✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th
✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th

Admission

Globalized Engineers

Acedemics

Undergraduate and Graduate Programs

International Programs

CIEP

Research

Innovations

ประกาศ

1 3 4 5 6 7 17

ทุนการศึกษา ทุนวิจัย

1 3 4 5

จัดซื้อ-จัดจ้าง

1 3 4 5 6 7 15

สมัครงาน

ให้นักศึกษาเข้าลิ้งค์ห้องเรียนออนไลน์ตามหมายเลขห้องของแต่ละวิชา ตามวันเวลาเรียน (และดูข้อมูลเพิ่มเติมในระบบทะเบียน)

(ให้ log in ด้วย google account ของมหาวิทยาลัย sxxxxxxxxxxx@email.kmutnb.ac.th)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. Faculty of Engineering Kmutnb
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. Faculty of Engineering Kmutnbคณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. Faculty of Engineering Kmutnb added 18 new photos.3 days ago
งานวิจัยและบริการวิชาการ และศูนย์อุตสาหกรรมสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
จัดการบรรยายพิเศษรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Google Meet “โครงการอบรมเพื่อพัฒนาองค์กรสู่ Smart Faculty” ในหัวข้อเรื่อง Data Science for Organization โดย ดร.พรรคธาดา ตรีรัตนพิทักษ์ รองผู้อำนวยการ สำนักดาต้าอนาไลติกส์ ธนาคารแห่งประเทศไทย ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น.

การบรรยายพิเศษในรูปแบบออนไซต์ “โครงการอบรมเพื่อพัฒนาองค์กรสู่ Smart Faculty” ในหัวข้อเรื่อง Practical Introduction to Machine Learning Engineering โดย ผศ.ภาณุพงษ์ วันจันทึก ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันที่ 22-23 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 – 16.20 น. ณ ห้อง 88-901-2 ชั้น 9 อาคาร 88 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ.
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. Faculty of Engineering Kmutnb
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. Faculty of Engineering Kmutnb3 days ago
สวัสดีค่ะ ศูนย์สะเต็ม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ขอเชิญนักศึกษาปริญญาตรี ทุกคณะ ทุกชั้นปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เข้าร่วมการอบรมโครงการเรียนรู้การเขียนชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์สำหรับการสร้างนวัตกรรมสามมิติสะเต็มศึกษา

รับสมัครจำนวน 20 คน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมอบรม

ระหว่างวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2565 เวลา 8.30-16.30 น.

ณ ชั้น 5 ศูนย์สะเต็มศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

นักศึกษาที่ผ่านการอบรมจะได้รับใบประกาศนียบัตร

สามารถลงทะเบียนได้ที่ลิงค์ด้านล่าง

https://forms.gle/KAhcZHvPY3krd2My8
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. Faculty of Engineering Kmutnb
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. Faculty of Engineering Kmutnb4 days ago
โครงการเสวนาหัวข้อ
"การปรับตัวอย่างไรให้ประสบความสำเร็จในโลกยุค Next Normal"
😎
ดำเนินรายการโดย 😊
รศ.ดร.กฤษณ์ อ่างแก้ว รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและประกันคุณภาพการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยากรร่วมเสวนา 😊
ดร.ปิยะนุช สัมฤทธิ์ นายกสมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย และผู้บริหารและผู้ก่อตั้ง บริษัท วีมูฟแพลตฟอร์มจำกัด
ดร.ยุทธ ปณิธานวงศ์ Director - Solution Business บริษัท ซีแพคคอนสตัคชั่นโซลูชั่น จำกีด ในเครือ SCG
ร่วมรับชมและตอบแบบสอบถาม
เพื่อใช้ในการประเมินโครงการและพัฒนาต่อไป
youtube : https://youtu.be/i5rzjrJegNs
แบบสอบถาม : https://forms.gle/xXhQq63xgz3jfeU76
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. Faculty of Engineering Kmutnb
การปรับตัวเข้าสู่ Next Normal และ อุปสรรคในการเริ่มต้น Startup ในปี 2565 โดย ดร.ปิยะนุช สัมฤทธิ์ นายกสมาคมขนส่งสินค้าและโล...
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. Faculty of Engineering Kmutnb
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. Faculty of Engineering Kmutnb5 days ago
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.อรรถกร เก่งพล อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณนักวิจัยและศูนย์วิจัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปี 2565
รางวัลอันดับ 1 ศูนย์วิจัยเฉพาะทางดีเด่น ประจำปี 2563 และปี 2564
ประเภทการตีพิมพ์บทความวิจัยดีเด่นประเภท การขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาดีเด่น

Donation helps us

Please support our faculty by donation or joining many activities through the alumni association.

Apply for Admission to ENG. KMUTNB

คณะวิศวกรรมศาสตร์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่

We don’t just give students an education and experiences that set them up for success in a career. We help them succeed in their career—to discover a field they’re passionate about and dare to lead it.

9 Departments in the Faculty of Engineering, KMUTNB

คณะวิศวกรรมศาสตร์ประกอบไปด้วย 9 ภาควิชา

Mechanical and Aerospace Engineering (MAE)

วิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ
วิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ

Electrical and Computer Engineering (ECE)

วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

Production and Robotics Engineering (PE)

วิศวกรรมการผลิตและหุ่นยนต์
วิศวกรรมการผลิต

Chemical Engineering (CHE)

วิศวกรรมเคมี
วิศวกรรมเคมี

Materials Handling and Logistics Engineering (MHLE)

วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์
วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์

Materials and Production Technology Engineering (MPTE)

วิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต
วิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต

Instrumentation and Electronics Engineering (IEE)

วิศวกรรมเครื่องมือวัดและอิเล็กทรอนิกส์
วิศวกรรมเครื่องมือวัดและอิเล็กทรอนิกส์

Civil Engineering (CE)

วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมโยธา

Industrial Engineering (IE)

วิศวกรรมอุตสาหการ
วิศวกรรมอุตสาหการ

Dean Office

หน่วยงานในสำนักงานคณบดี

🔗 Quick Links

ค้นหาบุคคลากรในคณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาในคณะ
หลักสูตรการศึกษา
หลักสูตรภาษาอังกฤษและหลักสูตรนานาชาติ
สำนักงานคณบดี
งานวิจัยเด่น
สมาคมศิษย์เก่า

Follow us on Facebook 👍

"คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. Faculty Engineering Kmutnb"
Faculty
1+
จำนวนอาจารย์
Students
1+
จำนวนนักศึกษา
Undergraduate Programs
1
จำนวนหลักสูตร ป.ตรี
Graduate Programs
1
จำนวนหลักสูตร ป.โท ป.เอก

Video Tour at ENG. KMUTNB

Take a tour in the Faculty of Engineering and you will find one of the best education in the Thailand. The video will get you the understand more about our faculty.

About Our Faculty of Engineering, KMUTNB

Faculty of Engineering

Faculty of Engineering is committed to our vision, “To Train Engineers and Develop Technology for International Community”. With more than 200 academic faculty members and 150 supporting staffs, we offer the highest quality programs for undergraduate and graduate levels. There are 9 engineering departments covering 19 bachelor’s, 13 master’s and 8 doctoral programs. In addition, there are two English-language programs for Thais and three international programs. Our programs are taught by internationally recognized scholars and researchers. 

Faculty of Engineering prepares students for life and provides unique theoretical and practical hands-on learning experiences to succeed in their specialized fields. Our world-class facilities, equipment and laboratories well support student in learning and graduate-level research. We are committed to train competent engineering workforce to support development benefits and prosperity of Thailand and other countries.

ตั้งแต่เริ่มแรกของการจัดตั้ง คณะฯ ได้ยึดถือเป็นนโยบายในการผลิตวิศวกรที่มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการวิศวกรรมศาสตร์พื้นฐาน (engineering sciences) และมีทักษะในเชิงปฏิบัติ กล่าวคือสามารถนำทฤษฎีไปประยุกต์เพื่อแก้ปัญหาทางวิศวกรรมในปัญหาจริงได้อย่างมีประสิทธิผล

Education Services

KMUTNB University was established in 1959 for the public benefit and it is recognized. Faculty of Engineering is one of the first and the largest faculty.

Learn More

Bachelor’s and Master’s

There are 9 engineering departments covering 19 bachelor’s, 13 master’s and 8 doctoral programs. In addition, there are two English-language programs for Thais and three international programs. 

Learn More

University Life

There are many student organizations to enhance student skills and to encourage teamwork among classmates, such as formula car club, robot academy, and international activity club.

Learn More

International Hubs

The Faculty fosters students’ engagement with innovation, invention and design projects, encouraging their participation in domestic and international academic competitions. 

Learn More

Donation helps us

Please support our faculty by donation or joining many activities through the alumni association.

Upcoming Events

There're no item that match your search criteria. Please try again with different keywords.

Facebook Feeds

Get updates to news & events