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระดับอาเซียน จำนวน 2 โครงการ (ช่วงเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 2556)
-ขอเชิญร่วมสัมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง”การเพิ่มคุณค่า ตำรา และหนังสือวิชาการระดับอุดมศึกษา” วันที่ 16-18 พฤษภาคม2556

-ขอเชิญเข้าร่วมประชุมผู้นำด้านน้ำแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่2 ระหว่างวันที่ 14-20 พฤษาคม 2556

-ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 5 (1 สิงหาคม 2556 )

-ขอเชิญสมัครรับทุนฝึกอบรม IATSS forum รุ่นที่51,52 (ระหว่างเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม และ กันยายน-พฤศจิกายน 2557)

-สำนักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติเปิดอบรมเทคนิคการสอนภาษาจีน (9-23 เมษายน 2556)
-ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การบริหารงานอุดมศึกษาระดับสูง (1 พฤษภาคม-14 มิถุนายน 2556)

-อินเดีย เปิดฝึกอบรมนานาชาติหลักสูตร Second International Training Course on Navigation and Satellite Position System (ระหว่างวันที่ 17 มิถุนายน-12 กรกฎาคม 2556)
-สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 10 โครงการ (ช่วงมีนาคม-ธันวาคม 2556)

-องค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรม 2 โครงการ(ช่วงกรกฎาคม-สิงหาคม 2556)

-ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคล ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรมจำนวน 17 หลักสูตร

-ชมรมพุทธศาสตร์สากล ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม ให้กับบุคลากรทางการศึกษา" (29 มี.ค. - 19 พ.ค. 56)

-วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมและสัมนา (1 มี.ค. - 31 พ.ค. 56)

-วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการบรรยายพิเศษเรื่อง "การเตรียมความพร้อมเพื่อเลื่อนระดับใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสำหรับคณาจารย์" (3 พ.ค. 56)

-สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมอบรม จำนวน 11 หลักสูตร (ช่วงเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2556)
-มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติการพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน ประจำปี 2556 (9-12 พ.ค. 56)

-ขอเชิญเข้าร่วมเสนอผลงานทางวิชาการและประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านเอเชียศึกษา (17-19 ก.พ. 56)
-ขอเชิญผู้บริหารเข้ารับฝึกอบรมหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการองค์กรภาครัฐแนวใหม่
-ขอเชิญเสนอหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเป็นสาธารณกุศล

-วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญเข้าร่วมอบรม จำนวน 13 เรื่อง (ช่วงเดือนมีนาคม-กรกฎาคม 2556)
-สำนักงานเลขาธิการซีมีโอ ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวด SEAMEO-Australia Education Links Award2013 (ส่งภายใน 15 ก.ย. 56)
-มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาและนิทรรศการวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 9 (24-28 มิ.ย. 56)

-วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญส่งบทความและเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 2 (ระหว่างวันที่ 30-31 พ.ค. 56)

-มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอาบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การวิเคราะห์คุณภาพข้อสอบด้วยโปรแกรม MS Excel","การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Free ware Program R","การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นด้วย Free ware RKward"

-ขอเชิญเข้าร่วมงาน StudyWorld 2013 ระหว่างวันที่ 3-4 พฤษภาคม 2556

 

-ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 26" 

-ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

-สถานเอกอัครราชฑูต ณ กรุงเม็กซิโก เชิญชวนเข้าร่วมงาน International Image Festival ครั้งที่3